รหัสสมาชิก ประเภท เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด อายุ (ปี) หน่วยงานสังกัด เขตการศึกษา
01460สมทบนาง ต่อมแก้วสมฤทธิ์1  มกราคม  255011ชำระเอง
00898สมทบนาง นารีคงทน1  ตุลาคม  248279ชำระเอง
00375สมทบ3550700423648นาย ฉลองชัยท่าช้าง2  มกราคม  250160ชำระเอง
00734สมทบ3559900178611นาย วิชิตเล็กเลิศศิริวงศ์30  มีนาคม  249566ชำระเอง
00740สมทบ3559900178408นาง พัชรีสีหราช23  มกราคม  248972สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
00297สมทบ3559900084454นาง จรรยาธิติกุล3  กุมภาพันธ์  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01821สมทบ3550700474773นาง ภัทรนันท์กันไชย6  เมษายน  251348ชำระเอง
00089สมทบ3550100210422นาง สมพรเจดีย์กัน9  กันยายน  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01716สมทบ3559900095316นาง สมพรรอดจินดา3  ตุลาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00008สมทบ5550100016037นาง เตือนใจ(ธนาคาร)ศรีเชียงราบ26  ธันวาคม  247586ชำระเอง
00018สมทบ3550100758924นาง จันทร์ดีเกิดวิชิต20  เมษายน  248279ชำระเอง
00296สมทบ3550700278010นาง แสงดาวกาวี13  ตุลาคม  248873ชำระเอง
00006สมทบ3550100025358นาง ขันแก้วหมื่นเป็ง10  ธันวาคม  248972ชำระเอง
00574สมทบ3550100415075นาง บางพุทธา1  มกราคม  250358ชำระเอง
00038สมทบ3550100435190นาง อรนงค์กุศล29  ตุลาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00826สมทบ3559900191218นาย เฉลียวจองกว้าง2  กุมภาพันธ์  250457สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00830สมทบ3559900110081นาง พัฒน์นรีแสงเนตรเวทิศ20  สิงหาคม  249566ชำระเอง
01103สมทบ3500100134343นาย อานันต์ศิริ4  มีนาคม  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01982สมทบ3550100386750นาง เพียรจิตแสนธิ3  กุมภาพันธ์  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01067สมทบ3559900059964ร.ต.ต. เกียรติมงคล7  มกราคม  249863ชำระเอง
01705สมทบ3559900166299นาง สุนันทาเมธะพันธ์1  มกราคม  250457สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01524สมทบ3550100439039นาง ราตรีหมื่นเป็ง26  มกราคม  251150พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
01494สมทบ3550600382796นาย สุรศักดิ์อินไชย19  พฤศจิกายน  250556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01024สมทบ3550200183451นาง นิธิมาอ่อนดี17  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01649สมทบ5550500455208นาง ธัญวรัตม์แก้วอินัง11  พฤศจิกายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00064สมทบ3550100186432นาง อุไรมณีศีร2  เมษายน  248279สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01949สมทบ3540100752462นาย ประสิทธิ์พรเสนาสุทธิพร25  กุมภาพันธ์  251348ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01958สมทบ3529900251750นาย เกรียงไกรเวชอนุรักษ์23  กุมภาพันธ์  250457โรงเรียนบ้านผาขวาง 11
01991สมทบนาง จุฑานันท์รัตนอุบล1  มกราคม  255011สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02004สมทบ3341400403270จ.ส.อ. หงษ์ทองขำคม24  กุมภาพันธ์  251150โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 11
00126สมทบ3559900108078นาย สิงห์ทองจันต๊ะยอด27  กรกฎาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00729สมทบ3559900030982นาง ทองจันทร์เลื่อมใส1  พฤศจิกายน  249170ชำระเอง
00907สมทบ3550900318520นาง จันทราสวนนันท์21  กันยายน  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01463สมทบ3550300033079นาง ศรีคำมงคลวิสุทธิ์14  กรกฎาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00030สมทบ3559900175018นาง คำเพียรไชยมะโน(เตรียมจิต)3  มกราคม  248081ร.ร.บ้านขึ่งงามมงคล 11
00282สมทบ3559900151143นาง มาลัยพรธนามี16  ตุลาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00246สมทบ3559900096231นาง ดวงจันทร์ธราวรรณ23  พฤศจิกายน  247982ชำระเอง
00657สมทบ3550100706657นาย สุรัตน์สอนรักษ์2  กันยายน  253427บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01440สมทบนาย สมศักดิ์เกียรติกำจาย21  กุมภาพันธ์  253229วัฒนธรรม
00032สมทบ3559900185111นาย บุญณรงค์นฤบาล17  ธันวาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02018สมทบ3560101098057นาง วาสนาจำปารัตน์1  มกราคม  250754สนง.พุทธศาสนา
00656สมทบ3550700108173จ.ส.อ. ทวีรัตนะ4  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00321สมทบ3559900045173นาง บุญนำวัฒนะ13  ธันวาคม  247784วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00153สมทบ3559900077237นาง ปราณีโพธิ์สุยะ28  มีนาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00156สมทบ3559900016149นาง ศิริจันทร์อักษรดิษฐ์4  กุมภาพันธ์  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00102สมทบ3559900145241นาง อรุณีขัดทิศ23  มกราคม  249764สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00104สมทบ3559900209541นาย อุทัยสุริยะพรหม9  เมษายน  250160ชำระเอง
00109สมทบ3559900137671นาง ลันณาอ้นจร29  ธันวาคม  249863ชำระเอง
00110สมทบ3559900147031นาง ข้อน(ธนาคาร)ทากัน1  มกราคม  249170ชำระเอง
00111สมทบ3550100755933นาง บุญปั๋นคำมอญ7  มิถุนายน  249269ชำระเอง
00319สมทบ3559900031041นาง จินตนา(ธนาคาร)วัฒนะ6  เมษายน  248378ชำระเอง
00325สมทบ3550700058001นาย ฤทธิเดชคุ้มพงษ์6  มิถุนายน  249863สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01096สมทบ3550100500161นาง เพ็ญศรีจินะ31  ธันวาคม  249863สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01207สมทบ3550100760457นาง ถวิลโพธิ์ชัยเลิศ12  กันยายน  248378สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01209สมทบ3550100759921นาง ปราณีสุขคำ1  มกราคม  249962สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01208สมทบ3559900147677นาง นงลักษณ์ภิบาล13  กุมภาพันธ์  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01210สมทบ3550100760040นาง แสงจันทร์ชัยลิ้นฟ้า8  มีนาคม  249566สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01425สมทบ3559900137281นาง ดวงเดือนผาแก้ว8  ตุลาคม  250457สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01426สมทบ3550100107176นาง พิกุลณ น่าน3  มิถุนายน  251150สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01211สมทบ3559900202511นาง วีนายอดผกา15  มกราคม  250655ชำระเอง
01684สมทบ3559900138732นาง ศุภลักษณ์หาดสาร26  มกราคม  250358สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01743สมทบ3559900139011นาง วรรณเพ็ญจะวะนะ8  พฤศจิกายน  250853ชำระเอง
01744สมทบ3550500365091นาง ศรีนารีรุณตัน6  กรกฎาคม  250556สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01932สมทบ3559900137248นาง ฟองจันทร์หัวหน้า8  กุมภาพันธ์  249368ชำระเอง
01933สมทบ3559900197691นาง สมหมายชัยลิ้นฟ้า1  มกราคม  249566สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01934สมทบ3550100449409นาง ทัศนีย์มุตะกาศ28  มกราคม  250259สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01935สมทบ3550100760732นาง แก้วลำเลา30  กันยายน  250358สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01937สมทบ3550400313651นาง อาภรณ์ดีพรมกุล23  มีนาคม  251150สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01938สมทบ5550500080905นาง สุวิมลสุนทร21  พฤศจิกายน  250457สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01940สมทบ3550100315461นาง ชูชีพรามศิริ24  กุมภาพันธ์  251249สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01941สมทบ3550100231551นาง พิศมัยสายสูง25  เมษายน  250952ชำระเอง
01960สมทบ3550400132974นาง กาญจนาเชื้อหมอ26  ธันวาคม  251249สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00701สมทบ3550100185878นาง คำใบกันทะตา15  มกราคม  248279สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01997สมทบ3550100450148นาง นงค์เยาว์เชื้อหมอ27  พฤศจิกายน  250655สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02023สมทบ3550100412289นาง ติ๋มคำยอดม่วง1  มกราคม  250853สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02034สมทบ3550100425160นาง แววตาศิริพันธุ์26  กันยายน  250952สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02064สมทบ3550100217265นาง ลำดวนนนทเสน19  เมษายน  250853สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01378สมทบ3550700152423นาย อรรณพลาภมาก21  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00044สมทบ3559900044509นาง อำพรรณวงศ์สุดดี27  กุมภาพันธ์  247685วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00045สมทบ3550100209505นาง ผัสดีเจดีย์ปน25  เมษายน  249764วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00046สมทบ3550100704671นาง ผายไชยวงศ์9  กรกฎาคม  248180วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00048สมทบนาง ศรีทัยกันไชยคำ2  กรกฎาคม  250061วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00049สมทบ3550100706011นาง สนองสิทธิ16  มีนาคม  248873วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00050สมทบ3559900039998นาง บานเย็นมหายศนันท์24  กันยายน  248477วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00833สมทบ3529900185315นาง บุษบาบุญทัศน์1  มกราคม  249566วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00863สมทบ3550100417655นาง เพชรมีดาชิต7  มีนาคม  250061วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01141สมทบ3550100660657นาง ยวงคำดวงพิกุล4  มกราคม  248675วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01142สมทบ3550100760261นาง ทองทิพย์พันธุ์พาณิชย์12  เมษายน  249665ชำระเอง
01241สมทบ3559900057341นาง พวงเพชรสุริยะพรหม30  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01242สมทบนาง เทพีอระวีพร 1  มกราคม  249071วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00887สมทบ3559900081382นาย ยงยุทธแสงเนตร18  กรกฎาคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01514สมทบ3559900011970จ.ส.อ. นพรัตน์ไชยวงศ์27  พฤศจิกายน  250061วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01595สมทบ3559900081439นาย ชัยยุทธแสงเนตร26  เมษายน  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01599สมทบ3559900029691นาง น้ำทิพย์เสนนันตา21  มกราคม  250754วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01632สมทบ3559900057287นาง นิชรา(ธนาคาร)วนวาที25  เมษายน  250160ชำระเอง
01669สมทบ3550100477992นาย ภาคภูมิพรมสาร1  มกราคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01762สมทบ3559900073258นาย สถิตมะโน26  ตุลาคม  249665วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01781สมทบ3550100460470นาง สุวรรณ(ธนาคาร)ดานเรือง1  กุมภาพันธ์  249170ชำระเอง
01948สมทบนาย ชำนาญเลี้ยงเพชร 2  มิถุนายน  2448113วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01987สมทบ3130600020880พ.อ.อ. ทวีวิทย์ทองเกิด20  สิงหาคม  250457วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01993สมทบ3640600012211นาย จักรกฤชมหาคีตะ1  สิงหาคม  251249วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02005สมทบ3559900106695นาง วันดียศแสน4  ธันวาคม  250556วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02024สมทบ3551100081348นาง พิมพ์ณภาพันธุ์พาณิชย์19  ธันวาคม  250655วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02057สมทบ3550200049151นาง นิตยาวรโยธร23  ธันวาคม  252041วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02058สมทบ3550600297845นาง บรรยงค์สีหมนตรี28  กุมภาพันธ์  251348วิทยาลัยเทคนิคน่าน
01861สมทบ3550900127805ด.ต. สำราญวงศ์เป็ง13  มกราคม  249368ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00052สมทบ3550900187379นาง นิตยาสร้างเสริมสกุล8  ตุลาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00095สมทบ3559900105915นาง กอบกาญจน์ณ น่าน1  เมษายน  250061ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00114สมทบ3559900070534นาง สมควรศุภลาภชัยกุล18  มิถุนายน  250061ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00115สมทบ3550100445764นาง อำไพกุลเจริญ28  ธันวาคม  249071พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
00118สมทบ3550100425640นาง ยุพินปิงมะโน7  มิถุนายน  248873ชำระเอง
00233สมทบ3559900155696นาง วิลาวัลย์ปิงเมือง13  พฤศจิกายน  248576ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00916สมทบ3559900071620นาง บังอรปัญญา30  พฤษภาคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00922สมทบ3550800060288ด.ต. สุวิชแสนใหญ่27  เมษายน  249368ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00957สมทบ3559900049934นาง บุญเทียนหิรัญวิทย์10  กรกฎาคม  249170ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01049สมทบ3509900003811นาง สุคนธ์ศรีใจวงศ์9  กุมภาพันธ์  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01109สมทบ3550100446426นาง อรอนงค์กุลเจริญ22  กรกฎาคม  250655ชำระเอง
01110สมทบ3559900043456นาง สมรแก้วแสงอินทร์11  พฤษภาคม  249962ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01116สมทบ5550500147112นาง จารุวรรณวุฒิ14  กรกฎาคม  250952ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01119สมทบ3550100772986นาง อรพรรณกามนต์14  มกราคม  250160ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01145สมทบ3550400135124นาง พิมลพรรณสิทธิ18  มกราคม  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01146สมทบ3559900069714นาง นามัย(วรพงศ์)บำนาญวิบูลย์ศักดิ์19  มิถุนายน  249170ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01147สมทบ3550700239898นาง อมรรัตน์ภูรักษา8  กุมภาพันธ์  250754ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01148สมทบ3550100153917นาง สาครคำพรม16  มีนาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01149สมทบ3550100663460นาง ดวงเดือนมาระวิชัย10  กันยายน  249170โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
01150สมทบ3550600008274นาง เอื้องพรดวงแก้ว1  สิงหาคม  249566โรงเรียนบ้านปางปุก2
01201สมทบ3559900110595นาง ปรานี(บำนาญ)ภาใจธรรม5  สิงหาคม  248477ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01243สมทบ3550800010892นาง คำผองศรีวรรณ1  มกราคม  250358โรงเรียนมัธยมทุ่งช้าง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01641สมทบ3550100659462นาง ปภาดาสุธรรม20  สิงหาคม  251546ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01706สมทบ3550300350201ส.อ. บุญช่วยขันทอง23  มกราคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00949สมทบ3559900071131นาง ดวงเดือนอินยง17  กุมภาพันธ์  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01985สมทบ3509900115210นาง อรวรรณเวียงหก21  มกราคม  251051ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01995สมทบ3550100550681นาง ลัดดาวัลย์หงสนันทน์1  มกราคม  250952ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01739สมทบ3550900319178นาง ลำใยจอมศรี27  มิถุนายน  250061ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00810สมทบ3550100652387นาง วลัยพรมูลหงษ์7  มีนาคม  250754ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00026สมทบ3559900181077นาย อนันต์ผ่องชนะ20  สิงหาคม  249269เทศบาลเมืองน่าน
00027สมทบด.ต. วิชาเพิ่มผล5  ธันวาคม  252833เทศบาลเมืองน่าน
00029สมทบ3559900178467นาย อนันต์ธุวะนุติ9  ธันวาคม  247982เทศบาลเมืองน่าน
00606สมทบร.อ. ฉลองบุญสม8  มกราคม  253526เทศบาลเมืองน่าน
00829สมทบ3550100036384ส.ต.ต. กิตติภพวงค์ทหาร14  สิงหาคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
00982สมทบ3550100366210ส.ต.ท. ธวัชชัยดวงจินดา12  กรกฎาคม  249863เทศบาลเมืองน่าน
01165สมทบ3559900181743นาย สมเกียรติอัญชนา16  กันยายน  249368เทศบาลเมืองน่าน
01257สมทบ3550800008049ด.ต. ทองสุขศรเผ่า22  เมษายน  249269เทศบาลเมืองน่าน
01258สมทบ3559900097777จ.ส.ต. รุ่งโรจน์อาภาวัง1  เมษายน  250259เทศบาลเมืองน่าน
01841สมทบพ.อ.อ. ดำรงทองประเสริฐ17  กรกฎาคม  249764เทศบาลเมืองน่าน
01857สมทบนาง อัมราสวนจันทร์25  มิถุนายน  253526เทศบาลเมืองน่าน
01267สมทบ3550100634931นาง เพ็ญศรีศรีจันทร์9  มีนาคม  250853เทศบาลเมืองน่าน
00524สมทบ3550900196734ร.ต.ต. สมคิดสายใจ23  กรกฎาคม  248675เทศบาลเมืองน่าน
02047สมทบ3550100413668นาง จินตนาสงคราม30  ตุลาคม  250754เทศบาลเมืองน่าน
02052สมทบ3550700120238นาง พิศมัยไชยพละ5  ตุลาคม  251447เทศบาลเมืองน่าน
00010สมทบ3559900132491จ.ส.อ. มนัสเมธะพันธุ์11  กันยายน  249071ชำระเอง
00011สมทบ3559900136454นาง เจียมศรีอินทะรังษี19  พฤษภาคม  247784ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
00012สมทบ3559900058917ด.ต. บัญญัติฟ้าสาร6  กันยายน  249665สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00015สมทบ3559900176863ด.ต. ทรงศักดิ์ปาลีกุย6  มีนาคม  248873สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00014สมทบนาย สุวิทย์สวนพุฒ1  มกราคม  250160สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00329สมทบ3550600096181นาง สุภาพเสนาสมบูรณ์11  กุมภาพันธ์  250457สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00795สมทบ3550100706444นาง ทองศรี(ธนาคาร)ญาติปิน1  มกราคม  248378ชำระเอง
01745สมทบ3550700194835นาย อดุลย์แสงอาทิตย์6  พฤศจิกายน  250853สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00331สมทบ3559900177274นาง จันทราสองสียนต์12  พฤศจิกายน  247685สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00783สมทบ5550100011922นาย จำนงค์อิ่นคำ8  มีนาคม  249764ชำระเอง
00799สมทบ3559900059832นาย สมชายพงษ์รัตนนานุกุล14  กรกฎาคม  249764ชำระเอง
00801สมทบ3550100365647นาย สุคนธ์(ธนาคาร)ตันติ์พลาผล25  พฤศจิกายน  248972ชำระเอง
01719สมทบ3559900054628นาง สมพรโรหิตเสถียร8  เมษายน  249764ชำระเอง
01862สมทบ3559900174836นาย พงษ์ศักดิ์(ธนาคาร)ประดิษฐ์พงษ์1  มกราคม  249764ชำระเอง
01877สมทบ5550500279060นาง นงเยาว์มณเฑียร8  มกราคม  250160ชำระเอง
01864สมทบ3550700314032นาง พิมพ์พรวุฒิไชย24  สิงหาคม  250853ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
01981สมทบ3550600183718นาย สกุลคำรศ25  มีนาคม  250457ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
00919สมทบ3559900044959ด.ต. บัญญัติผลรินทร์17  เมษายน  249368ร.ร.ซินจง1
00928สมทบ3559900207394พ.ต.ท. สนิทนาคพัฒน์27  ธันวาคม  249665ร.ร.ซินจง1
01032สมทบ3559900044975ร.ต. ฉลองผลรินทร์7  เมษายน  250061ร.ร.ซินจง1
01505สมทบ3550800081021ร.ต.ท. นพเปาป่า2  กุมภาพันธ์  250160ร.ร.ซินจง1
01742สมทบ3550100378714นาย ชิตเชียงลา11  มีนาคม  250556ร.ร.ซินจง1
00019สมทบ3550100021433นาง จันทร์ปันอิน7  กรกฎาคม  248477ชำระเอง
01132สมทบ3560400128462นาย บุญศรีกันทะ18  มกราคม  250556พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
01290สมทบ3550700061533นาย อนันต์ธนะสกุล13  เมษายน  249764พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
01527สมทบ3550100479201นาง นิตยาขันทยศ26  มีนาคม  250160พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
01528สมทบ3550100477844นาย เขียนทองกันทา7  สิงหาคม  250556พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
01847สมทบ3550600218333นาง เรียนพิศุทธิ์วรัญญู16  มีนาคม  250061พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
02016สมทบ3550100634494นาง เกตุชรินมุลแก้ว11  พฤษภาคม  251150วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02048สมทบ3540200248421นาง นิดาสนธิ20  พฤษภาคม  250556วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
01950สมทบ3559900020065นาย ทรงพลทรัพย์วัฒนากุล1  มกราคม  250952ชำระเอง
01839สมทบ3521000270173นาย วิสูตรพรรณมาลัย4  สิงหาคม  250259ชำระเอง
01464สมทบ3550600078035นาย อนุวัฒน์ธนะวงศ์14  กุมภาพันธ์  250160รร.บ้านเชียงแล2
00225สมทบ3550600072835นาง มาลีไชยสลี10  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00230สมทบ3550600060969นาง นงรักษ์วีระ2  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00232สมทบ3550600395022นาง ขันแก้วสวนนันท์17  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00462สมทบ3550600308847นาง ศรีเมฆแก้วเทพ1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00464สมทบ3550600026591นาย บุญเลยมหายศนันท์7  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00470สมทบ3550700039627นาย สัมพันธ์มงคล20  กุมภาพันธ์  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00477สมทบ3550600055779นาง สมจิณะ22  มกราคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00482สมทบ3550600147592นาง หทัยรัตน์วงค์คำ2  พฤศจิกายน  250160ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
00484สมทบ3559900063309นาง จำปีเรศมณเฑียร16  เมษายน  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00486สมทบ3550600219551นาง คำบางสิทธิ2  มิถุนายน  248972สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00488สมทบ3550600134679นาง สีดาลาภา25  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00491สมทบ3550600020835นาง วราปรารมภ์16  ธันวาคม  247388รร.บ้านท่าวังผา2
00495สมทบ5550690009697นาง กุสุมาลย์บุญโต11  กันยายน  249269ชำระเอง
00631สมทบ3550600173151นาง วรรณาปิงยศ1  มกราคม  249269ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
00640สมทบ3550600027007นาย อำนวยบูรณพันธ์6  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00642สมทบ3550600134792นาง ศรีจันทร์ธรรมราช16  สิงหาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00649สมทบ3550600064948นาง ฉลองไชยช่อฟ้า1  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00816สมทบ3550600361926นาง เพ็ญอินต๊ะวิน10  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00835สมทบ3550600104958นาง ดวงสมรอริยบุรุษ15  ตุลาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00878สมทบ3550600130240นาง คำปรารมภ์1  มิถุนายน  247190บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00226สมทบ3550600399486นาง คำดีอะทะไชย6  เมษายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00461สมทบ3550600107566นาง อำนวยอุ่นจันทร์19  มกราคม  250160รร.บ้านท่าวังผา2
00463สมทบ3550600260518นาง ศรีจันทร์รัตนพิกุล15  มีนาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00465สมทบ3550600020266นาย บุญมากโคกกระเทียม7  พฤษภาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00467สมทบ3550600256618นาง คำใบถาวงศ์20  เมษายน  249269สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00469สมทบ3550600004058นาง สายพินกล้าหาญ1  ตุลาคม  248972ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
00478สมทบ3550600352552นาง จีน(ธนาคาร)สมเงิน15  สิงหาคม  248576ชำระเอง
00481สมทบ3550600165221นาง สมบูรณ์สุนทร19  กันยายน  248675ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
00483สมทบ3550600024610นาง โสจกรนวสุวรรณกุล19  สิงหาคม  249170ชำระเอง
00485สมทบ3550600081176นาง บัวคำไชยสลี16  กุมภาพันธ์  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00489สมทบ3550600164179นาง พาโลราช1  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00492สมทบ3550600340775นาง คำใหม่ไชยเชิด7  พฤศจิกายน  248081ร.ร.บ้านสบเป็ด2
00494สมทบ3550600216136นาง นวลจันทรักษ์2  มกราคม  249368โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
00496สมทบ3550600309541นาง บัวเงาวงศ์ซื่อสัตย์1  มกราคม  247487บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00632สมทบ3550600170896นาง เป็งอารีมิตร1  มกราคม  248477ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
00639สมทบ3550600171132นาง พรรณีนันท์ชัย4  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00641สมทบ3550600132579นาง มูลหงษ์วิทยา1  เมษายน  249071รร.บ้านวังว้า2
00645สมทบ3550600130096นาง คำเจียรสวนมูล16  มิถุนายน  249269ชำระเอง
00648สมทบ3550600116654นาย ประจักษ์แปงใจ14  เมษายน  250358โรงเรียนราชานุบาล 21
00651สมทบ3550600173950นาง อำพรคำครุฑ22  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00815สมทบ3550600099083นาง บานเย็นชัยมิ่ง6  มิถุนายน  249368สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00828สมทบ3550600273059นาง เพ็ญทองพรหมวังขวา6  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00858สมทบ3550600306364นาย ธวัชชัยวรรณรัตน์18  เมษายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00860สมทบ3550600171264นาง เปลี่ยนศรีคำครุฑ17  กันยายน  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00881สมทบ3550600205452นาง คำคำหว่าง17  มีนาคม  248279สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00901สมทบ3550600095550นาง จำปีฆะปัญญา8  สิงหาคม  249467ชำระเอง
00902สมทบ3550600127885นาง บัวสังข์ภิมาลย์24  พฤษภาคม  249269ชำระเอง
00960สมทบ3550600028283นาง ศรีวรรณโนศรี10  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00983สมทบ3559900088280นาย สมชายปรารมภ์19  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00989สมทบ3550600066908นาง อำพรรณศิริแก้ว1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00997สมทบ3550600310884นาง ติ๋มพรหมวังขวา2  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01017สมทบ3550600216152นาง สมยาวิไชย5  ธันวาคม  249170ร.ร.หนองบัวพิทยาคมสพม.เขต37แพร่-น่าน2
01051สมทบ3550600305155นาง กาญจนาแดนโพธิ์17  ตุลาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01078สมทบ3550600423841นาย มั่นศักดิ์จักร์แก้ว7  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01091สมทบ3550600116115นาง สมรพรหมรักษ์14  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01093สมทบ3550600124053นาง อำนวยกุศล12  พฤศจิกายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01126สมทบ5100999037030นาย วันสว่างลือชา10  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01167สมทบ3550600308511นาง ประจวบไชยช่อฟ้า13  พฤศจิกายน  250457ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยา2
01169สมทบ3550600049248นาง มอญไชยช่อฟ้า26  พฤษภาคม  249863ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01171สมทบ3550600093891นาง พันธ์(ธนาคาร)ศิริแก้ว9  พฤษภาคม  249764ชำระเอง
01173สมทบ3550600009271นาง วงเดือน(ธนาคาร)มหายศนันท์24  เมษายน  249467ชำระเอง
01217สมทบ3550600097188นาง จันทร์แก้วธิมา10  สิงหาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01281สมทบ3550600069702นาง วรางคณาไชยช่อฟ้า4  มกราคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01283สมทบ3550600399389นาง ถนอมเมธาเกษร5  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01285สมทบ3550600082512นาง ประจวบสวาสดิ์วงศ์15  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01287สมทบ3550600137601นาง คำใบอินต๊ะแสน2  มิถุนายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01289สมทบ3550600398587นาย สังข์ทองทองแพง1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01431สมทบ3550600311660นาง ดวงจันทร์นันทสาร1  มกราคม  249170ชำระเอง
01433สมทบ3550600163458จ.ส.ต. สุรพลเล็กพานิช8  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01466สมทบ3530100942628พ.ต. ถาวรสินแก้ว16  มิถุนายน  249962ร.ร.บ้านคัวะ2
01470สมทบ3550600053741นาง อมรธรรมจักร4  กันยายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01539สมทบ3550600137031นาง วันเพ็ญอินต๊ะวิน11  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01541สมทบ3560400074532นาง วิลาวัลย์บุญขยาย26  มีนาคม  251051โรงเรียนบ้านสะเกิน2
01554สมทบ3550600131556นาง อำพรเทพเสน6  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01587สมทบ3550600354741นาง จันทร์เนตรวีระ1  มกราคม  250457ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
00954สมทบ3550600266745นาง ขันพลอยตนะทิพย์13  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00968สมทบ3550600056708นาง ทิพาพรวิทยา18  ตุลาคม  249863ร.ร.หนองบัวพิทยาคมสพม.เขต37แพร่-น่าน2
00984สมทบ3559900050240ส.ต.ต. สมบูรณ์บัณฑิต10  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00995สมทบ3550600352455นาง จำปีทรัพย์ทวี16  เมษายน  250160ร.ร.บ้านนาหนุน 22
01006สมทบ3550600261930ด.ต. เจษฎ์ตนะทิพย์1  มกราคม  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01062สมทบ3550600160050นาง จำปีศิริรัตน์1  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01092สมทบ3550600419665นาย สมชายต้นตระกูลทรัพย์16  มิถุนายน  250061ร.ร.บ้านแหน2
01120สมทบ3550700186531นาง ละอองดาวมหาวงศ์28  กันยายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01127สมทบ3550500149313นาง แก้วต๊ะผัด12  กรกฎาคม  250853ชำระเอง
01166สมทบ3550600388191นาง วิไลวรรณเนตรวีระ18  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01168สมทบ3550600122841นาง ระนองกุศล28  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01170สมทบ3550600039251นาง ฑานันทเสน1  มกราคม  249269ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์2
01172สมทบ3550600122883นาย สันติภาพกาโน19  มกราคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01218สมทบ3550600189996นาง สุพรรณจันต๊ะยอด10  กุมภาพันธ์  249071ร.ร.บ้านสว้า2
01261สมทบ3550600057739นาง วริศราอินยา2  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01264สมทบ3550600220575นาง ศรีคำหัวหน้า13  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01282สมทบ3550600138364นาง อารีย์(อรพินธ์ คำรศ)ปาโน1  มกราคม  250061ร.ร.บ้านสบขุ่น2
01284สมทบ3550600284328นาง คำมอญปะทิ24  พฤศจิกายน  249269ร.ร.บ้านยู้2
01286สมทบ3550600283704นาง ศรีวรรณ์เทพกัน12  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01288สมทบ3550600079465จ.ส.ต. วิชัยลำกุล10  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01430สมทบ3550600370623นาง ศรีคำมงคล1  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01432สมทบ3550600136931นาง บัวใหลภิราญคำ9  มกราคม  248774ร.ร.สุภาพวิทยา2
01468สมทบ3550600309550นาย เสรีวงศ์ซื่อสัตย์29  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01487สมทบ3550600294501นาง ปรานอมวิเศษสุข1  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01540สมทบ3550600116620นาง ปราณีสารกอง15  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01190สมทบ3550600132366นาง พิมพายาใจ2  ตุลาคม  249863ร.ร.บ้านคัวะ2
01570สมทบ3550600007367นาย พิทักษ์ทัศนไทย1  มกราคม  250457ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
01588สมทบ3550600137538นาง พิชญาพรรณอินต๊ะวิน31  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01597สมทบ3559900122852นาย นพพลสมเกียรติ1  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01607สมทบ3129900367492นาย ชัยยุทธดุกสุขแก้ว20  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00354สมทบ3550900136502นาง จันทร์สมพรหมปัญญา12  กันยายน  249269ชำระเอง
01691สมทบ3550600357040นาง ศรีแพรธนะขว้าง4  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01704สมทบ5550690009565นาง จุฑาศิริเนตรวีระ25  ตุลาคม  250556ร.ร.บ้านนาหนุน 22
01703สมทบ3550600105890นาย วินัยหารต๊ะ22  กรกฎาคม  250259ร.ร.บ้านเสี้ยว2
01732สมทบ3550600084183ด.ต. ธนกรลำน้อย3  กรกฎาคม  250358รร.บ้านเชียงแล2
01737สมทบ3550600316629นาง เสมอขันเขื่อน6  มกราคม  251150ร.ร.บ้านยู้2
01749สมทบ3749900268235นาย ประกิตมณีวัฒนเศรษฐ์30  พฤษภาคม  250556รร.บ้านท่าวังผา2
01770สมทบ3550600409945นาง สุพันธ์คมคง1  มกราคม  249962ชำระเอง
01772สมทบ3550600117588นาง อำพรวิยา28  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01818สมทบ3550600050351นาง ลำใยติฆะปัญญา12  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01434สมทบ3550600156958นาง อัชราวรรณโลราช4  พฤษภาคม  250160ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
01880สมทบ3550600190196นาง สุพรรณ์อุทธิยา17  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01966สมทบ3551000144534จ.ส.ต. บรรจงบุญทา23  พฤศจิกายน  250754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01989สมทบนาง ขจรธนะ12  มิถุนายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02002สมทบ3550600057534นาง วัชราอินยา1  มกราคม  251150รร.บ้านท่าค้ำ2
02015สมทบ3550600020533นาง เยาวลักษณ์เลาหล่าย17  พฤษภาคม  251051รร.บ้านท่าวังผา2
02035สมทบ3500200666738นาย บุญรัตน์ท้าวบุญเรือง25  พฤศจิกายน  250754โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
02056สมทบ3550600340228นาง จินดามหานิล16  พฤษภาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01598สมทบ3550600264050นาง รุ่งระวีตนะทิพย์6  มีนาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01686สมทบ3550600004341ด.ต. วิเชียรชนะเกษม24  ธันวาคม  250259ร.ร.แสนทองวิทยา2
01700สมทบ3550600057828ส.ต.อ. วิรัตน์อิ่นแก้ว15  กรกฎาคม  250754ร.ร.แสนทองวิทยา2
01105สมทบ3600200234837พ.ต. สัมฤทธิ์หาดเพชร13  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01707สมทบ3100500278575นาย สมานสายฟอง1  มิถุนายน  250259ร.ร.บ้านนาหนุน 22
01724สมทบ3550600107540นาย สงัดอุ่นจันทร์1  มกราคม  250556รร.บ้านท่าวังผา2
01733สมทบ3550600261751นาง วันเพ็ญถาวงศ์9  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01748สมทบ3550600111679นาง นิตยาสุนทร21  พฤษภาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01768สมทบ3550600082521นาง บุญทาวิทยาภัค5  พฤษภาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01773สมทบ3550600108252นาง ลำเยาว์พุฒหมื่น10  กรกฎาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01775สมทบ3550600136981ด.ต. สมศักดิ์ศิริรัตน์15  พฤศจิกายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01817สมทบ3550600133621นาง ศิริพรคำหว่าง13  กุมภาพันธ์  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01819สมทบ3550600106641นาง ศรีทอนหน่อคำ3  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01842สมทบ3550600205070นาย เสน่ห์ธนะ14  พฤษภาคม  249962สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01875สมทบ3550600241084นาง รัชนีอภิไชย4  มกราคม  250160โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 11
01955สมทบ5550690004032นาง สุพินต๊ะวิไชย31  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01988สมทบ3550600198219นาง ชลารัตน์เกียรติศิริถาวร2  มิถุนายน  250754ร.ร.บ้านสบหนอง2
01657สมทบ5550500373937นาย ธนิตคำอุ่น4  ตุลาคม  250754ชำระเอง
02025สมทบ3550600311104นาง สุพรรณ์สุยะตา26  เมษายน  251348ร.ร.บ้านนาฝ่า2
00198สมทบ3550800090535นาง คำไหนงามธุระ8  กรกฎาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
08385สามัญ5550500538235นาย ชนะชัยจิณะเสน15  เมษายน  251942โรงเรียนบ้านฟ้า1
00446สมทบ3550800007298นาง จอดวัดคำ12  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00041สมทบ3550800064101นาง ทองจันทร์เมืองเล็น1  มีนาคม  247982ชำระเอง
00040สมทบ3550800009720นาง ยลรำไพศรีวรรณ10  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00295สมทบ3550800066111นาง จันทร์ศรีอินวาทย์10  เมษายน  248774ร.ร.เฟือยลุง2
00443สมทบ3550800117662นาง ศรีพรรณวิชา11  มิถุนายน  248873ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01124สมทบนาง จินตนาสุกใส31  ธันวาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00442สมทบ3550800023625นาง คำแก้วขันไชย8  มิถุนายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01076สมทบ3550800056124นาง แดงสัตยวงศ์27  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01624สมทบ3550900293691นาง ฟองนวลก่อเกิดธนวัชร์16  พฤษภาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01784สมทบ3501100131931นาย อารมณ์คำทอง1  มกราคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00290สมทบ3550800011783นาง ศรีคำมณีรัตน์1  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01509สมทบ3550800034236นาง วนิดาทองแดง1  มกราคม  250754ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01321สมทบ3190600079035นาย สุเทพเพ็งเที่ยง21  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00294สมทบ3550800003187นาง เคียนส่องสี9  กรกฎาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00781สมทบ3550800067339นาง สุวิมลสะสม17  มิถุนายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01320สมทบนาย บุญแทนปรังการ1  มิถุนายน  249863ร.ร.เฉลิมพระเกียรติ สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01318สมทบด.ต. ปัญญาสอนกระสินธุ์1  มกราคม  255011บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01512สมทบ3550800009142นาง จันทร์เพ็ญรัตนวงศ์1  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01709สมทบ3550800046005นาง พวงแก้วกันฟอง4  มีนาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01715สมทบ3550900125080นาง ณัฐกานต์จิณะแสน1  มกราคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01786สมทบ3550800007191นาง วดีวรรณสวนใจ20  พฤศจิกายน  250061ร.ร.แพะกลาง2
00821สมทบ3550800012755นาง บุญทัยศรีวรรณ26  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02046สมทบ3550800063007นาง ศรีพรรณ์ยาวุธ23  พฤษภาคม  251150ร.ร.เฟือยลุง2
01477สมทบ3550800056167นาง นิจาคำรังษี3  เมษายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00969สมทบ3550800032896นาง วสุรัตน์วัดคำ22  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00043สมทบ3550800005945นาง สุภาพหน่อทอง12  กันยายน  248972ร.ร.บ้านน้ำสอด2
00444สมทบ3550800065018นาง จันทร์ดีคัญใหญ่10  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00445สมทบ3550800065981นาง บัวคำพับ1  พฤษภาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00197สมทบ3550800116046นาง แสงเดือนรัตนะ17  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00200สมทบ3550800092872ด.ต. สมบูรณ์ทุ่งเก้า31  สิงหาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00291สมทบ3550800104641นาง อำพรพรสมประสงค์27  กุมภาพันธ์  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00663สมทบ3550800120973นาง บังอรพรหมวงศ์นันท์16  กันยายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00986สมทบ3550800092261นาง กาญจนาอินทะรังษี25  มีนาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01005สมทบ3550800104331นาง สุนันทาส่องสี9  กุมภาพันธ์  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01727สมทบ3550800103327นาง ศุภลักษณ์อินทะรังษี10  มีนาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02001สมทบ5550500040121นาง สายฝนคำรังษี17  กันยายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01085สมทบ3550800050878นาง จินดาตามัย6  สิงหาคม  249863ชำระเอง
00293สมทบ3550800090616นาง พิศไหลงามธุระ5  ตุลาคม  249269ร.ร.เพียงหลวง2
01954สมทบ3550900024526จ.ส.อ. คุณากรกาบนันทา28  ตุลาคม  251150ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00947สมทบ3550800129563นาง แสงคำสะท้าน(สุธน)19  เมษายน  249071ชำระเอง
01324สมทบ3550800116984นาง มอญสะท้าน7  ธันวาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01820สมทบ3550800005376นาง จันทร์สมอ่อนสุวรรณ13  พฤษภาคม  250358ชำระเอง
01659สมทบ3550800063121นาง ศิยาภรณ์รัตนกันทา12  พฤษภาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00580สมทบ3550800060351นาย อำภาอุทธิยา24  เมษายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00582สมทบนาง ศรีคำหาวีระ14  กรกฎาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01472สมทบ3550100252079นาง วสรัตน์ศิริมาตย์10  สิงหาคม  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01699สมทบ3550300036604นาง สมพรแก้วใหม่1  มีนาคม  250358โรงเรียนบ้านวังยาว1
00758สมทบ3550300052529นาง ศรีก้อมอายุยืน8  เมษายน  247586บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00738สมทบ3550300068972นาง รัชนีย์สัมมาทรัพย์12  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01481สมทบ5550390001330นาง บัวทองอายุยืน21  กุมภาพันธ์  250160ชำระเอง
01555สมทบ3550300035977นาง ดวงเดือนอายุยืน18  พฤศจิกายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01626สมทบ3550300077459ด.ต. สมศักดิ์อะทะวงค์8  มกราคม  250556ชำระเอง
00591สมทบ3550300069642นาย สังวาลย์บุญปวง2  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01060สมทบ3550300068832นาง สายหยุดวงศ์เทพ1  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01298สมทบ3550300069227นาง แว่นแก้วใหม่23  สิงหาคม  248873โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
00737สมทบ3550300054254นาง ผิวศรีเทพ14  ตุลาคม  248675โรงเรียนบ้านวังยาว1
01536สมทบ3540200149946ร.ต.ท. เกริกเกียรติคำลือ13  มีนาคม  250061ร.ร.บ้านหาดเค็ด 11
01008สมทบ3550100272274นาง จันทร์เพ็ญฉิมพลีย์1  มกราคม  250160ชำระเอง
01613สมทบ3550300095007ร.ต.ท. อุดมไชยชนะ9  ธันวาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01646สมทบ3550300089309นาง คำข้อน(ธนาคาร)สุขยิ่ง25  มกราคม  248081ชำระเอง
01056สมทบ3550300036493นาง มะลิแก้วใหม่8  ตุลาคม  249764ชำระเอง
01552สมทบ3510101060262ด.ต. จรัญญูอภิวงค์งาม27  กันยายน  250259ชำระเอง
01757สมทบ3550300015119นาง ยุพินคำปาตัน8  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01244สมทบ3550300077378นาง พิมลวงศ์แพะ11  กันยายน  249665ชำระเอง
01978สมทบ3800101509259นาง สุมณฑายมแก้ว23  กันยายน  250754โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
01219สมทบ3550300018576นาง สินีภรณ์นิธิกรอธิวัฒน์19  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01222สมทบ3550700286438นาง เพ็ญพรเดือนดาว26  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01467สมทบ3550300022751นาง เป็ง(ธนาคาร)ทิพย์ปัญญา22  มีนาคม  249962ชำระเอง
01776สมทบ3549900016181นาย พงษ์พิสุทธิ์จงดี28  พฤษภาคม  249863โรงเรียนบ้านธงหลวง 21
01697สมทบ3560400066301นาง ฉิมมานาแวน8  มิถุนายน  251051ชำระเอง
00999สมทบ3550300026676นาง พยอมแก้วปัญญา9  มิถุนายน  250061โรงเรียนบ้านเป้า1
01844สมทบ3550300016506นาง วรรณาตันโน5  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00154สมทบ3559900115660นาย อุทัยพันธุ์บุตร25  มิถุนายน  248576ชำระเอง
01583สมทบ3550300051972นาง สีดาวงศ์คำฝั้น26  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01756สมทบ3550400026201นาง ขันทองไชยบุญเรือง20  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01826สมทบ3559900209931นาย โกษิตศิริรัตน์พิริยะ26  กุมภาพันธ์  250061โรงเรียนบ้านห้วยละเบ้ายา11
02028สมทบ3550300077751นาง พรดารา(ธนาคาร)ศรีเทพ7  กุมภาพันธ์  250853ชำระเอง
02062สมทบ3550300034407นาง มาลีหาวีระ2  กรกฎาคม  251150โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
00595สมทบ3551100031278นาง คำข้อน(ธนาคาร)เสนนันตา1  มกราคม  248774ชำระเอง
00387สมทบ3551100040731นาง เอื้อมบุญยะราช16  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00910สมทบ3551100029796นาง ศรีวรรณดาชิต19  ตุลาคม  250061ชำระเอง
00912สมทบ3559900057813ด.ต. คงศักดิ์เชื้อกรุง17  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01001สมทบ3559900187458นาง จินตนาพรไชยวงศ์หวั่นท๊อก22  เมษายน  250556วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
00394สมทบ3551100095594นาย ไพบูลย์สุริยะพรหม13  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00395สมทบ3551100121111นาง อำไพสุขใจ3  กุมภาพันธ์  248180โรงเรียนราชานุบาล 21
01104สมทบ3550900128810นาย สวาทวาฤทธิ์6  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01111สมทบ3559900163052จ.ส.ต. โพธิ์ทองวุฒิ27  ธันวาคม  249863ร.ร.ดู่พงษ์1
01194สมทบ3551100058087นาง นายมูลอามาตย์10  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01195สมทบ3551100057471นาง มูด(ธนาคาร)กิจการ23  เมษายน  249566ชำระเอง
01196สมทบ3550700318291จ.ส.อ. สมัครปันยศ5  มกราคม  249764โรงเรียนบ้านสองแคว 11
01202สมทบ3551100058036นาย อินเผียนเตชะเสนา30  พฤษภาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01300สมทบ3551100021892นาง ศรีคำวงค์ดาว17  มีนาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01299สมทบ3550500357919ด.ต. วิชัยปันทะวัง26  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01301สมทบ3551100067744นาง ปาธนูวงศ์30  กันยายน  249269โรงเรียยนบ้านวังตาว 11
01279สมทบ3550100551734นาย สมเกียรติสัตยวงศ์3  กรกฎาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01099สมทบ3550100033083นาง สัตตบงกชเจดีย์ถา6  พฤศจิกายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01533สมทบ3551100007342นาง ปริมคำมงคล22  พฤษภาคม  250556ร.ร.ป่าแลวหลวงวิทยา1
01628สมทบ3550100654134นาง กาบแก้วธรรมคุณ5  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01639สมทบ3559900054644นาง ธัญญานุตย์ปันนิตามัย4  กันยายน  250358ร.ร.ศรีนาม่าน1
01647สมทบ3551100089985นาง มวลพังยะ30  พฤศจิกายน  251348ร.ร.ดู่พงษ์1
01668สมทบ3411900251010ส.ต.อ. สมศักดิ์ศิลารินทร์1  มกราคม  251546โรงเรียนบ้านดู่ใต้ 21
01782สมทบ3559900079523นาย บุญเลยณ น่าน4  กรกฎาคม  249764ร.ร.ศรีบุญเรือง1
01961สมทบ3550100652565นาย ทวีอามาตยวงค์24  พฤษภาคม  250952โรงเรียนราชานุบาล 21
01876สมทบ3550100406866นาง สุภาภรณ์รุ่งเรือง5  สิงหาคม  250160ร.ร.บ้านเมืองจัง 11
01962สมทบ3551100087788นาง ยุพินพังยะ1  มกราคม  251348ร.ร.สบยาง1
01767สมทบนาง ดุษฎีคนดี1  มกราคม  255011ร.ร.พระพุทธบาทวิทยา2
07915สามัญ3550100075118นาง ธิดารัตน์ปั้นบุญ5  มกราคม  251942โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
02020สมทบ3650400120029นาย เสริมพันธ์ทิพย์ประภา10  สิงหาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01946สมทบ3551100106651นาง สำราญ(ธนาคาร)พังยะ9  กุมภาพันธ์  250556ชำระเอง
02022สมทบ3550100642454นาย วิชิตพุทธวงศ์11  มิถุนายน  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00872สมทบ3550900239344นาง คำอิ่นสระคำ1  มกราคม  247190บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01829สมทบ4550900001184นาย วิเชียรมหายศนันท์15  กรกฎาคม  249962วัฒนธรรม
00866สมทบ3550600306356นาง จันทร์มหานิล12  พฤษภาคม  246992บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00637สมทบ3550600012174นาง เสาร์เสาเวียง10  มิถุนายน  249467ชำระเอง
01992สมทบนาย พิเชษฐ์จันทร์ทอง 11  กุมภาพันธ์  251249วัฒนธรรม
00020สมทบนาง ซ่อนกลิ่นติ๊บตุ้ย 22  กรกฎาคม  250556วัฒนธรรม
01057สมทบ3759800034356ด.ต. สมจิตจันทร์ผง1  มกราคม  249962ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00352สมทบ3550400009005นาง สมัยกิตติวิชากร1  ธันวาคม  248675ชำระเอง
00755สมทบ3551000015378นาง สายใจ(เยาวลักษณ์)สุรธนากร18  มีนาคม  248774ร.ร.ปางแก2
00756สมทบ3551000022234นาย พิชัยศิริภานุกุล12  ตุลาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00762สมทบ3551000017109นาง กาญจนาอินถา26  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01365สมทบ3551000005712นาง บุญตุ้มเปี่ยมทวีศักดิ์3  ตุลาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00241สมทบ5551090001602นาย ประชาเจริญภักดี23  สิงหาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00240สมทบ3551000029964นาย ชาญเดชอินถา1  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01370สมทบ3551000122808นาง อัมพรทิพย์ลุ้ย6  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00763สมทบ3551000125807นาง จำปีใจตุ้ย3  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00753สมทบ3551000029875นาง หัทยาอินถา16  มีนาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01375สมทบ3551000002705นาง ชีพปาติ๊บ17  ธันวาคม  249467โรงเรียนบ้านคำเรือง1
01692สมทบ3551000030105นาง เพ็ญศรีอุดแดง20  กรกฎาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00754สมทบ3551000041981นาง ศรีวัยสุคำ9  กุมภาพันธ์  248675ชำระเอง
01366สมทบ3551000026841นาย อาคมเจริญภักดี1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01436สมทบ3551000043282นาง เพียรกาวินคำ29  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01892สมทบนาง กัญญาไข่ทา20  กุมภาพันธ์  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01893สมทบ3551000051404นาง ยวนใจมะศักดิ์28  ตุลาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01362สมทบ3551000037983นาง ดาวรุ่งละทะโล2  กันยายน  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01891สมทบ3551000053709นาง เหนี่ยมคำสุรัน27  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01368สมทบนาง สุพาอินปาต๊ะ23  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00757สมทบ3551000039234นาง จันสีปาติ๊บ23  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01363สมทบ3551000043215นาง พวงมาลัย(ธนาคาร)ช้าสาร25  ธันวาคม  249665ชำระเอง
01374สมทบ3551000037801นาง อรพินปาวิชัย21  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00242สมทบ4551000001014นาง สาครสารทอง29  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01377สมทบ3551000060268นาง บัวพัตร์ผางเสน1  มีนาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01986สมทบ3551000042154นาง เจียมใจมหายศนันท์6  พฤษภาคม  251249โรงเรียนบ้านค้างอ้อย1
01371สมทบ3551000043177นาง จิน(ธนาคาร)ธนะปัด17  กรกฎาคม  250160ชำระเอง
01653สมทบ3551000015726นาง ศรีเวียงชำนาญ15  ตุลาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01435สมทบ3551000088189นาง จันดีเลิศพงษ์สุข20  มกราคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00593สมทบ3551000103269นาง บุษบาไชยบุญเรือง4  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00760สมทบ3551000088871นาย สมนึกปัญญานิวาตวงศ์25  มกราคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00600สมทบ3551000099504นาง ขวัญใจขัตติโย5  กรกฎาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01437สมทบ5551000001136นาง สวิงโนต๊ะยศ10  มิถุนายน  249665ชำระเอง
01438สมทบ3501400418691นาย เสรีอินขาล20  สิงหาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00671สมทบ3551000084582นาง ทองอินทร์ปิ่นชัยพัฒน์29  เมษายน  247586บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01718สมทบ3530100939724ร.ต. สมบัติไพเกาะ27  ตุลาคม  250358โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 11
00592สมทบ3551000101533นาง อำพินโนทะ29  สิงหาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00594สมทบ3551000101452นาง อาภรณ์เฟื่องฟู15  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01556สมทบ3551000080838นาง อุรา(ธนาคาร)ผัดผล27  ตุลาคม  250061ชำระเอง
01364สมทบ3551000075087นาง อำไพบัตริยะ24  มีนาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01373สมทบ3551000075877นาง เกศินีศรีแก้ว20  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01361สมทบ3551000025870นาง เกษรสิทธิฤาชัย12  มกราคม  251051บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01889สมทบ3551000023389นาง กุหลาบรัตนะ23  มีนาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00761สมทบ3551000042332นาง ศรีราญปาวิชัย29  เมษายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01376สมทบ3551000123162นาง อุราจันทร์อินทร์17  กุมภาพันธ์  249665สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
01633สมทบนาง ยุพินแสนยะเสนีย์8  ธันวาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
08383สามัญ3550600116638น.ส. รัตติกาลสารกอง23  พฤศจิกายน  252338บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02049สมทบ3330401361235นาง นวลจันทร์ไชยเลิศ22  มิถุนายน  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01372สมทบ3540100738958นาง เฮือนฟูบินทร์18  มิถุนายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00752สมทบ3551000020525นาง ทองต๊ะนา1  มกราคม  248873ชำระเอง
00283สมทบ3551000002454นาง สมดีไชยวงศ์15  ตุลาคม  249368พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
00472สมทบ3559900074149นาง บุญน้อมอุตยะราช1  มกราคม  247784ชำระเอง
00473สมทบ3550200064134นาง คำปิววังคะออม10  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00475สมทบ3550200006282นาย ประสิทธิ์ใจก้อนแก้ว11  เมษายน  249863ร.ร.บ้านพรหม-หนองแดง1
00476สมทบ3550200092936นาง ผงก้อชนะ6  กรกฎาคม  248477ชำระเอง
00688สมทบ3559900146441นาง อัมพรโพธิ์สุยะ1  มกราคม  248774ชำระเอง
00817สมทบ3550200016415นาง ประไพพรนวลอนงค์23  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00890สมทบ3550200009583นาง เข็มทองพรหมสกุลปัญญา(จักรพงษ์)19  กุมภาพันธ์  248576วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
00892สมทบ3550200052802นาง จันทะนาอินตุ้ย2  มิถุนายน  248774ชำระเอง
00913สมทบ3550100403298นาง อำภัยผัดผล8  สิงหาคม  249467ชำระเอง
01471สมทบ3550200102761นาง อรวรรณ(ธนาคาร)นวพงษ์ศิรินทร์17  พฤษภาคม  250259ชำระเอง
01530สมทบ3550200010760นาง วรรณาดวงอินทร์17  เมษายน  250358ชำระเอง
01563สมทบ3551100025031นาง อรพิมพ์วงศ์เป็ง31  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01582สมทบ3550100369987นาย ประเกณท์อินน้อย31  มีนาคม  250556โรงเรียนบ้านซาวหลวง 21
01589สมทบ3550400114429นาง ประจวบจันทร์น้ำสระ21  ตุลาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01618สมทบ3550200016300นาง รัชดาพรนันภิวงศ์24  กรกฎาคม  250952ชำระเอง
01630สมทบ3550200018761นาง วินนัสอุตยะราช5  พฤษภาคม  250160ชำระเอง
01621สมทบ3550100023886นาย ทรงภพเจนจบ23  ตุลาคม  252041สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01734สมทบ3550200127381นาง ปิ่นนันภิวงศ์10  สิงหาคม  250754ชำระเอง
01753สมทบ3550200064827นาง สมนึกจันทร์ศรี2  ตุลาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01754สมทบ3550200001574นาง บัวจินพรานดี21  กรกฎาคม  250457ร.ร.บ้านห้วยบง1
01761สมทบ3550200021311นาง สุนันท์อินตุ้ย12  พฤษภาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01797สมทบ3550100754147นาง พรสิทธิวงศ์31  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01799สมทบ3550200018647พ.ต.ท. นิติกรนันตา9  มกราคม  250160ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา1
01800สมทบ3550200020765นาย ปัญจพลไชยสีติ๊บ1  สิงหาคม  249863สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01827สมทบ5550500447442นาง ปราณีศักดาศรี1  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01828สมทบ3550100217681นาง สุรางรัตน์แก้วปัน17  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01884สมทบ3550200015249นาง บุญมีสุทร29  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01885สมทบ3550100759831นาย พนมบุญย์พัฒนสุรังค์4  สิงหาคม  250259โรงเรียนบ้านซาวหลวง 21
01886สมทบ3559900022394นาง พันธ์สวนนิถา10  มีนาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01903สมทบ3550200011707นาง ศรีคำชัยศรีทิพย์22  มิถุนายน  249269ร.ร.บ้านพรหม-หนองแดง1
01904สมทบ3540600293238นาย สุรพลสุทธิบุตร5  ตุลาคม  249764ร.ร.บ้านพรหม-หนองแดง1
01976สมทบ3550100008798นาง ปราณีทาพันธ์17  มีนาคม  250655ร.ร.แม่จริม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01990สมทบ3550300037686นาย ใสสว่างคนสูง1  มกราคม  250655ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
02030สมทบ3559990001171นาย นพดลชาญชัยภูวดล1  มิถุนายน  250754โรงเรียนบ้านนาผา 21
02027สมทบ5550100013569นาย บรรจงธนปพน14  ตุลาคม  250754โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
02039สมทบ3550100074936นาง พิมผกาศรีใจอินทร์8  ธันวาคม  251447สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01846สมทบ3559900022351นาย มานพสวนนิถา1  มกราคม  251051สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00918สมทบ3550200009273นาง สุนันชัยโลกา31  พฤษภาคม  248675ชำระเอง
02042สมทบ3550200015079นาง ศศิวิมลคำแปง13  สิงหาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00677สมทบ3559900148398นาง ราพีล้อมกองคุม7  มิถุนายน  250061ชำระเอง
01519สมทบนาง แจ๋วหอมดอก8  พฤศจิกายน  251150ร.ร.บ้านปางหก2
01453สมทบ5550500361998นาง มยุรายวดกล้า1  มกราคม  250655ปง
00748สมทบ3550700192611นาง อำพรจันต๊ะโมกข์7  มิถุนายน  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01393สมทบ3550700419217นาย จำนงค์ธงชัยนันท์15  ตุลาคม  248774ชำระเอง
00374สมทบ3550700182926นาง อรชรไชยโนฤทธิ์24  พฤศจิกายน  247685ชำระเอง
00382สมทบ3550700520988นาง สะอาดจักสี3  พฤษภาคม  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00793สมทบ3550700191364นาง แสงดาวพรหมเทพ30  มิถุนายน  247586บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00765สมทบ3550700274740นาง บุญมียะใหม่วงศ์3  มกราคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01792สมทบ3550700171797นาง พิกุลเตโช12  เมษายน  248873ร.ร.บ้านตอง1
00452สมทบ3550700084088นาง ทัศนีย์สิทธิวัง15  กรกฎาคม  248081ชำระเอง
00250สมทบ3550700096922นาย นภาเพ็งสุข17  สิงหาคม  248180สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
00239สมทบ3550700099107นาง อรพินใจหล้า2  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01403สมทบ3550700030891นาง พวงรัตน์กองแก้ว23  กันยายน  248477ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
00238สมทบ3550700052551นาย ปรีชาจามิกรานนท์28  ธันวาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00785สมทบ3550700477195นาง อำพรมโนชัยวุฒิกุล1  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00253สมทบ3550700053085นาย พิมลศรีไพศาล10  สิงหาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01523สมทบ3550700536191นาง ชินรัตน์สุริยะ8  พฤศจิกายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01578สมทบ3659900611062นาง อุไรรัตน์สายสูง1  มกราคม  250853สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
01551สมทบ3551000129756นาง ทองพูนทิศพรม27  มีนาคม  250754ร.ร.นาหมื่นพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01796สมทบ3180300279896นาง ฉวีจันทร์ศรี21  พฤศจิกายน  249467ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01994สมทบ3540100202799นาย บุญยงค์แสงสาย(ชลธิชา)6  พฤศจิกายน  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00789สมทบ3550700064109นาย กาพรอินนะระ7  ธันวาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00541สมทบ3550700417648นาง ศิริบูรณ์รัตนภาค3  พฤษภาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00457สมทบ3550700312765นาง เพชรผาแสง21  สิงหาคม  249368ชำระเอง
00766สมทบ3550700316817นาย ไสวแสงอาทิตย์6  เมษายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00548สมทบ3550700030701นาง จิตรารัตนะ5  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00658สมทบ3550700397604นาย สุพลสวนนิถา14  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01231สมทบ3550700204458นาง นงเยาว์กาน้อย12  เมษายน  248873ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร 31
01227สมทบ3550700266143นาย มงคลขัติยะ18  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00546สมทบ3550700217525นาง เครือวัลย์สะสม18  มีนาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00545สมทบ3550700315063นาง สมอคงทน29  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00747สมทบ3550100044751นาง วิมลณ น่าน10  มกราคม  248378ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
01562สมทบ3550700415726นาง เพชรวุฒิสูง27  ธันวาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01502สมทบ3550700240411นาง จำปีปงสนิทย์3  เมษายน  251249ร.ร.บ้านนากอก 31
01392สมทบ3550100788289นาง จันทราสุขกมลไพศาล6  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00950สมทบ3550700430547นาย สมเพชรพรหมเทพ13  ตุลาคม  247982ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร 31
00540สมทบ3550700192387นาย โสภณสุสระ30  มิถุนายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01407สมทบ3550700211900นาง วิลาวรรณขุนแก้ว28  พฤษภาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01479สมทบ3550700154574นาง วันดีปิจดี10  เมษายน  250160ชำระเอง
00455สมทบ3550700016147นาง หอมหวลเทพสิทธิ์30  กรกฎาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00786สมทบ3550700101543ด.ต. สกุลอารีรัตน์5  กรกฎาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00792สมทบ3670301113261พ.ต. คำแหงศรีพรหมทัต14  พฤษภาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00788สมทบ3550700014390นาย ผ่องคำสนิท12  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01387สมทบ3550700026339นาย เฉลิมชัยยอดมงคล4  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01385สมทบ3530100934358พ.ต. เชาว์พฤกษา5  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01238สมทบ3550700341820นาง อำพีใจยศ21  ตุลาคม  249962ร.ร.ชุมชนบ้านใหม่11
01791สมทบ3550700095161นาง ดารณีบุญธรรม10  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00369สมทบ3550700090479นาง อำพรกาซาว19  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01410สมทบ3550700038281นาย ฉลองกาบคำ24  ธันวาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02013สมทบ3550700493271นาง อภิญญาสุริยะ12  กุมภาพันธ์  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01931สมทบ3550700248480นาง จินดาสุริยศ0    5432018ร.ร.บ้านปงสนุก (วิชาไสย์)21
00383สมทบ3550700074066นาง สุรีย์สอนศิริ28  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01458สมทบ3550700082697นาง สมจิตเผือทะนา2  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01009สมทบ3550700317881นาย สุนทรศรีคำ13  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02019สมทบ3550700018387นาย สายัณห์อนุรส4  กรกฎาคม  250655ร.ร.ชุมชนบ้านใหม่11
01228สมทบ5550700002096ร.ต.ต. ธวัชกาละเสน9  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00780สมทบ3550700041168นาย เกียรติศักดิ์ประสิทธิวุฒิศักด21  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01072สมทบ3550700538836นาง ลำดวนกุลวรรณ30  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01229สมทบ3100201797139นาย เกรียงไกรยศธิอูป10  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02014สมทบ3550700334866นาง วาสนาตาขันทะ8  มิถุนายน  250655ร.ร.ชุมชนบ้านใหม่11
01482สมทบ3550700118616นาง พินนภาสิทธิวงศ์30  เมษายน  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00547สมทบ3550700121013นาย เคลื่อนนวลคำ11  มิถุนายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00450สมทบ3550700326171นาง เจียมจิตทานะขันธ์1  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01382สมทบ3550700133224นาง สมนึกทิพย์ไพโรจน์3  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01380สมทบ3550700324305นาง ทุเรียนเขียวสา7  มิถุนายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00770สมทบ3550700130764ด.ต. ประยูรปิจดี11  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00439สมทบ3550700127496นาง กรรณิการ์อาจลา27  มกราคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01394สมทบ3550700113207นาง สังวาลย์สอนทะ29  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01233สมทบ3550700131850นาง สุภีร์ไชนรินคำ5  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01731สมทบ3560300461267ส.ต.ต. ทวีเบญจญาติ7  มกราคม  251249บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01180สมทบ3550700043110ด.ต. เดชจิตอารี5  พฤษภาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00379สมทบ3559900216580พ.ต. การุณพินิจวัฒน์31  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00460สมทบ3550700395431นาง เพชรนวลดั้ว5  กันยายน  249368ชำระเอง
00366สมทบ3550700401270นาย เจริญตระกุลแก้ว1  พฤศจิกายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01625สมทบ3550700190767นาง ลำยวนบุญมาก5  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01192สมทบ3550700404015นาย วุฒิฉัตรเท15  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00981สมทบ3559900111664ร.ต.ต. ประสาทดาวทอง25  พฤศจิกายน  249566ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 31
00791สมทบ3550700186972นาง มาลาวันศรี25  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00991สมทบ3559900039092นาง ละเอียดพงษ์วิริยะกุล23  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01186สมทบ3550700398872นาง สายจิตชุมภู24  สิงหาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01188สมทบ5550100012856นาง อำพิณสมมุติ4  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01181สมทบ3550700403914ร.ต.ท. ดนัยก้อนสมบัติ10  ตุลาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01225สมทบ3550700013326นาง ยงค์รินทร์วรรณาลัย19  เมษายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01259สมทบนาง รัตนาสุดใจ1  เมษายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01236สมทบ3550700401172นาย พงศ์ศักดิ์กามีวงศ์10  พฤศจิกายน  250259ร.ร.ศรีนาชื่น 31
01549สมทบ3550100428908นาง พวงจันทร์ศรีทุมมา28  พฤษภาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01645สมทบ3550700448578นาง คำพลอยชุ่มวงศ์31  พฤษภาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01722สมทบ3550100317057นาง จำลองชาวจำปา7  พฤศจิกายน  250358ร.ร.บ้านแม่ขะนิง 31
00790สมทบ3550700026444ด.ต. ประชาบุญทร21  กุมภาพันธ์  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00861สมทบ3550400270072นาง ขวัญใจสอนใจ5  กุมภาพันธ์  249368โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
01388สมทบ3570300073925นาย ทรงศักดิ์พิมพ์แสงจันทร์5  มกราคม  249863ร.ร.ไทยรัฐวิทยา45 11
01547สมทบ3550700098321นาง สุคนธ์ทิพย์กองอยู่1  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01758สมทบ3550700152792นาง อรพินอิ่นอ้าย7  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01405สมทบ3550700431721นาง พิมพาอินโองการ4  กุมภาพันธ์  250358โรงเรียนบ้านนาผา 21
01237สมทบ5550700010412นาย เอกปันทะลา9  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01183สมทบ5550700006954นาง จามจุรีทองสุวรรณ์21  เมษายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01178สมทบ3670200237658นาง ประเสริฐจักสี14  ตุลาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00251สมทบ3550700047751นาง อรุณกุลเจริญ10  มีนาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00776สมทบ3550700535632นาง บุญปั๋นมูลคำ11  มิถุนายน  248180ร.ร.บ้านนาไลย 21
01648สมทบ3559900109414นาย นิยมสุขรักษ์11  พฤษภาคม  250952โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
00085สมทบ5559990003838นาย จำนงค์บุญผ่อง17  มีนาคม  248873โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
00598สมทบ3559900091124นาง ทองคำตรีอินทอง28  มิถุนายน  249368โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
00327สมทบ3550100759882นาง บัวมัน(ธนาคาร)กัณทะศรี15  กุมภาพันธ์  249368ชำระเอง
00750สมทบ3559900092147นาย รักรังสิอำพันธ์3  พฤษภาคม  249071โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01054สมทบ3600101018567จ.ส.อ. สุรพลเจริญวงศ์30  มิถุนายน  249962โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01055สมทบ3550100474756นาย วิมลโพธ์ประเสริฐ25  เมษายน  249863โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01660สมทบนาง เนาวรัตน์จิตตะ 7  พฤศจิกายน  250457โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01675สมทบ3559900072952นาย สามารถหาญคำ14  กุมภาพันธ์  250259โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01856สมทบ3550200004948นาย บุญธรรมแคว้งใจ15  มกราคม  250061โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02051สมทบ3550100765025นาย วรณัฐไชยสถาน1  มกราคม  250556โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02055สมทบ3770600894388จ.ส.อ. ไชยาขนบบวรกุล21  พฤษภาคม  250655โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02041สมทบ3650700023029ร.ต.ต. วาณิชจิววรกิจไพบูลย์7  กรกฎาคม  250754โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01409สมทบ3550700533893นาย อำนวยไชยวุฒิ17  มกราคม  249863ร.ร.บ้านนาไลย 21
00775สมทบ3550700102647นาย จำรัสสัมพุทธานนท์1  มกราคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01058สมทบ3550700540385นาง จินดาจักสี2  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00380สมทบ3550700536400นาง สมจิตรสีมา16  เมษายน  247883ร.ร.บ้านท่ามงคล 21
01397สมทบ3560100470459จ.ส.อ. สุธนศรีเมืองสุข17  พฤษภาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01036สมทบ3550700536477นาย ประชุมแพงไตร29  มกราคม  249764ร.ร.บ้านท่ามงคล 21
01449สมทบ3550700158600นาง สวิงแก้วกุลา13  ตุลาคม  249863ชำระเอง
02007สมทบ3550700536621นาง อุลัยขัติยศ27  พฤศจิกายน  251051บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01030สมทบ3550700475621นาง สร้อยเพชรใจเย็น3  กุมภาพันธ์  250259ชำระเอง
01082สมทบ3550700536388นาง อารมย์สีมา19  พฤษภาคม  250853ร.ร.บ้านท่ามงคล 21
01919สมทบ3540400088321จ.ส.ต. สมมาศปวนหล้า11  พฤศจิกายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01035สมทบ3550700112511นาง ละเอียดปะจันต๊ะ24  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01031สมทบ3550700473190นาง บุญนำใจเย็น19  มิถุนายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01100สมทบ3550700513094นาง เหยี่ยวอุตส่าห์8  พฤศจิกายน  250259ชำระเอง
01759สมทบ3550100705740นาง เนืองนิตย์สมปานวัง1  มิถุนายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01879สมทบ3550700172769นาย สุทินคำลือ27  พฤษภาคม  250754ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม 21
01047สมทบ3550700462881นาง คำคำสุหล้า10  สิงหาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00539สมทบ3550700544585นาง บัวทองคำสุหล้า19  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01189สมทบ3550700082123นาย ประภาสการินทร์22  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01451สมทบ3550700484141นาง รสสุคนธ์พลังฤทธิ์14  ตุลาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01602สมทบ3550700223835นาง วิภาสีต๊ะสาร7  กุมภาพันธ์  251150บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00827สมทบ3540100669263นาง ภาสินันท์แก้ววิเศษ1  กรกฎาคม  250160บำนาญองค์การน่าน
01548สมทบ3550700553002นาง ละมัย(ธนาคาร)ดวงงา14  มีนาคม  251150ชำระเอง
01883สมทบ3500100129285นาง สุภาโนเลี่ยม6  กันยายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02029สมทบ3550700295798นาง พิกุลวงศ์นัน3  มีนาคม  250655ร.ร.บ้านห้วยหลอด 21
01224สมทบ3550700276246นาง บรรจบไชยสมทิพย์22  มิถุนายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01191สมทบ3550700290508นาง มาลีเขียวอ่อน16  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01061สมทบ3540400288915นาง ทิพวรรณสุคำ22  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01674สมทบ3550700291385นาง ศุกวรรณสีมา30  กันยายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01793สมทบ3400700077601ด.ต. สุรพลชัยมูล3  มกราคม  250457ร.ร.หาดทรายทองวิทยาฯ 11
08387สามัญ3550300016573น.ส. อัญชลีตันโน2  ตุลาคม  252041โรงเรียนบ้านผาตูบ 11
00401สมทบ3550700099581นาง รำแพนสิทธิยศ1  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00773สมทบ3550700088393นาง หมายพิเคราะห์6  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00769สมทบ3550700008462นาง พวงพยอมแย้มจิตร1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01232สมทบ3550700077294นาง สุพรรณสุโนธร11  พฤษภาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01235สมทบ3550700117521นาง ศิริบูรณ์แสนอาทิตย์20  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01510สมทบ3550700098739นาง กัลยาพูลแสง28  ธันวาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01383สมทบ3550700097856นาย ประสานหลากจิตร์1  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01066สมทบ3550700082379นาง สมใจ(ธนาคาร)ไชยมงคล13  กรกฎาคม  249962ชำระเอง
01488สมทบ3550700100041นาง วิลาวัลย์ใจแปง15  มิถุนายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00549สมทบ3102002208836นาย สุวสันต์จันกลิ่น7  มีนาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01406สมทบ3550700038957นาย สมบูรณ์(ธนาคาร)กองแก้ว4  มกราคม  248972ชำระเอง
01612สมทบนาง อมรรัตน์กุลคง29  พฤศจิกายน  250259ชำระเอง
01448สมทบ3550700430571นาง อัมพาศัยย์เกษมสันต์13  ตุลาคม  250457ร.ร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร 11
01226สมทบ3550700059415ด.ต. อุดมศักดิ์ธินันท์16  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00451สมทบ3550700060561นาง ระย้าลือราช16  ธันวาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01450สมทบ3550700118969นาง พิไลพรอริยา29  กันยายน  250259ร.ร.บ้านขึ่งงามมงคล 11
01386สมทบ3550700021221ด.ต. ธีระพลธรรมไชย15  ธันวาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00373สมทบ3550700034064นาง โสภาไชยคำ16  มกราคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00778สมทบ3259800040822นาย สุพจน์ธนามี1  มกราคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01079สมทบ3550700489525นาง มอญคำรินแก้ว27  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01462สมทบ3550700482105นาง ยงค์นวลแปง6  มกราคม  249962ชำระเอง
00386สมทบ3550700493310นาง สุดาเตียมสุข17  กุมภาพันธ์  249566ร.ร.ตาลชุมพิทยาคม(องค์การ)1
01193สมทบ3549900085256นาย สุนทรพิลา2  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01831สมทบ3550100653171ด.ต. วันชัยสายวุฒิกุล30  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02059สมทบ3649900055925นาย สุรสิทธิ์จันทร์ถม2  พฤษภาคม  250556ร.ร.บ้านสาลีก 11
01234สมทบ3550700490744นาง กัลยาคำชุ่ม3  ธันวาคม  250061บำนาญองค์การน่าน
01895สมทบ3550700487590นาง สิงหนเขื่อนแก้ว1  ตุลาคม  250754ร.ร.บ้านสะเลียม 21
02060สมทบ3550700498559นาง กานต์สินีจันต๊ะ2  สิงหาคม  251051บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00368สมทบ3550700496343นาง สมรอินวาทย์3  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01506สมทบ3550700014713นาง ลิขิตคำสนิท27  ธันวาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01408สมทบ3500100465684นาย สมศักดิ์มุมบ้านเช่า5  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01179สมทบ3550700282548นาง วรรณา (ชวิณโรทน์)ธรรมสมบูรณ์5  พฤศจิกายน  248873ชำระเอง
01223สมทบ3550700266259นาง จันทร์มอญยุทธยศ28  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01496สมทบ3550700277641นาง สุนีย์ยะใหม่วงศ์15  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00767สมทบ3550700277200นาง จันทร์ธรรมสมบูรณ์17  ตุลาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01396สมทบ3550700255923นาง พิณปันทะนันท์26  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01402สมทบ3550100219535ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ศรีเติง15  กุมภาพันธ์  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00371สมทบนาง รำพรรณกุลรินทร์20  พฤศจิกายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00980สมทบ3550700414355นาง ไขจันทร์สม25  พฤษภาคม  249665ชำระเอง
01698สมทบ3550700232494นาง ลำยองของเมืองพรวน23  ตุลาคม  250556ชำระเอง
01379สมทบ3550700192573นาง หอมหวลอิ่นแก้ว6  กรกฎาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01399สมทบ3559900015983นาย นิพนธ์มีสุข16  ตุลาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01636สมทบ3550100369731นาย ผดุงจันต๊ะ4  มีนาคม  250160ร.ร.บ้านหลับมื่นพรวน 31
01404สมทบ5550700001031นาง ลออนพวงศ์7  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01065สมทบ3550700592563นาง สุนีย์อินทะเขื่อน28  สิงหาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00774สมทบ3550700596470นาง ตองนันตา19  พฤษภาคม  248279ชำระเอง
00538สมทบ3550700584871นาง สุนีย์ยศศรี9  กุมภาพันธ์  249665ชำระเอง
01944สมทบ3550700587217นาง เพียรเต็มปั้น17  กรกฎาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01896สมทบ3550700118161นาง สิริรัตน์ทะนันไชย20  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01832สมทบ3550700481486นาย ไพฑูรย์เขื่อนแก้ว29  กันยายน  249368ร.ร.บ้านท่าข้าม 11
01000สมทบ3550700577971นาง พยอมอุตมูล22  มกราคม  249962ร.ร.สาธุกิจประชาสรรค์ สพม.เขต37แพร่-น่าน1
00237สมทบ3550700576487นาง เฉลิมอิสละ21  พฤษภาคม  250061ร.ร.บ้านส้านนาหนองใหม 11
01542สมทบ3550700012486นาย เทวิลพัดบางซื่อ26  สิงหาคม  250457ร.ร.บ้านส้านนาหนองใหม 11
00339สมทบ3550100078397นาง กิ่งแก้วตันกุละ1  มกราคม  248675โรงเรียนศรีสระวงศ์01.222
01213สมทบ3559900023366นาย เสถียรมณีรัตน์1  มกราคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01216สมทบ3559900107420นาง ผกากรองธนามี12  มีนาคม  248873ชำระเอง
01553สมทบ3550100534899นาง ปรานีกันทะ7  มิถุนายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00554สมทบ3559900024818ด.ต. นรินทร์หิรัญกุล26  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00566สมทบ3559900163559จ.ส.อ. ปัญญาชนะภัย24  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00731สมทบ3559900118138นาง กฤษณาธรรมราช8  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00569สมทบ3559900141318นาง บัวแก้วณ น่าน16  มกราคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00565สมทบ3559900151330ด.ต. อนันต์ดีปัญญา27  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00706สมทบ3550100520367นาง จันทร์ตานุเสน1  พฤษภาคม  249071โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
00725สมทบนาง ระเบียบสารรัตนะ15  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00862สมทบ3550100534791นาง บุญมาเขื่อนคำ15  พฤษภาคม  248675สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00152สมทบ3550100014569นาง บุญตุ้ม(ธนาคาร)ปันทา10  กรกฎาคม  248774ชำระเอง
00717สมทบ3550100067417นาง บัวหอมชินพิเศษ14  พฤษภาคม  249368ร.ร.ราษฎร์รัฐพัฒนา1
01490สมทบ3550100080545นาง ถนอมศรีดีกัลลา30  กันยายน  250358ร.ร.บ้านน้ำแก่นเหนือ 21
00428สมทบ3550100442307นาง ลัดดาโล่ห์สุวรรณ20  ตุลาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01601สมทบ3550100645747นาง ขันคำแก้วคำ30  พฤษภาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00716สมทบ3550100643540นาง วิไลยาวิไชย5  มีนาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00726สมทบ3550100639321นาง ปวันรัตน์อามาตย์ทองรัชช์28  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01014สมทบ3550100071988นาง พวงใยจันเครื่อง12  กรกฎาคม  250556ร.ร.บ้านน้ำแก่นกลาง 21
00430สมทบ3559900135253นาย ชุมพลใจแก้ว6  กันยายน  249863ชำระเอง
01249สมทบ3559900213491ร.อ. ทองเชาว์บุญถนอม15  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00819สมทบ3550100036023นาง จันทร์เพ็ญ(ธนาคาร)ยศอาจ3  มีนาคม  249368ชำระเอง
01484สมทบ5550100007178นาง ปราณียศอาจ4  พฤษภาคม  250061ร.ร.บ้านหนองรัง 21
01247สมทบ3550100001611นาง ณัฎฐ์กชนกธัญกัญจณธรณ์7  กันยายน  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00686สมทบ3559900180526นาง บุญแต้มยามเสด็จ11  กันยายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00685สมทบ3550100014984นาง ช้อยปันทา14  มีนาคม  249962ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01098สมทบ3550100219748นาง อุบลพรมยะ1  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00681สมทบ3559900139763นาง สมบูรณ์บุญทะวงศ์2  ตุลาคม  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01544สมทบ3550400153327นาง ปราณีสวนแก้ว19  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00883สมทบ3559900164831นาย เอนกจันทะนะ25  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01003สมทบ3550100516556นาง สุนีย์ใจเดช27  เมษายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01658สมทบ3550100024327นาง จิราภาสายสูง1  สิงหาคม  250061ชำระเอง
00128สมทบ3550100725813นาง นงเยาว์ประดิษฐ์พงษ์28  พฤศจิกายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00332สมทบ3550100439985นาง ศรีจรคำวัง9  กุมภาพันธ์  247487บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01250สมทบ3550100530346นาง แสงจันทร์ดีสีใส4  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01592สมทบ3550100003494นาง ลำใยมะโนราช6  กันยายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01965สมทบ5550500476213นาง จิตต์สิทธิ5  กุมภาพันธ์  251546ร.ร.บ้านน้ำแก่นเหนือ 21
02061สมทบ3550300032960นาย บุญเล้งคนสูง12  มกราคม  250259ร.ร.บ้านทุ่งน้อย(ใหม่)1
00133สมทบ3550100598986นาง พิมลพรรณปันทา1  มกราคม  250160ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00435สมทบ3559900092678นาง จินตนายาวิไชย2  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01810สมทบ3550300059027นาย นพดลสุวรรณประชา1  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00931สมทบ3550100484999นาง จำเนียรคำวรรณ์26  กันยายน  248576สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
01926สมทบ3550100425267นาง ภานีย์วรรณพลสันติกุล14  กุมภาพันธ์  249665ชำระเอง
01424สมทบ3559900188004นาง ยุพินกิวัฒนา28  ตุลาคม  250754ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
00280สมทบ3559900145887นาง คำมีมงคลประเสริฐ1  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00262สมทบ3550100444873นาง ราตรีธนะสมบัติ20  ธันวาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01010สมทบ3550100746047นาง คำมอญปิมปา28  ธันวาคม  249863ร.ร.บ้านป่าสัก 11
01650สมทบ3550700484361นาง มินทราพรอินต๊ะลือ6  กรกฎาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00702สมทบ3102201016228นาย ปิยวัฒน์ธนสิริอมรนนท์5  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00429สมทบ3550100206697นาง พิมลพรรณไชยเขียว14  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02010สมทบ3550100082220นาง พรรณีตันกุละ11  กันยายน  251348โรงเรียนศรีสระวงศ์01.222
01900สมทบ3550900195894นาย วิรัตน์เรืองฤทธิโรจน์13  มีนาคม  249467ชำระเอง
00158สมทบ3559900095456นาง บัวผาไชยวิโน1  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01538สมทบ3550100559948นาง คำบางธนะสมบัติ1  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00813สมทบ3550200105868นาง บัวผินแสนดวงแก้ว10  กุมภาพันธ์  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00745สมทบ3559900164865นาง ศรีวดีสิงห์ศรี13  มกราคม  248774ร.ร.บ้านน้ำพาง1
00065สมทบ3550100002498นาง นิตยาดีอิ่นคำ23  กรกฎาคม  248873โรงเรียนบ้านเป้า1
01622สมทบ3550100657613นาง ติ่งจินะ21  สิงหาคม  251051ชำระเอง
01416สมทบ3559900032993นาย วารินทร์สมสมัคร16  เมษายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00116สมทบ3559900047265นาง เครือวัลย์ณ น่าน8  ตุลาคม  247586บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00854สมทบ3550100499635นาง คำดี(ธนาคาร)มาจิน13  มิถุนายน  249071ชำระเอง
00143สมทบ3550100502938นาย เฉลิมศักดิ์เลาหวฤทธิ์18  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01928สมทบ3550100499236ด.ต. สุวิทย์อินทเสน8  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00797สมทบ3559900196627นาง ฉวีวรรณอินต๊ะวิน29  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00141สมทบ3550100552994นาง ทองหย้นปัญญา3  พฤษภาคม  249071ชำระเอง
00336สมทบ3550100028195นาง ฟองแก้วพลายสาร25  พฤศจิกายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00900สมทบ3559900099435นาง ประภาพรรณชลิตพงศ์23  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01878สมทบ3550100758134นาย อรรณพวิชัยสืบ22  กันยายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01898สมทบ3550100435106จ.ส.อ. วีระวัฒน์ณ น่าน16  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01664สมทบ3100203288690จ.ส.อ. ดวงเย็นวงละคร9  กันยายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01113สมทบ3559900069960นาง พิมพิกานาระทะ20  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00844สมทบ3559900140192นาง อุไรชิณะวงศ์31  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00899สมทบ3559900084403นาย ช่วยเวียงอินถา6  มีนาคม  249170โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01421สมทบ3559900035682นาง ราตรีแก้วกุลศรี10  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00935สมทบ3559900138333ด.ต. จำรัสหีบแก้ว25  พฤษภาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01531สมทบ3550100651755นาง ปภาดากุณะพันธ์25  กรกฎาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01964สมทบ5550500138831นาง มณฑาวงศ์ไชย30  ตุลาคม  251150ร.ร.บ้านหาดเค็ด 11
00915สมทบนาง จงรักพานิชกุล28  กันยายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00840สมทบนาย ธวัชเพชรวีระ 17  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00680สมทบ3550100443125นาง บุญตุ้มยศมาดี26  สิงหาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00857สมทบ3550100650775นาง จินดาตาธรรม16  เมษายน  248774ร.ร.น่านนคร สพม.เขต37แพร่-น่าน1
00693สมทบ3550100223991นาง สุรีย์ใจแก้ว1  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00140สมทบ3559900141008นาง วันดีสิทธิสรรค์5  ตุลาคม  247289บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00943สมทบ3559900213092พ.ต. เชิดเงินก้อน16  มกราคม  249368ชำระเอง
00719สมทบ3550100233902นาย เฉลาต๊ะดี10  สิงหาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01694สมทบ3550100246541นาง รัชดาธรรมวงศ์4  มกราคม  251051ร.ร.บ้านห้วยแฮ้ว1
01575สมทบ3550100225781นาง เจือใจวงศ์ชัย5  สิงหาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01927สมทบ3550100239871นาง สร้อยทองธนะสมบัติ12  พฤษภาคม  251645บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01576สมทบ3550100041906นาง จันทรานุเกตุ20  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01522สมทบ3550100044948นาย สนั่นรังสิยารมย์5  มิถุนายน  250160ร.ร.บ้านหัวนา 21
00264สมทบ3550100638287นาง ศรีจันทร์กุศล27  ตุลาคม  249269ชำระเอง
00340สมทบ3550100005438ร.อ. กฤษฎิ์ชำนาญช่าง9  ตุลาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00941สมทบ3550100636624ด.ต. ทะเวทย์ณ น่าน23  สิงหาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00924สมทบ3559900206291นาย พัลลภพจนธารี15  มีนาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00635สมทบ3550600116875นาง สัมพันธ์ศรีเทพ24  มิถุนายน  247784ชำระเอง
00985สมทบ3550100041698นาง วัฒนาศรีสุขคำ27  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01422สมทบ3559900101821นาง พิมทองวัฒนธีรกุล26  พฤศจิกายน  249863ชำระเอง
01269สมทบ3550100217567นาง สุภาพรนามมณฑา13  กันยายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00555สมทบ3550100042261นาง จงจินต์นุเกตุ29  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00811สมทบ3550200104110นาง ถนอมศรีจินะใจ20  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01550สมทบ3550100248586นาง สายันบุญศรี4  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01581สมทบ3550100787096นาง ประนอมศรีตนไชย7  มีนาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01419สมทบ3550100268226นาง จินดาเตชะเสนา11  พฤษภาคม  249665ชำระเอง
00692สมทบ3550100007287นาง ฉลวยกุลศรีชัย9  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01459สมทบ3550100634362นาง ภาณุมาศธินันท์30  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01274สมทบ3550100218733นาง ศรีวรรณเป็งจันตา12  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01529สมทบ3550100044395นาง วิไลศรีตนไชย22  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01806สมทบ3550600101959นาง ดวงกมลชัยคำ25  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02033สมทบ3559900092295นาย กริชไชยวิโน1  มกราคม  250655ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
00556สมทบ3559900034732นาง รำพรรณเดียวตระกูล17  พฤศจิกายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00479สมทบ3550600008363นาง โสภาโนแก้ว3  กันยายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00977สมทบ3550100702171ด.ต. ประสิทธิ์จิตรชัย10  เมษายน  250160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01746สมทบ3550600016862นาย จรัญหาญคำ9  มกราคม  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01457สมทบ3550100323804นาง อารีย์ไชยวงศ์2  กรกฎาคม  249962ชำระเอง
01185สมทบ3670800189930นาง ส้มเลียงสุริยะ1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00431สมทบ3559900031270นาง ยอดหล้าชมภู1  พฤศจิกายน  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00896สมทบ3559900147715นาง คำดีรักษาพล5  มีนาคม  247289บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00067สมทบ3550100693857นาง ยวงแก้วศรีใส1  มกราคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00134สมทบ3559900144724นาง อารีย์มงคลประเสริฐ12  กรกฎาคม  247586สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00164สมทบ3550100480489นาง ประนอมยะราช6  กรกฎาคม  248180ชำระเอง
00733สมทบ3550100020623นาง โม้นคำหอม23  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01420สมทบ3550100445837นาง สีดาโนไชยา16  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00557สมทบ3559900046358นาง เหรียญพิชัยวงศ์9  กุมภาพันธ์  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00695สมทบ3559900138139นาง สมถวิลพุทธบัวถา18  มีนาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00558สมทบ3559900203542นาง ขจรวรรณวัตร1  มกราคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00940สมทบ3550300033711นาง บุญช่วยจันทร์จองคำ1  สิงหาคม  247883ร.ร.บ้านไหล่น่าน 11
00137สมทบ3559900127633นาง บัวคำกุมภา12  พฤศจิกายน  248180ชำระเอง
00426สมทบ3559900033370นาง นพรัตน์กุมภา10  กรกฎาคม  247982ชำระเอง
00334สมทบ3559900186711นาย มนตรีสุวรรณประเสริฐ16  มีนาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00157สมทบ3550100698816นาง กิ่งแก้วกิตติ1  ธันวาคม  248180ชำระเอง
00082สมทบ3559900053095นาย แผง (นฤมล)มหานิล (สวัสดิผล)11  กันยายน  248180ชำระเอง
00894สมทบ3550100150161นาง นงค์วัยคำแสน26  มีนาคม  248873โรงเรียนบ้านเรือง 21
00720สมทบ3550100138781นาง จีน(ธนาคาร)งามสมฤทธิ์4  ตุลาคม  248477ชำระเอง
00705สมทบ3550100362214นาง แก้วสตางค์รัตน์10  เมษายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00269สมทบ3550100362478ร.ต.ต. พิเชษฐ์มหายศนันท์13  ธันวาคม  247487โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
00432สมทบ3501100477055นาย นิยมชำนาญกิจ10  ตุลาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00746สมทบ3559900085353นาง สมรอภิไชย19  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00335สมทบ3559900020243นาย ไสวศรีแย้ม2  ธันวาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00138สมทบ5559990000391นาง พิมพรรณไชยวงศ์18  ธันวาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00139สมทบ3550100366309นาง สังวาลย์อินถา17  กุมภาพันธ์  249071โรงเรียนราชานุบาล 21
01254สมทบนาง เรือนแก้วสองสีโย1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01620สมทบ3559900136462นาย ณฤพลอินทะรังษี24  กันยายน  250655ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
00664สมทบ3559900048903นาง สุธิภรณ์ไชยวงศ์27  มิถุนายน  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01610สมทบ3559900172647นาง นันทนาพุ่มพวง6  พฤศจิกายน  250259ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
01253สมทบ3509900480660ด.ต. ยงยุทธประสมทรัพย์1  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01059สมทบ3559900050207นาง ชุลีภรณ์ส่องเนตร6  สิงหาคม  250259โรงเรียนราชานุบาล 21
00341สมทบ3559900006712นาง อำภานวลปันยอง17  กันยายน  249962ชำระเอง
01606สมทบ3540400215233นาง มะลิวงศ์สิทธิ์1  เมษายน  250160โรงเรียนราชานุบาล 21
01619สมทบ3559900015258พ.อ. จักรกฤษณ์สุดสวาสดิ์7  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00437สมทบ3559900187512นาย วสันต์วัฒนสนธิ28  สิงหาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00343สมทบ3559900173317นาง เสน่ห์สองสีโย28  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00904สมทบ3559900080564นาง บัวผันจันทร์ศักดิ์27  พฤศจิกายน  248576ชำระเอง
00908สมทบ3550100429874นาง สมบูรณ์ธรรมชัย29  เมษายน  248675ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02000สมทบ3550100200940นาง พรรณภาทาคำสม26  มกราคม  250457โรงเรียนราชานุบาล 21
00936สมทบ3550100384111นาย ไพฑูรย์สุขรัตนากร25  พฤศจิกายน  247982ชำระเอง
00956สมทบ3559900173139นาง อัมพรสวนยะ4  มิถุนายน  248477ชำระเอง
01567สมทบ3101400113109นาย พงศธนาแววรัตน์2  มกราคม  250160ชำระเอง
01483สมทบ3550100197531นาง สมจิตรธนบุญเรือง1  ตุลาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01526สมทบ3550100384242นาง สมัย(ธนาคาร)นวลปันยอง25  มกราคม  250655ชำระเอง
01835สมทบ3640800129139นาย อำนวยใบบัว6  เมษายน  249962โรงเรียนราชานุบาล 21
01899สมทบ3559900057481นาย ประสงค์ธรรมประเสริฐ1  มิถุนายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01026สมทบ3510100729231นาย กีรติธิแจ้13  มกราคม  250655โรงเรียนราชานุบาล 21
00068สมทบ3550100703470นาย ทองสุขศรคำมูล13  กุมภาพันธ์  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00129สมทบ3550100703241นาง ลำดวนสิทธิ17  พฤศจิกายน  249269ชำระเอง
00347สมทบ3559900135156นาย ประพันธ์ภาณุสัณฑ์31  พฤษภาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01661สมทบ3550200016288นาง นิมมนาธิขวัญ21  กันยายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00713สมทบ3559900049713นาง มัณฑนาหาญคำ14  มีนาคม  248180ชำระเอง
00436สมทบ3550100725589นาง นิตยาต๊ะวิชัย13  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00259สมทบ3550100722784นาง สมจิตรกันตา15  พฤษภาคม  248873ชำระเอง
00711สมทบ3559900142021พ.อ. โฆษิตดีปรีชา13  กันยายน  248873ชำระเอง
01187สมทบ3559900053966นาย วิชัยแก้วสิงห์20  มีนาคม  249269ชำระเอง
00075สมทบ3550100200923นาง รัตน์ทาคำสม9  กุมภาพันธ์  248675โรงเรียนราชานุบาล 21
00074สมทบ3559900162765ร.ต. ณรงค์มหาพฤกษ์6  สิงหาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00590สมทบ3550700060677ด.ต. วัลลภพรหมวงศนันท์10  กุมภาพันธ์  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00596สมทบ3570501241027ด.ต. สำราญจินดาทา20  พฤศจิกายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00800สมทบ3550100267521นาง อรพินท์นุดวงแก้ว6  กุมภาพันธ์  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00073สมทบ3550100712321นาง ดรุณีจักรปิง25  เมษายน  249071วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
00976สมทบ3559900023633นาย ทัศน์ธนะสิริวัฒน์12  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01804สมทบ3550300086369ด.ต. วิกรมข่มอาวุธ12  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00944สมทบ3550100723004นาย สง่าสิทธิวุฒิ19  กุมภาพันธ์  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00676สมทบ3550100303943นาง อารีย์สายคำกอง29  พฤษภาคม  248675โรงเรียนบ้านนาซาว 21
01412สมทบ3550100188559นาย สติพลเยี่ยม1  มกราคม  255011บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00433สมทบ3550100186670นาง จินดาศรีอาคะ4  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01319สมทบ3550800007891นาย อนันต์จันทนะ11  มีนาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01689สมทบ3550100305725นาง ลำใยยะหมื่น26  มกราคม  251546สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01813สมทบ3559900051335นาย วีระชัยกัณทะกาลัง17  เมษายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01809สมทบ3559900217985ร.ต. ประดิษฐ์มารัตน์10  มีนาคม  249665ชำระเอง
00644สมทบ3550100726224นาย สุทัศน์สายยาโน8  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00634สมทบ3550600170110นาง แสงเพ็ญสุนทร22  กรกฎาคม  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01999สมทบนาง จงรักชอบธรรม25  มีนาคม  251150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01270สมทบ3550100601995นาย สมคิดจิตรไพศาล20  มกราคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00930สมทบ3550100608175นาง ปั๋นอินผ่อง12  สิงหาคม  248477ชำระเอง
01615สมทบ3550100278566นาง กาญจนากาแก้ว24  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01655สมทบ3550100580831นาง คำดีจันจองคำ1  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01445สมทบ3550100696317นาย บรรจบศรีทุมมา7  พฤศจิกายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00959สมทบ3550100286411นาง นวลัยธารักษ์15  กุมภาพันธ์  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00561สมทบ3550100580718นาง ฟองจันทร์งามสมฤทธิ์7  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00390สมทบ3559900181026นาง เพ็ญศรีเลื่อมใส31  มีนาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01833สมทบ5550500390882นาง เดือนเพ็ญคำนันท์16  มิถุนายน  249962ชำระเอง
00722สมทบ3550100648151นาง สุพรรณกุมภา5  มิถุนายน  249269ร.ร.บ้านม่วงเนิ้ง 21
00698สมทบ3559900213033จ.ส.อ. เกียรติศักดิ์ธิเสนา20  มีนาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00699สมทบ3550100692133พ.ท. เวชเกิดกลิ่น17  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00697สมทบ3559900012470จ.ส.อ. ชาญศักดิ์พะอินา28  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01902สมทบนาง จงจินต์ไชยคำ1  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01953สมทบ3550100278655นาง สุวรรณภาเจดีย์วุฒิ12  กรกฎาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00145สมทบ3550100696082นาง เพียรทองลาภาเวชสกุล1  มกราคม  248477ชำระเอง
01251สมทบ3550100664938นาง คำมูลมูลใจตา22  ธันวาคม  249665ชำระเอง
00964สมทบ3550600121143นาง กัญญาพันธุ์ปัญญา7  พฤษภาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00925สมทบ3550100369421นาง จินดาไชยเสน14  มกราคม  249665ชำระเอง
00563สมทบ3550100369511นาง มะลิปุ่นวงศ์ไชยา4  กรกฎาคม  248378โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
01016สมทบ3559900163311นาง นิตยาบูรณศรี16  ธันวาคม  249764ชำระเอง
00564สมทบ3559900030401นาง วิไลสุนทรินทร์26  มิถุนายน  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01417สมทบ3559900126025นาง อุไรวรรณวรรณวิไล1  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00165สมทบ3550100588042นาง จันทร์เพ็ญธารักษ์28  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00682สมทบ3559900027566นาง รมย์เรวดีแสนศักดาธนพนธ์4  เมษายน  249467ชำระเอง
01246สมทบ3559900021959นาย อุดมใหม่จันทร์15  กุมภาพันธ์  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01177สมทบ3559900010906นาง นราอุ้มเมือง5  กุมภาพันธ์  250556ชำระเอง
00560สมทบนาง มลิมะลิลม6  มกราคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00072สมทบ3550100153453นาง สมบูรณ์อักษร14  กรกฎาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00933สมทบ3550100150063นาง สุพินไชยเรือน5  พฤษภาคม  249863ชำระเอง
00679สมทบ3559900018354ด.ต. สถาพันธ์พริ้งเพลิด28  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00837สมทบนาง ประจวบคำหว่าง2  ตุลาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00080สมทบ3550100362672ด.ต. ประหยัดคำสม17  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01805สมทบ5550100024587นาง บัวจากนาขวา1  มกราคม  249962โรงเรียนบ้านเรือง 21
01834สมทบ3559900218086ร.อ. วันชัยเชิดฉาย13  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00708สมทบ3550100149073นาง บัวคำกาวินันท์1  มกราคม  248873ชำระเอง
00710สมทบ3559900081251ด.ต. บุญรัตน์ปันแก้ว15  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00735สมทบ3550100369847ด.ต. เฉลียวก้อนแก้ว2  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01276สมทบ3559900031156นาง สมพรใหม่แปง25  พฤศจิกายน  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01252สมทบ3559900185242ด.ต. ประดิษฐ์หว่าเกตุ16  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01897สมทบ3550100369081นาย สามารถสอนใจ11  ตุลาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00723สมทบ3550100383092นาย สุริยันสว่างเฆม9  พฤษภาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00684สมทบ3559900041861นาย สนธิ์ตุ้ยดา14  มิถุนายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00266สมทบ3140500301453นาย พิศิษฐดิษฐะบำรุง2  กันยายน  248081ชำระเอง
00562สมทบ3539900038479ร.ท. สนั่นจันทร์เกษ19  มกราคม  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00728สมทบ3559900158237นาง นันทาทิพย์จันทร์5  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00148สมทบ3559900027604นาย อรุณอุตรวีรการ29  ธันวาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00147สมทบ3559900198417ด.ต. ศราวุธหิรัญวิทย์1  มกราคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00146สมทบ3550100685421นาง สมพร(ธนาคาร)เกียรติยศ12  เมษายน  250160ชำระเอง
00732สมทบ3559900028368นาง เรขาธิติกุล19  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00161สมทบ3550100432417นาย ชรินทร์ยะราช15  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01972สมทบ3550700240349นาง นงเยาว์มาณะกิจ1  เมษายน  251744สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00130สมทบ3550100187731นาง ดวงจันทร์โพธิ์สุยะ22  กุมภาพันธ์  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01662สมทบ3550100364543นาง อรพินท์เมืองแก่น29  มิถุนายน  251150บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00690สมทบ3550100477437ร.ต.อ. กมลสุริยะพรหม28  ตุลาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00689สมทบ3550100166181นาง อำพรทาฤทธิ์23  เมษายน  249962โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 21
01594สมทบ3550100170978นาย แสวงเปรมประสิทธิ์1  มกราคม  250556โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
00292สมทบ3559900058968นาย เสถียรฟ้าสาร18  กันยายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01808สมทบ3550100661742นาง ยุพินเมืองคำ6  กรกฎาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01951สมทบ3550100362176นาง ดวงเดือนพรมสาร5  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01651สมทบ3579900211090ร.ต.ท. บุญโรจน์เพ็ญกุล22  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01418สมทบ3550100588018ด.ต. ทวีวัฒน์ชินายศ23  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01635สมทบ3550100166105นาง ลำใยทาฤทธิ์8  เมษายน  250655โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 21
00424สมทบ3550100152121นาง อัมพรสิทธิวุฒิ10  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01129สมทบ3559900020472นาง สุภาวีระพิเชฎฐ์6  พฤษภาคม  249863ชำระเอง
00338สมทบ3550100051022นาง สำรวลยศอาจ1  มกราคม  248279ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
00730สมทบ3559900126033นาง ลำดวนวรรณวิไล29  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00081สมทบ3559900147286นาง พัฒน์บุญทะวงศ์30  ธันวาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00992สมทบ3550100661980นาง มาลัย(ธนาคาร)อุปนันท์17  ธันวาคม  250358ชำระเอง
00066สมทบ3550100662846นาง บุญเทียมจุมปา13  สิงหาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00076สมทบ3559900179587จ.ส.อ. สันติไฌญจารุพิพัฒน์บุตร17  กรกฎาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00832สมทบ3559900185943จ.ส.อ. ประดิษฐ์พงศ์ศิริ14  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01414สมทบ4550100001660นาง คำดีบุตรแก้ว6  พฤษภาคม  250457ชำระเอง
00675สมทบ3559900028279นาย สงวนผูกจีน20  พฤษภาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01603สมทบ3559900048156นาง จินตนา(นาคาร)ยศเสือ8  กันยายน  250556ชำระเอง
01272สมทบนาง จินดานามวงศ์1  มกราคม  255011บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00926สมทบ3559900079175นาง ลาวัลย์ล้อมคำดี16  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01543สมทบ3559900047559นาย นิเวศน์เจริญจิตร์3  มีนาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01271สมทบ3559900072073นาย วิรัตน์มหายศนันท์29  พฤศจิกายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00764สมทบ3559900210336นาง อรุณรัตน์ลอวิดาล4  ตุลาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00474สมทบ3550100530818นาย ทนงศักดิ์จักรน้อย11  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01515สมทบ3509900159781นาง วาสนาชัยศรี2  พฤษภาคม  250358โรงเรียนบ้านผาตูบ 11
00895สมทบ3550100186068นาง เทียมจิตรจิตตวัฒนา31  กรกฎาคม  250358ชำระเอง
01423สมทบ3550100341381นาง ทองใบปุริสาท26  กันยายน  249665โรงเรียนบ้านผาตูบ 11
00694สมทบ3550100053564นาง ศิริลักษณ์ศิริวงศ์14  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00696สมทบ3559900052951นาย ศรีผลรินอินทร์1  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00268สมทบนาย ประเสริฐชิณวงศ์30  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01711สมทบนาง วนิดาสมสุข31  มีนาคม  250556ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
00167สมทบ3550100445501นาง อัมพรมหายศนันท์29  ตุลาคม  248477โรงเรียนราชานุบาล 21
00260สมทบ3559900116097จ.ส.อ. สุนทรด้วงประเสริฐ13  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00798สมทบ3559900144244นาง สุนีย์เบญจมาลย์19  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01593สมทบ3559900146425นาง เพ็ญศรีรินอินทร์18  กุมภาพันธ์  250754โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 11
00961สมทบ3670200058320ด.ต. สนองเพชรสภา6  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01095สมทบ3560600432262ด.ต. มนัสปัญญะการ6  สิงหาคม  250457โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 11
01413สมทบ3559900213629ร.ต. คนึงเดชพวงเข้ม2  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01747สมทบ3550100091920นาง สมบูรณ์ขุนคะยา17  มิถุนายน  250457โรงเรียนบ้านวังหมอ 11
00078สมทบ5550100011981นาง จำปาศรีเชียงราบ1  มกราคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01537สมทบ3550100108644นาง สุนันท์(ธนาคาร)อุปนันท์11  กุมภาพันธ์  251051ชำระเอง
00955สมทบ3550100115179นาง บัวจันทร์สุทธจ้อย5  เมษายน  249566โรงเรียนบ้านผาขวาง 11
01215สมทบ3559900076907นาย วิโรจน์มีชำนาญ12  กุมภาพันธ์  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01263สมทบ3550100503357นาย นิยมตะนะทิพย์2  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00709สมทบ3559900139534นาง สุนันท์พรหมมา16  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00509สมทบ3550900135816นาย ผดุงศักดิ์อินไสย3  พฤศจิกายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00392สมทบ3550100334539นาง ถนัดศรีรอวิลาน22  พฤศจิกายน  250556โรงเรียนบ้านผาตูบ 11
01929สมทบ3550100105271นาง มาลีชมภู14  สิงหาคม  251348โรงเรียนบ้านสะละภูเวียง11
01159สมทบ3550900269511นาง คำปลิวโนชัย19  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00650สมทบ3550600410757นาง สุพรรณธรรมวงศ์3  มีนาคม  249863ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
01807สมทบ3550100498345นาง เพลินพิศแสงเนตร8  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00818สมทบ3550100014801นาย เชาว์เทพยศ28  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01107สมทบ3550100642438นาย เฉลิมศักดิ์พุทธวงศ์11  มีนาคม  250358ร.ร.วัดพระธาตุ 11
01696สมทบนาง อารดาใจบุญ4  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01090สมทบ3550100213235นาง บานเย็นอุทธะยาน29  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01638สมทบ3559900138988นาง อารีผิวมงคล15  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01083สมทบ3559900117026นาง ศรัณย์ญาตันต๊ะนา17  กุมภาพันธ์  250160ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
01998สมทบ3540200198777นาง บาลเย็นพลังฤทธิ์1  สิงหาคม  250655ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
01736สมทบ3550700474935นาง อ้อยเขื่อนเพชร2  กุมภาพันธ์  250754ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
00281สมทบ3550900129972นาง อัมพรสุวรรณประดิษฐ์20  ธันวาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00094สมทบ3550900198532นาง อุทัยวรรณกฤติยามาศ17  พฤษภาคม  248675บ้านส้อเด่นพัฒนา2
00091สมทบ3550100706037นาง จรัญกาวิน10  ตุลาคม  248675ชำระเอง
00099สมทบ3550100441947นาง วิเชียรเทพจันทร์1  กุมภาพันธ์  248279ชำระเอง
00092สมทบ3559900102100นาง สุภาพสมบูรณ์30  เมษายน  249665ชำระเอง
00090สมทบนาง โสดารินทร์คำนาน7  ธันวาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00987สมทบ3559900166019นาง ยุพินสกุลชาญ16  มิถุนายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00101สมทบ3559900102207นาง ทองใบศรีประเสริฐ1  มกราคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02026สมทบ3550100062610นาง ยุราพรมณีเพชร3  มีนาคม  250754ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01701สมทบนาง วรุณยุพรยศกันโท 5  มีนาคม  251348บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00897สมทบ3550100723462นาง นวลจันทร์(ธนาคาร)สารกุมาร1  กรกฎาคม  248774ชำระเอง
01868สมทบ3550700322787นาง รุจิราคำชุ่ม9  มิถุนายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00823สมทบ3550100639437นาง วราภรณ์จาระณะ30  สิงหาคม  249863ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
01011สมทบ3550100707459นาง คำพลอยวุฒิสาร14  ธันวาคม  249863ชำระเอง
01778สมทบ3559900122429นาย ประสิทธิ์เล็กสกุลดิลก3  เมษายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01901สมทบ3559900012011นาง สมศรีขำนุสนธ์5  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01521สมทบ3550100093078นาง อำนวยไชยฮั่ง15  ธันวาคม  250457ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01600สมทบ3250100180160นาย พงษ์ศักดิ์นวลละม้าย4  กุมภาพันธ์  250259ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01631สมทบ3550100038573นาง ศันสนีย์นุแปงถา8  มกราคม  250457ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
00346สมทบ3550100041868นาง บัวผินนุเสน3  มีนาคม  249071ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01865สมทบ3580200029541พ.ต.ท. จำรัสประคอง2  กันยายน  250259ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01866สมทบ3559900036514นาง วัลเรียนกันปวน21  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01867สมทบ3509900055870นาง ชฎาพรแก้วมีสุข21  กุมภาพันธ์  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01869สมทบ3550100023584นาง บัวผินเจริญกุล24  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01870สมทบ3550700102752นาง นิดอรุณสุกระ7  เมษายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00402สมทบ3559900044126นาง ประพิศทองศรี26  พฤษภาคม  248081ชำระเอง
00034สมทบ3559900177819นาง ประนอมสองสีโย26  ตุลาคม  250061ชำระเอง
00036สมทบ3550100443907นาง คำปุ๋ยฝายนันทะ6  กุมภาพันธ์  248180ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00053สมทบ3559900159713นาง วันดีคำพูล29  มีนาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00037สมทบ3550700031278นาง พัฒนาปร่ำเป็ง2  เมษายน  250358ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01922สมทบ3550900044004ร.ต.ต. ทรงศักดิ์ธินันท์(จิตรา)1  มกราคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00278สมทบ3550100022642นาง ทองศรีกิวัฒนา10  มกราคม  249269ชำระเอง
00871สมทบ3550100707092นาง บุญชูกองคำ28  พฤษภาคม  249764ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00909สมทบ3559900113543นาง พรรณี(นปภัช)พรมมิ16  มิถุนายน  249467ชำระเอง
01070สมทบ3550700086269นาง หน่อยเมืองเพ็ชร1  มกราคม  250061ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01924สมทบร.ต.อ. มณูปราบริปู27  สิงหาคม  249170ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01429สมทบนาย สุริยัณห์ศักดิ์ศรีวิทยา 14  กันยายน  250160ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01503สมทบ3559900128061ด.ต. บุหลันราษฎร์คำพรรณ23  ตุลาคม  249962ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01485สมทบ3559900052781นาง สะอาดเมฆะแสน16  พฤษภาคม  250457ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00122สมทบ3509901212804นาย อรรณพธรรมสโรส14  เมษายน  249368ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02050สมทบ3550200110543นาง วนิดาฝายนันทะ23  มกราคม  251150ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00103สมทบ3559900097807นาง ดวงเดือนวิทยศักดิ์1  มกราคม  248180ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02006สมทบ3559900012925นาง สีตาพรสวนนิถา27  มีนาคม  250853ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01106สมทบ3550100301029นาง จันทร์เพ็ญทะปาละ29  มกราคม  250853ร.ร.บ่อสวกวิทยาคาร สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01566สมทบ3550100290329นาง วลี(ธนาคาร)ประสมทรัพย์18  พฤษภาคม  251150ชำระเอง
01268สมทบ3550100135048นาง มอญดีคำพิมพ์1  สิงหาคม  248873ชำระเอง
01491สมทบ3550100325165นาง ลัดดาไชยวงศ์4  มิถุนายน  250358ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
01750สมทบ5550700007322จ.ส.อ. สมควรขันยม13  กรกฎาคม  250655ร.ร.น่านนคร สพม.เขต37แพร่-น่าน1
00031สมทบ3559900084233นาง นวลศรีบุญกว้าง1  ธันวาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01206สมทบ3550600258238นาง บัวเพิ่มสวนนันท์23  กุมภาพันธ์  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01616สมทบ3550600006182นาง มีนาสุวรรณ14  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01022สมทบ3550600025977นาง จินตนาศิริสัตยกุล27  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01204สมทบ3559900052986นาง สุภัทราเกษตรการุณย์31  ตุลาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01559สมทบ3550600053962นาง พิศมัยศรีมงคล18  เมษายน  250655ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
00869สมทบ3550600113329นาง ศรีทอนสิทธิกัน1  มกราคม  249764ชำระเอง
00254สมทบ3550600032493นาง พรมหายศนันท์1  มีนาคม  250061ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
00285สมทบ3550600033228นาง กิ่งเมืองมูล1  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00255สมทบ5550600020246นาง จินดาขุนวัง14  ตุลาคม  249962ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
01205สมทบ3550600023435นาง พวงผิวเหลือง1  มกราคม  249764ชำระเอง
01256สมทบ3550600032108นาง สุพัตราพรมคำปา10  กุมภาพันธ์  249566โรงเรียนราชานุบาล 21
01454สมทบ3550900233958นาง พวงเพ็ญแผ่นทอง28  กุมภาพันธ์  250853ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
01456สมทบ3550600029646นาง บุญยวงยศหล้า12  ตุลาคม  250853ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
00273สมทบ3550600025306นาง เพียรตาลสล่า3  พฤศจิกายน  249566ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
01887สมทบ3550600010201นาง อำพร(ธนาคาร)ไชยนารี22  เมษายน  250556ชำระเอง
01888สมทบ3550600054403นาง อารีย์สุทธไชย1  กันยายน  250655ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
00272สมทบ5550690004458นาง เพชรเชียงหนุ้น17  กรกฎาคม  248972ชำระเอง
01545สมทบ3620600158003นาย ธนานิลรัตน์21  เมษายน  250457ชำระเอง
00497สมทบ3551100087851นาง อัมพร(ธนาคาร)ทาจันทิพย์7  พฤศจิกายน  249764ชำระเอง
01573สมทบ3551100102621นาง พิสมัยมณีวรรณ15  มีนาคม  251051ร.ร.สันติสุขพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01077สมทบ3559900027663นาง จิดาภาอารีพงษ์11  ธันวาคม  249962ชำระเอง
02031สมทบ3551100087176นาง นีย์จันทร์แมน4  พฤศจิกายน  250754ร.ร.สันติสุขพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01359สมทบ3550800006691นาง ละเอียดศาลาคาม14  กรกฎาคม  249863ชำระเอง
01679สมทบ3550800064461นาง นวลอนงค์ศรีสุขคำ1  ธันวาคม  250556ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00448สมทบ3550800012445นาง สมคำมี5  ตุลาคม  247982โรงเรียนสกาดพัฒนา01.192
00782สมทบ3550800012038นาง สังวาลย์(ธนาคาร)ไชยกลาง27  กรกฎาคม  249269ชำระเอง
01973สมทบ3550300531117นาง ศิริมาตย์สุทธาวาส29  พฤศจิกายน  250754ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01974สมทบ3550300060432นาง ปิงอายุยืน10  มิถุนายน  250457ร.ร.บ้านหลวง สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01130สมทบ3550700015591นาง ประนอมนวลทา5  กรกฎาคม  250160ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
01565สมทบ3559900173546นาง วาสนาสองสียนต์1  มกราคม  250358ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
01574สมทบ3550700094920นาง อัมพรชุ่มวงศ์9  กุมภาพันธ์  250358ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
00550สมทบนาง วรรณาพรหมเทพ5  ตุลาคม  249863บำนาญองค์การน่าน
00552สมทบ3550700187120นาง อำพรเย็นใจ23  กันยายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00583สมทบ3550700314733นาง อุดสาพรหมเทพ24  กรกฎาคม  249071ชำระเอง
00584สมทบ3550700315209นาง สมบูรณ์พุฒตรง12  พฤษภาคม  249071ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร 31
00585สมทบ3550700404635นาง ระเบียบป้องแก้ว25  กันยายน  249665บำนาญองค์การน่าน
01021สมทบ3550700181644นาง ประทุมวันดู่มณี11  พฤศจิกายน  250160บำนาญองค์การน่าน
01441สมทบ3550700417532นาย สถิตย์สารถ้อย16  มกราคม  249467บำนาญองค์การน่าน
01442สมทบ3550700048529ด.ต. สวิงเรืองฤทธิ์5  พฤษภาคม  249467ร.ร.บ่อสวกวิทยาคาร สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01444สมทบ3100203065356นาย จำเริญบำเพ็ชร27  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00586สมทบ3550900026545นาง ดวงศรีไชย2  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00209สมทบ3550900140542นาง สุดาพรคำยันต์13  ตุลาคม  249764ไตรมิตรวิทยา2
01265สมทบ3550900186739นาง คำก้อนรวมสุขนิรันดร์(นิกร)6  กุมภาพันธ์  248774สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00617สมทบนาง คำสายเนตรทิพย์1  มกราคม  248477ร.ร.เชียงกลางประชาฯ สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01534สมทบ3550400048451นาง เรือนศรีขัติเสธ3  มิถุนายน  250556ชำระเอง
00449สมทบ3551000015548นาง เพลิน(ธนาคาร)ปาติ๊บ7  ตุลาคม  250259ชำระเอง
00948สมทบ3550200017268นาง แพรปวงคำ29  มีนาคม  249368ชำระเอง
01882สมทบ3550900259922นาง ปิยวรรณสุใจยา20  ธันวาคม  249665ชำระเอง
01969สมทบ3550900255358นาง พรพิมลโนราช7  กันยายน  251051ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01977สมทบ3550900253576นาง เครือวัลย์โนราช29  มิถุนายน  250853ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01815สมทบ3550700601163นาง สุรีย์ไชยแก้ว10  มกราคม  249863ร.ร.สาธุกิจประชาสรรค์ สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01069สมทบ3550700512225นาง หอมหวลใจเพียร26  เมษายน  250853ชำระเอง
00674สมทบ5550500576072นาง อัมพรวรรณวิไลย24  มีนาคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01794สมทบ3550900198249นาง กานดาจิตอารี22  เมษายน  250358ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00629สมทบ5550500392028นาง เกษรคำเวียง24  มิถุนายน  247685ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01577สมทบ3550600008851นาง สุเพียรจิณะกับ25  พฤษภาคม  250754ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
02032สมทบ3550900030577นาง วาสนาหน่อท้าว10  ธันวาคม  250556ร.ร.พระธาตุพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01280สมทบ3551000025390นาย สุเทพแก้วกัน18  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00170สมทบ5550500650019นาง ประทินเหมพิสุทธิ์5  พฤศจิกายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00972สมทบ5550500572026นาง นันทิยาไชยวงศ์หวั่นท๊อก25  กุมภาพันธ์  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00171สมทบ5550500080514นาง นงนุชเขื่อนธนะ14  เมษายน  249566โรงเรียนบ้านภูคาวิทยาคม2
00626สมทบ5550500409711นาง ลมัยเทพอาจ13  กันยายน  250556ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00172สมทบ5550500399235นาง ประนอมจุมปา16  กุมภาพันธ์  249665ชำระเอง
00622สมทบ5550500410603นาง จีนจันตระ8  มกราคม  249665ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00627สมทบ5550500499264นาง อ่อนจันตระ7  สิงหาคม  248675สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01795สมทบ3550500325359นาย ประพันธ์จันทร์ผง17  ตุลาคม  250556ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00868สมทบ3550400006715นาง ประนอมธรรมศิลป์2  มกราคม  249071ชำระเอง
00572สมทบ3550400137542นาง ลำชินไชยบุญเรือง21  พฤษภาคม  249368พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
01038สมทบ3150300072558พ.อ.อ. ธวัชเริงฤทธิ์14  กุมภาพันธ์  249962ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
00975สมทบ3550400058065นาง บุญเตียนขัติเสธ1  มกราคม  250061โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
01546สมทบ3550100273734ร.ต.ท. ชวาลเรือนอุ่น6  พฤศจิกายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01128สมทบ3550600014525นาง มลิไชยสลี10  ธันวาคม  249665ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00906สมทบ3550700060685นาย เฉลิมพลยอดมงคล21  เมษายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01443สมทบ3110400057445นาย โสภณโรจน์นวกร29  สิงหาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00771สมทบ3550700073230นาง ศุภลักษณ์พิเคราะห์12  มีนาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00378สมทบ3539900096266พ.ต. ไพโรจน์ขาวจ้อย16  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00454สมทบ3550700513159นาง สุนีย์ (พิมรดา)อารัญ (สุขธนวณิช)20  มิถุนายน  248774ชำระเอง
00399สมทบ3550700045996นาง สุพินเตชะบุญ10  มกราคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00248สมทบ3550700047492นาง อำพินปลำเป็ง18  เมษายน  249665ร.ร.น่านประชาอุทิศสพม.เขต37แพร่-น่าน1
01680สมทบ3550700030557นาง เฉลี่ยขันทะยศ1  มกราคม  250853ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00381สมทบ3550700022163นาง เตี่ยม(ธนาคาร)อนุรส20  เมษายน  247883ชำระเอง
00905สมทบ3550700524185นาง คำใสเขื่อนเพชร1  มกราคม  248081ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
01914สมทบ3550700369112นาง เดือนปาวิชัย1  กรกฎาคม  251249ชำระเอง
01913สมทบ3550700126171นาง สายครดวงแก้ว10  สิงหาคม  250952ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01912สมทบ3550700025456นาง พิกุลใจสุภาพ25  ตุลาคม  250358ชำระเอง
01911สมทบ3550700025090นาง ธนัชชาปริกเพชร21  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01910สมทบ3102000790147นาย สุเทพอริยวงศ์20  กันยายน  250160ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01909สมทบ3550700475532นาง เจือจันทร์จักสี12  กันยายน  249566ร.ร.บ้านท่ามงคล 21
01908สมทบ3550700063145ด.ต. โชติภาคภูมิ18  พฤษภาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01907สมทบ3620400071974จ.ส.ต. วิโรจน์อิทธิมา8  สิงหาคม  250061ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01906สมทบ4550700001431นาย สุรชาติเกียรติพันธุ์2  มิถุนายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01740สมทบ3540400495627นาย สุวิทย์อมรรัตน์16  เมษายน  250457ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
00721สมทบ3550100691994นาง เกษกานดาวงศ์ศรีสุข18  ตุลาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00088สมทบ3550100703607นาง สุมาลี(พิชญาภัค)กะรัตน์3  กุมภาพันธ์  248081ร.ร.บ้านเมืองจัง 11
00536สมทบ3550400009455นาง กัญญาชุ่มสมบูรณ์1  มิถุนายน  248774โรงเรียนนาราบ 11
01478สมทบนาง ชไมพร(อรพวง )จงเลิศรักษ์13  พฤษภาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00809สมทบ3559900214145ร.ต. สมัยสมรรคเสวี2  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01789สมทบ3550400111799นาง สุมาลีแก้วตัน13  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01341สมทบ3550400057026นาง สังเวียนปะแปง9  พฤศจิกายน  250160โรงเรียนบ้านศาลา 11
00506สมทบ3550400015463ด.ต. มานิตย์เทพวงศ์27  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00749สมทบ3550400137666นาง อัมพรลาภมาก1  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00505สมทบ3550400020360นาย สัมพันธ์พันธุ์แก้ว3  พฤศจิกายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00531สมทบ3550400006812นาย สุกิจเหลี่ยมวานิช19  มิถุนายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00504สมทบ3550400137453นาย ปพนพัชร์กันศิรวุฒิวงศ์17  เมษายน  249566โรงเรียนนาหล่าย 11
00855สมทบ3550400017997นาง บุญต้อมธุระยศ30  เมษายน  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00875สมทบ3550400005999นาง บานสิงห์ทอง1  ตุลาคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00502สมทบ3550400021307ร.ต.ต. ประยูรสมร24  มกราคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00359สมทบ3550400029731นาง สมิงธิสาร4  พฤษภาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00579สมทบ3520500039445ร.ต.ต. สมนึกต๊ะโพธิ์1  เมษายน  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01156สมทบ3550400051524นาง อมรรัตน์คำวงศ์10  กุมภาพันธ์  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01331สมทบ3550400052105นาง ดาวเรืองจันทร์ผง5  พฤษภาคม  249467โรงเรียนบ้านสันทะ 21
01101สมทบ3550400043602นาง เตรียมจิตพลธนะ5  พฤษภาคม  249863ชำระเอง
00189สมทบ3550400026287นาง คำนวนกาวินคำ15  กุมภาพันธ์  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00742สมทบ3550400074672นาย ประดิษฐ์ใหม่จันทร์10  กรกฎาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01474สมทบ3550400073986นาง รักษ์สินีวิสิฐธนนนท์10  กรกฎาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00190สมทบ3550400015170นาย จินดาวงศ์ทะเนตร28  มีนาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01561สมทบ3550400073919นาง เสาวลักษณ์เมืองมา26  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01354สมทบ3550400068729นาง อำพรปาหิน30  พฤษภาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00194สมทบ3550400069261นาง เล็กใหม่จันทร์17  กุมภาพันธ์  249170ชำระเอง
00357สมทบ3550400081229นาง สุภาพเพชรศักดา8  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01348สมทบ3550400134764ด.ต. สัมฤทธิ์ธนธีระบรรจง25  กรกฎาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01071สมทบ3550700530690นาง จุรีย์วิรุฬหรัตน์12  มิถุนายน  250358โรงเรียนบ้านใหม่ 11
00500สมทบ3550400020220นาง สมบูรณ์วิรุฬหรัตน์1  มกราคม  248279โรงเรียนบ้านใหม่ 11
01347สมทบ3550400153467นาง ชันนาโรงคำ9  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01052สมทบ3550400108127นาย เลื่อนทะแสง3  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01326สมทบ3670500018323นาง อรทัยยศบุญเรือง21  พฤศจิกายน  250853โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
01351สมทบ3550400015722นาง ราตรีวงศ์ทะเนตร19  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01334สมทบ3550400115549นาง ภักดีอันยะ17  มิถุนายน  249467โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
01345สมทบ3559900093224ด.ต. อนุวิชช์รัตนชัย24  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01340สมทบ3550400070642นาง ลาพีแปงมา30  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00873สมทบ3550400098491นาง สมควรกาญจนะ25  กุมภาพันธ์  248972ชำระเอง
00192สมทบ3550400322781นาง มาลาศิริเลิศวิมล18  มกราคม  247586บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00362สมทบ3550400003155ด.ต. อาจปิจนำ26  พฤศจิกายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01328สมทบ3550400014874นาย ประหยัดหาญสงคราม7  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01343สมทบ3550400330725นาง ทองมั่นสิงตะนะ24  มิถุนายน  249962ชำระเอง
00660สมทบ3550400015773นาง นวลจันทร์งานวิชา20  มิถุนายน  249863ชำระเอง
00529สมทบ3550400110482นาง ปราณีใจจะดี19  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00275สมทบ3550400137798นาย สมพงษ์แสนเสนาะ1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00360สมทบ3550400110016นาย บัณฑิตสิทธิวุฒิ23  กุมภาพันธ์  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00276สมทบ3550400027445ด.ต. จรูญขำไชยโย11  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00187สมทบ3550400110067นาง พิภัตร์พยอม1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01685สมทบ3550400111659นาง นวลนิตย์ศรีพรม11  ธันวาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01329สมทบ3550400108691นาง อมรวรรณเรืองการินทร์1  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01918สมทบ3550700357823ส.อ. สมนึกยาวิไชย23  ตุลาคม  249665ชำระเอง
00459สมทบ3550700085955นาง สมพรนาวา10  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01943สมทบ3550400296624นาง จันทร์เพ็ญต๊ะตื๊บ20  สิงหาคม  249962ชำระเอง
01439สมทบ3550400217252นาง เจียมจิตอิทธานุภาพ12  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01947สมทบ3550400217589นาง รัตนาจันทร์ต๊ะวงศ์7  พฤษภาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01327สมทบ3550400217392นาง บัวเผียนขันต๊ะ11  เมษายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01788สมทบ3550300031530ด.ต. แสงเทียนจันทร์ผง3  มิถุนายน  250160โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
01957สมทบ3550400068974นาง ปราณีวันมหาชัย2  กุมภาพันธ์  250457ชำระเอง
01336สมทบนาง คำเนาต๊ะรังษี1  มกราคม  255011บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01342สมทบ3101401786948พ.ท. แฉล้ม(ธนาคาร)รอดฉิม4  กุมภาพันธ์  248774ชำระเอง
01532สมทบ2720700019219นาง เบญจวรรณศรีพรม10  มกราคม  251051โรงเรียนนาราบ 11
00317สมทบ3550400158175นาง สนองเรือนติ๊บ13  มกราคม  248972โรงเรียนบ้านนาฝาง01. 172
01349สมทบ3550400015935นาย องอาจหาญสงคราม15  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00533สมทบ3550400124459นาง เรือนแก้วไชยวุฒิ6  พฤษภาคม  248774โรเรียนบ้านนาบอน1
00351สมทบ3550400024764นาง บานเย็นต๊ะรังษี1  มีนาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00575สมทบ3550400221292นาง ระเบียบอุ่นพรม3  กันยายน  249368โรงเรียนบ้านเชตวัน 21
01916สมทบ3559900144414นาง พรณิชาสายนาค1  มีนาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00867สมทบ3550400303043นาง ประหยัดจันทา1  มกราคม  250358ชำระเอง
01489สมทบ3550400020459นาง ศรีสุภัคจายานะ9  พฤศจิกายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01330สมทบ3550400189186นาง นามัยอยู่ดี7  เมษายน  250655โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 11
00532สมทบ3550400101343ร.ต. วีรพันธ์ปานต๊ะระษี13  พฤษภาคม  250160โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
01118สมทบ3550400070995นาง คำนึงวงศ์ศิริ2  เมษายน  251249บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00848สมทบ3550400320452นาง สวิง(ธนาคาร)พลธนะ7  พฤศจิกายน  250160ชำระเอง
00316สมทบ3550400062895นาง เทียมจิตรโล๊ะกาแก้ว27  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01333สมทบ3550400247178นาง ปราณีต๊ะติ๊บ23  สิงหาคม  250556โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
01681สมทบ3560200043048นาย สมพงษ์ศุภฐิติพงศ์21  สิงหาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01518สมทบ3550400063433นาย นำชัยโนอินทร์26  มกราคม  250754โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
00662สมทบ3550400289288นาย ปรีชาการินไชย13  ตุลาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01702สมทบ3550400083183นาง นารีรัตน์ปริพันธุ์วงศ์กุล5  สิงหาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01352สมทบ3550400020998นาง สว่างวีระสายันต์17  พฤศจิกายน  249467โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
01353สมทบ3550400300427นาง สร้อยล้านเชียง20  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01666สมทบ3550400152916นาง ไพจิตโนอินทร์5  ธันวาคม  250754โรงเรียนบ้านส้าน 21
00361สมทบ3550400187621นาง ทองม้วนกันทะลือ3  มิถุนายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00576สมทบ3550400245795นาง ประภา(ธนาคาร)ธิขาว3  สิงหาคม  250556ชำระเอง
01332สมทบ3550400300478นาง บัวลอยพรหมเสนา18  มิถุนายน  249665ชำระเอง
01517สมทบนาง เพ็ญศรีกาฝั้น12  สิงหาคม  252239บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01568สมทบ3550100719236นาง รัชนีโนอินทร์7  พฤศจิกายน  250457โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
01447สมทบ3550400274205นาง ชุติมาน้องรัก26  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01012สมทบ3550400064481นาง บัวไข(ธัญญารัตน์)ดอยแดง16  สิงหาคม  249566พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
00530สมทบนาง สมหวังการินไชย 7  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01455สมทบนาง บัวบานการินไชย26  มิถุนายน  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01822สมทบนาง ศรีวรรณคำสุรัน14  กุมภาพันธ์  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01640สมทบ3550400294702นาง คำเพชรต๊ะติ๊บ17  มกราคม  250259โรงเรียนบ้านนาไค้ 21
01945สมทบ3501300765704นาง วาสนาคันธาหอม31  พฤษภาคม  250556โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
01511สมทบ3550400269163นาง กิ่งสอนทองคำ29  พฤศจิกายน  250061โรงเรียนบ้านส้าน 21
00578สมทบ3550400305844นาง สมพรเรือนคำ2  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00274สมทบ3550400111918นาง คำมูลกุณรี26  มกราคม  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00358สมทบ3550400109077นาง บัวลองโรงคำ1  มกราคม  247487โรงเรียนบ้านสันทะ 21
00314สมทบ3550400273195นาง อุดมปินศิริ5  กุมภาพันธ์  248675ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
00441สมทบ3550400025680นาง บุญส่วยถุงปัญญา6  เมษายน  249170ชำระเอง
00534สมทบ3550400238802นาง เรือนคำไชยวุฒิ16  พฤษภาคม  248180โรเรียนบ้านนาบอน1
00759สมทบ3550400029219นาง อ้วนวีระสายันต์1  มกราคม  247982ชำระเอง
00298สมทบ3550400063409นาง กรองจันทร์โนอินทร์2  เมษายน  248378โรงเรียนบ้านนาไค้ 21
00537สมทบ3550400006791นาย ทวีเหลี่ยมวานิช5  กันยายน  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01350สมทบ3550400046288นาง ทองมั่นวงค์กองแก้ว10  เมษายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00736สมทบ3550400272792นาง ถนอมเทพสุคนธ์30  สิงหาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00661สมทบ3550400011441นาง ทองยวนใจบุญ31  ตุลาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01915สมทบ3550600182291นาง กาบจันทร์วิชายะ5  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01779สมทบ3550600129179นาง สุภาวรรณยารังษี1  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01730สมทบ5550500576277นาง บัวทิพย์จำนงค์5  มกราคม  250358สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
01291สมทบ5550500446306นาง นงนุชศิริรัตน์1  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01942สมทบ3199900500753จ.ส.อ. สนองอุ่นเสียม10  มกราคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00409สมทบ5550500581378นาง สุพินปัญญาภู19  มีนาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00967สมทบ5550500636911นาง ศรีวรรณแสงวรรณธีระ13  เมษายน  249962สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00174สมทบ5550500043724นาง ต่อมปัญญาภู5  มกราคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00404สมทบ5550500510691นาง วิมลสุวรรณ18  เมษายน  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00176สมทบ5550500392354นาง เล้มณ น่าน5  พฤษภาคม  247487บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01860สมทบ5550500447621นาย อุดมศักดิ์ภูคาสวรรค์17  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01688สมทบ5550500407327นาง นงเยาว์ไชยวุฒิ15  ธันวาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00839สมทบ5550500457341นาง นิ่มนวลอุดมศิลป์3  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01088สมทบ3540200065653นาง นาฎสุรีย์สุทธหลวง1  มกราคม  250655โรงเรียนบ้านปรางค์01.022
00611สมทบ5550500400381นาง คนึงนิตย์เคร่งครัด12  กรกฎาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01825สมทบ5550500572557นาย หิรัญอุดมศิลป์13  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01495สมทบ5550500406941นาง แสงเดือนเทพทิพย์11  มิถุนายน  251348โรงเรียนบ้านร้อง 01.032
00673สมทบ5550500238673นาง พิมพากุศล6  พฤศจิกายน  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00180สมทบ5550500064799นาง ปริศนาสมปานวัง11  พฤศจิกายน  249368ชำระเอง
00670สมทบ5550500455747นาง บัวไขเมืองเล็น13  เมษายน  248378ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00614สมทบ5550500573197นาง สำลีกันอาทา6  กุมภาพันธ์  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02045สมทบ5550500398590นาง กาบจันทร์สุทธหลวง27  มกราคม  250556ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00181สมทบ5550500099941นาง ศิริวรรณพลเล็ก5  ธันวาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00070สมทบ3559900163800นาง นภาวันควร11  กรกฎาคม  248081อบต.แม่สา
01500สมทบ5550500094221นาง นุชจรีย์พรหมรักษ์1  มกราคม  250853โรงเรียนบ้านป่าลาน 01.062
00408สมทบ5550500560150นาง วันทนีย์ศรีบุญเรือง27  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00847สมทบนาง ชไมภรณ์เตชนันท์ 16  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01019สมทบ5550500200021นาง แหลงแก้วโก2  มีนาคม  250061โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
00619สมทบ5550500583281นาง หลอมไชยยะ30  มิถุนายน  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01611สมทบ5550500580029ด.ต. ปัญญามุกสิก13  กันยายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01307สมทบ5550500505329นาง บัวน้อมจันต๊ะวงศ์30  ตุลาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01476สมทบ5550500582561นาง สุภาพเตชะเสนา2  กันยายน  250457โรงเรียนบ้านร้อง 01.032
00182สมทบ5550500088256นาง เตียมคำพล15  ธันวาคม  249863โรงเรียนบ้านนาก้อ 01.092
01586สมทบ5550500095724นาง รัดดาใจการณ์17  กันยายน  250655โรงเรียนบ้านนาก้อ 01.092
01303สมทบ5550500147287นาง พวงเพ็ญอยู่สุ่น12  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00059สมทบ5550500115407นาง บุญศรีโนจิตร10  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00803สมทบ5550500513267นาง บุญทาวรเวชานนท์17  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00615สมทบ5550500193190นาง บุญมีคำแปง14  มีนาคม  249764โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
00672สมทบ5550500340834นาง ทอง(พรรณิดา)รัตนเมืองงาว8  ตุลาคม  248180ร.ร.มณีพฤกษ์2
02038สมทบ5550500331053นาง ธารินีย์ธัญญะ29  ธันวาคม  250556โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า01.422
01683สมทบ3550100205593ด.ต. ศักดิ์ปัญญา15  กุมภาพันธ์  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01018สมทบ5550500512864นาง พัฒยะแสง2  พฤศจิกายน  250061ร.ร.บ้านทุ่งกวาง 01.132
01023สมทบ3419900249578นาย คมเพ็ชรปาลสวัสดิ์23  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01738สมทบ3480500146897ด.ต. เกรียงไกรยศประสงค์19  กุมภาพันธ์  251051ร.ร.ทุ่งศรีทอง 31
00613สมทบ5550500650850นาง เพียรทองวรเวชานนท์1  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01712สมทบ5550500116071นาง สุภาพโนจิตร1  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01122สมทบ5550590008362นาง วันเพ็ญ(ธนาคาร)ธัญญะ1  พฤศจิกายน  250655ชำระเอง
01787สมทบ5550500545312นาง นงลักษณ์ธนูสาร6  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01050สมทบ5550500068042ด.ต. สรพงษ์ตนภู1  กุมภาพันธ์  250160ร.ร.บ้านทุ่งกวาง 01.132
01063สมทบ3550900310847นาง จิราภรณ์(ธนาคาร)อุทุมพร17  มีนาคม  250160ชำระเอง
01294สมทบ5550500107617ด.ต. ศราวุธศรีอุทธวงศ์17  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01033สมทบ3560300161221นาง นฤพรจิณะเสน15  กุมภาพันธ์  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01296สมทบ5550500505540นาง บัวมันกันฟอง5  เมษายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00825สมทบ5550590000787นาง ลำยวนสุดใจ10  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01652สมทบ5550500302959นาง สุนันท์กะรัตน์23  สิงหาคม  250457โรงเรียนบ้านส้าน 01.162
00607สมทบ5550500406533นาง คำอ่อนเนตรทิพย์15  มีนาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01848สมทบ5550500287330นาง บัวเขียวจิตอารีย์18  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01672สมทบ5550500283113นาง ปราณีดีอุ่น29  กรกฎาคม  250853โรงเรียนสกาดพัฒนา01.192
01720สมทบ3540400751038ส.อ. สมหมายธงชัย11  สิงหาคม  250556ร.ร.จตุราษฏร์ศึกษา01.172
01614สมทบ5550500022905นาง รัชนีวรรณอินไทย20  ธันวาคม  250655ร.ร.จตุราษฏร์ศึกษา01.172
00063สมทบ5550500506368นาง อำเพียรจิตอารี24  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01015สมทบ5550500107218นาง มณฑาพรหมรักษ์12  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01560สมทบ5550500309091นาง ปราณีสุมทุม21  พฤษภาคม  250457โรงเรียนบ้านสกาดใต้01.202
00946สมทบ5550500620331นาง พัศดีธนะวัง7  เมษายน  249269ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
00621สมทบ5550500540744นาง ศรีรุทธ์ไชยโย5  พฤษภาคม  248774โรงเรียนวรนคร01.072
01971สมทบ5550500205881นาง อำเพลินชนะจิตต์25  มิถุนายน  250754โรงเรียนสกาดพัฒนา01.192
00256สมทบ3550100436200นาง ลำดวนพลายสาร15  มกราคม  248279โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 21
00846สมทบ5550500023481นาง สุบินอรินทร์1  กรกฎาคม  250556ชำระเอง
01584สมทบ5550500582323นาง นุศราสันติธัญโรจน์2  กันยายน  250061ชำระเอง
01571สมทบ5550500286180นาง พวงจันทร์เทพทิพย์2  พฤษภาคม  251051ร.ร.บ้านป่ากลางมิตรภาพ1162
00806สมทบ5550500364261นาง อัมราใจมา16  มีนาคม  250160รร.บ้านปางยาง01.342
00820สมทบ5550500155671นาง พนมปัญญาภู1  มกราคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01585สมทบ5550500397828นาง นารีเกียรติมหาชัย17  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01313สมทบ5550500663820นาง คำไป่นำวงศ์19  กรกฎาคม  249368ชำระเอง
01034สมทบ5550500212721จ.ส.ต. สมานช่างเหล็ก23  พฤษภาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01591สมทบ5550500219938นาง ไพรินทร์ฑีฆาวงศ์24  พฤศจิกายน  250754โรงเรียนไตรประชาวิทยา 272
01525สมทบ5550500500475นาง มัศยาดีกัลลา22  สิงหาคม  250556โรงเรียนไตรประชาวิทยา 272
01823สมทบ5550500024002นาง จำลองธีรธาราธิคุณ11  มีนาคม  250853รร.ห้วยท่าง 01.232
01803สมทบนาง คำดีกะรัตน์8  ธันวาคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01043สมทบ5550500408366นาง ฉลาดปัญญาภู27  ธันวาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01858สมทบ5550500560117นาย สรยุทธศรีสุข26  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01315สมทบนาง สุนีลือยศ26  ตุลาคม  253526โรงเรียนบ้านผาเวียง2
00177สมทบ5550500650451นาง จันทร์เพ็ญเนตรทิพย์3  กันยายน  247982โรงเรียนบ้านภูคาวิทยาคม2
01312สมทบ5550500185812นาง ศรีวรรณาจิตอารีย์17  มีนาคม  249566โรงเรียนบ้านปรางค์01.022
00804สมทบ5550500242212นาง จำปาสุทธรัตนมงคล2  ธันวาคม  250061โรงเรียนชุมชนศิลาแลง01.262
01741สมทบ5550500243227นาง วรรณลักษณ์(ธนาคาร)ปันแสน3  ธันวาคม  250556ชำระเอง
01041สมทบ5550500185626นาง อัมพรยาสาร20  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01687สมทบ5550500601557นาง ประทุมอุ่มมี7  เมษายน  251249ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร01.382
01064สมทบ5550500605510นาง สังวรณ์สมประสิทธิ์23  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01721สมทบ5550500391404นาง วันเพ็ญคำชั่ง15  ตุลาคม  250457โรงเรียนบ้านปรางค์01.022
01623สมทบ3550700394834นาย ประชันมะศักดิ์17  กรกฎาคม  250655ร.ร.บ้านดอนมูล ศพ.01.402
01728สมทบ3100500318992พ.ต. ประนอมสุทธิพงษ์23  ตุลาคม  249566ร.ร.บ้านดอนมูล ศพ.01.402
00962สมทบ5550500035624ร.อ. อดุลย์อานุภาพบรรเจิด27  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01074สมทบ5550500184310นาง นงค์ลักษณ์วงศ์ดาว9  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01295สมทบ5550500190689นาง มณฑาจำรูญ2  สิงหาคม  249665ร.ร.เมืองยมวิทยาคาร สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01053สมทบ5550500636725นาย ถนัดพลเล็ก9  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01604สมทบ5550500030797นาง กาเรียนโนทา28  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01158สมทบ3550600310833นาง คมคายชำนาญ10  มกราคม  250655ร.ร.บ้านดอนมูล ศพ.01.402
01154สมทบ5550500638671นาย สนองกุณรี15  สิงหาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01486สมทบ3650801046393นาย ทินกรมหานิล5  ตุลาคม  250853ร.ร.บ้านดอนมูล ศพ.01.402
00490สมทบ3550600310795นาง อัมรามหานิล4  เมษายน  248873ชำระเอง
01970สมทบ3100501124822นาง กฤติกาฉายาวัฒน์5  สิงหาคม  250655ร.ร.บ้านดอนมูล ศพ.01.402
00610สมทบ5550500237880นาง จิราภาพุทธรักษ์15  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01304สมทบ5550500670672นาง ศรีวรรณกาญจะแสน1  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01873สมทบ5550500238720นาง อุไรวรรณบุญทอง12  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01790สมทบ3100601366518นาย ทนงศักดิ์บุญเดช20  ธันวาคม  250160โรงเรียนบ้านไร่01.412
01726สมทบนาง สุพรรณคีรีสัตยกุล20  ตุลาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00911สมทบนาง วธิศราพรมวังขวา 23  มิถุนายน  254021บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00178สมทบ5550500238843นาง กิ่งษรสุริยสาร5  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00406สมทบ5550500373902นาง อำพรคำอุ่น7  มิถุนายน  248576ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
01309สมทบ5550500397305นาง คำใบแก้วเทพ3  กันยายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00411สมทบ5550500573278ด.ต. เกษมชัยนนถี9  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00845สมทบ5550500458185นาง อมรรัตน์คำอั้น13  ตุลาคม  249863ร.ร.บ้านหลวง สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01007สมทบ5550500456115นาง ศศิกรแสงเนตร6  กรกฎาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01316สมทบ5550500400217นาง ส่องสวนตา1  มกราคม  249467ชำระเอง
01020สมทบ5550500555580นาง ทองมันเทพอาจ19  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01849สมทบ5550500594640นาง เอื้อมพรศิริชาญ5  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00971สมทบ5550500559313นาง ลมัยพลจร13  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00420สมทบ5550500595425นาง บัวเขียวอินต๊ะแสน6  พฤษภาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01590สมทบ5550500408781นาง ข้อนปัญญาภู6  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01859สมทบ5550500558961ด.ต. เชวงศักดิ์ศิริวัฒนานนท์12  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01305สมทบ5550500408561นาง บัวเรียบสาระไชย3  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01293สมทบ5550500402767นาง อัจฉราเรือนคำ8  พฤษภาคม  249863โรงเรียนบ้านป่าลาน 01.062
00415สมทบ5550500678240นาง ศรีแพรปัญญาภู12  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00418สมทบ5550500601841นาง ถนอมมูลคำ15  ธันวาคม  247289โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร2
01314สมทบ3559900201141นาง ผกากรองสายใจ29  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00422สมทบ5550500576633นาง ธัณย์ประภาดวงพิสิษฐ์เดโช27  กันยายน  249764ร.ร.ตาลชุมพิทยาคม(องค์การ)1
00843สมทบ5550500456085นาง ชนิภาแสงเนตร18  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01723สมทบ5550500576854นาง สมจิตรสมไชยวงค์9  มีนาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00414สมทบ5550500211511นาง วิจิตราสิงห์คำ1  มีนาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00802สมทบ5550500152779นาง ณัฐกาญจน์แสนนิทา29  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01297สมทบ5550500544375นาง อมรรัตน์ชราพก1  ธันวาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00805สมทบ5550500394896นาง บัวผินปัญญาภู7  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00416สมทบ5550500596707นาง สุนันท์ตาลตา18  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00405สมทบ5550500046600นาย นำชัยศิริตังสกุล19  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00184สมทบ5550500585471นาย สุรัตน์จึงตระกุล2  ตุลาคม  249566โรงเรียนบ้านปรางค์01.022
00616สมทบ3559900132840นาง จันทร์เพ็ญวงศ์เจริญ1  มกราคม  247685ชำระเอง
01306สมทบ5550500041420นาง แสงสุภา13  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01520สมทบ5550500047622นาง ขวัญจิตรบัตรแก้ว10  มิถุนายน  251051ร.ร.บ้านทุ่งกวาง 01.132
01044สมทบ5550500045417นาง มาลีปัญญาภู25  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01292สมทบ5550500079168นาย ดำรงค์กันทะ10  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01123สมทบ3550900296411นาง ศิริสุดาก่อเกิด14  ธันวาคม  251051โรงเรียนบ้านหนาด01.212
01677สมทบ5550500077165นาง ใผ่แก้วก๋าแก้ว1  มกราคม  251546บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00183สมทบ5550500080239นาง วิภาภรณ์ไชยโย31  สิงหาคม  249368ชำระเอง
01452สมทบ5550500045662นาง สมจิตรกะรัตน์1  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00413สมทบ5550500409150นาย สรวิชญ์ไชยเศรษฐสิทธิ์22  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01682สมทบ5550500133791นาง ละออไชยโย6  พฤศจิกายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00097สมทบ3559900172264นาง ละเอียดเวียงหก10  กรกฎาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01175สมทบ3550600093484นาง มาลีวันควร5  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01852สมทบ3550600389936นาง อุดมทะนิต๊ะ6  เมษายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00523สมทบ3550900233231นาง ลำดวนแสนใหญ่29  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01221สมทบ3550900056720นาง พิสมัยวชิรเชษฐพงศ์7  พฤษภาคม  251249สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01678สมทบ3550900172649นาง สุภาพรปทุมไพโรจน์27  สิงหาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01963สมทบ3550100478018นาย ทวีวัฒน์พรมสาร31  มีนาคม  250556โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 21
00588สมทบ3530900243309นาง สุกัลยาดวงใจ15  พฤศจิกายน  249071ชำระเอง
00517สมทบนาง ชวนคำแสน15  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01670สมทบ3520100837263นาง ยุพยงค์จิตรวงศ์นันท์4  กันยายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01671สมทบ3550900033967นาง ลำดวนฝีปากเพราะ31  กรกฎาคม  251051ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 1152
01097สมทบ3530100944931นาย พิษณุพงษ์ณ ลำปาง24  มีนาคม  250160โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 11
01475สมทบ5550500099983นาง อำเพลินคำชั่ง1  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01255สมทบ3550900107740นาง กาญจนายศอาลัย21  พฤษภาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00211สมทบ3550900254157นาง บัวเขียวศรีเทพ13  มกราคม  249665บ้านสบกอน2
00203สมทบ3550900258489นาง สมบานระลึก1  มกราคม  249170ชำระเอง
01469สมทบนาย คะนองจีนเพชร 3  พฤศจิกายน  250853วัฒนธรรม
00284สมทบ3559900016807นาง วิลาไชยวงศ์1  มกราคม  249566ชำระเอง
00784สมทบ3559900191919นาย จรูญอินทรสัตยพงศ์1  ตุลาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00155สมทบ3550100707670นาย เกตุศักดิ์ธราวรรณ1  ธันวาคม  250259วัฒนธรรม
00609สมทบนาง ละไมไมตรีสมสกุล(เพิ่มศักดิ์) 20  พฤศจิกายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01710สมทบนาง สายสมรธรรมสละ7  สิงหาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01115สมทบ5550500572581นาย สุบรรณศิริรัตน์3  พฤษภาคม  249863สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00185สมทบ5550500035691นาง มีไชยศิลป์5  เมษายน  248180ชำระเอง
02012สมทบ3550100787941นาย อดุลย์ดวงตา16  มกราคม  251744ชำระเอง
01317สมทบ5550500583427นาย มิตรไทยจะเฮิง5  กรกฎาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01045สมทบ5550500115504นาง บัวหอมโนจิตร28  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01310สมทบ5550500354525นาย นิพนธ์ธุระชน5  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01114สมทบ3550100007571นาง พิกุลวิไชยยา16  กันยายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00608สมทบ5550500381174นาง ปรานอมช่างเงิน20  กรกฎาคม  248774ร.ร.บ่อเกลือ สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01117สมทบ3550100709621นาง ละมัยกระบิล4  กันยายน  250655ร.ร.บ้านห้วยไฮ 11
01717สมทบ5550500381191นาง สมคิดพุฒิมา26  พฤษภาคม  250853ชำระเอง
01851สมทบ5550500435878นาง ผินกุศล9  มีนาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01845สมทบ3550400028557นาง พรสวรรค์สุนทร28  กรกฎาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00051สมทบ3550800012542นาง จันทร์เขื่อนวงศ์1  มกราคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00202สมทบ3550900059290นาง คำแปงณ น่าน15  กุมภาพันธ์  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00204สมทบ3550900027436นาง รัญจวนสืบบุตร14  มิถุนายน  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00210สมทบ3550900027088นาง สุมิตราดุสิตากร1  เมษายน  247784ชำระเอง
00212สมทบ3550900307714นาง คำดีพัฒนพรหม9  สิงหาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00213สมทบ3550900121483นาง อรชรอินทำ3  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00221สมทบ3550900268701นาง แขวงสุทธการ10  กันยายน  248576ชำระเอง
00222สมทบนาง อัมพรเวชสัมพันธ์9  กุมภาพันธ์  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00289สมทบ3550900037741นาง จันทร์สม(นฤมล)สิงห์ธนะ3  ธันวาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00301สมทบ3550900199091นาง ประกายสิทธิยศ15  กุมภาพันธ์  247982ชำระเอง
00302สมทบ3550900137762นาง พวงพยอมจิตรวงศ์นันท์8  ตุลาคม  249269บ้านสบกอน2
00304สมทบ3550900196581นาง บุญมีพิมพ์มาศ22  กุมภาพันธ์  248576ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง2
00306สมทบ3550900236795นาง จิตรา(ธนาคาร)แสนใหญ่18  กุมภาพันธ์  249368ชำระเอง
00308สมทบ3550900198290ด.ต. ยงยุทธธรรมสอน26  มีนาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00309สมทบ3550900096969นาง ทำนองศรีสวรรค์9  กันยายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00310สมทบ3550900199547นาย พงศ์พันธุ์ฤทธิ์เทพ19  กันยายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00311สมทบ3550900037521นาง จันทร์ศรีสิงห์ธนะ21  ตุลาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00312สมทบ3550900198184ด.ต. สุพจน์แสงคำ25  กันยายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00313สมทบ3550900201991นาง ราศรีฝายนันทะ15  สิงหาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00507สมทบ3550900022680นาง บัวแก้วรุ่งเรือง22  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00510สมทบ3550900021101นาง สมรภูริปัญญาวรกุล19  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00511สมทบ3550900217774นาง นวลศรีพิศมร25  มีนาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00513สมทบ3550900137517นาง เนียนสุทธการ11  ตุลาคม  250358ไตรคามวิทยา2
00514สมทบ3550900131152นาง ฟองจันทร์คำชนะ29  พฤศจิกายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00515สมทบ3550900189991ร.ต.อ. อาจศรีดี14  พฤษภาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00516สมทบ3550900038071นาง ขันคำสิงห์ธนะ3  กันยายน  247289ธาราบรรพต2
00518สมทบนาง ปราณีศิริจันทร์พงศ์1  มกราคม  255011บ้านพร้าวกลาง2
00519สมทบ3550900014229นาง บุญเจือใจสุข12  กันยายน  247586ชำระเอง
00520สมทบ3550900047763นาง คำใบไชยยงค์5  พฤษภาคม  248279ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
00521สมทบ3550900039388นาย สุวิทย์สิงห์ธนะ5  สิงหาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00526สมทบ3550900138483ด.ต. ยิ่งยงค์สิงห์ศรีโว17  มีนาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00527สมทบ3550900291150นาง บัวเงาจักอะโน15  สิงหาคม  249665ชำระเอง
00528สมทบ3550900077492นาง สุรีย์สถานเขื่อน2  กุมภาพันธ์  250160ชำระเอง
00571สมทบ3549900113748นาง สุภานันสุรรณศิลป์11  ธันวาคม  249863ร.ร.ขุนน้ำน่าน2
00589สมทบ3550900079576นาง จันทร์เพ็ญจินตนา9  พฤศจิกายน  248576ชำระเอง
00604สมทบ3550900322489นาง ใบเปียงใจ13  พฤศจิกายน  247487บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00665สมทบ3550900207558นาง ทัศนีย์ศิริวัฒนศักดิ์16  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00666สมทบ3550900226277นาง นิดาวรรณแสนคำมูล30  มีนาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00668สมทบ3550900127031นาง บัวมันเมืองแก่น6  กุมภาพันธ์  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00794สมทบ3550900130130นาง วาสนาธรรมราช3  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00836สมทบ3550100702210ด.ต. ยุทธ์วุฒิสาร30  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00921สมทบ3550900198982นาง อารีย์พิมพ์มาศ30  เมษายน  249269บ้านสบกอน2
00937สมทบ3579900104781จ.ส.ต. สมศักดิ์สมสว่าง11  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00938สมทบ3550900047313นาง ศรีจันทร์จิตตรง6  พฤศจิกายน  248279ไตรมิตรวิทยา2
00939สมทบ3550900181508นาง ฉลองยศอาลัย1  มีนาคม  249170บ้านดอนสบเปือ2
00966สมทบ3550900216310นาง รัตติกานต์วรรณโกฏิ5  มีนาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00979สมทบ3550900185651นาย ธีรชาติทิพย์ปาละ13  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00988สมทบ3550900012102นาง จินตนาเมืองเล็น20  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00994สมทบ3550900048611นาง ประจวบกันกา1  พฤษภาคม  249764ร.ร.พระพุทธบาทวิทยา2
01013สมทบ3550900050331นาง ศุภรัตน์สมฤทธิ์18  ตุลาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01068สมทบ3550900058803นาง อรพินท์ยศอาลัย9  ตุลาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01081สมทบ3550900200278นาง มณิดาปัตถมสิงหไชย23  มีนาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01125สมทบ3550900103272นาง บุญยงค์กันทะวงศ์7  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01133สมทบ3550900064293นาง มาลีสุวรรณศิลป์25  มิถุนายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01134สมทบ3550900199601นาง อาภรณ์โทปุรินทร์29  เมษายน  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01135สมทบ3550900100095ร.ต.ต. เชาว์สมบัติ15  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01136สมทบ3550900315407นาง เพ็ญศรีขันทะสีมา5  ตุลาคม  249071บ้านตึ๊ด2
01140สมทบ3550900283611นาง ปิ่นแก้วอินทำ4  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01160สมทบ3550900037814ด.ต. ประหยัดสิงห์ธนะ13  ตุลาคม  250061ไตรคามวิทยา2
01161สมทบ3550900284617นาง ศรีพงษ์ขันธ์8  เมษายน  249566ร.ร.บ้านกอกจุน2
01162สมทบ3550900267321นาง พลอยรินฤทธิ์12  สิงหาคม  249170บ้านใหม่2
01163สมทบ3550900068558นาง เกี๋ยงมะโนคำ9  กรกฎาคม  249368ชำระเอง
01198สมทบ3550900312653นาง เกี๋ยงคำวรรณโกฎิ7  กันยายน  249467โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
01199สมทบ3550900060930นาง พลอย (สุทธิพงษ์)โนราช (วสุโสภาพล)15  กรกฎาคม  249071ชำระเอง
01200สมทบ5550500180713นาง จำปีกันฟอง7  ตุลาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01220สมทบ3550900315466นาง ขอดแก้วไตรจินดา29  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01266สมทบ3550900140925นาง คำบินอินทำ1  เมษายน  249863ชำระเอง
01355สมทบ3550900318899นาง อิ่นแก้วศรวิจิตร5  มีนาคม  249467ชำระเอง
01356สมทบ3550900205105นาง บัวผินเวชสัมพันธ์27  พฤศจิกายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01357สมทบ3550900287641นาง เพ็ชรขอดเตชะ15  มกราคม  249368บ้านใหม่2
01358สมทบ3550900236582นาง อุดสาห์สมบัติ2  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01461สมทบ3550900134267นาง เดือนเพ็ญไชยวิโน1  พฤศจิกายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01493สมทบ3550900127376นาย ประหยัดฟ้าสาร12  เมษายน  250457บ้านสบกอน2
01507สมทบ3550900039302นาง สมหวังสิงห์ธนะ23  พฤศจิกายน  249962ไตรคามวิทยา2
01580สมทบ5550990002728นาง ขันคำวารี6  สิงหาคม  250061บ้านใหม่2
01608สมทบ3550900236132ด.ต. ทิพเลิศผารุธรรม14  ตุลาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01609สมทบ3550100630570ด.ต. เกียรติกฤษณธิเสนา11  กุมภาพันธ์  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01627สมทบ3570800288386ร.ต.ท. สมศักดิ์จันต๊ะยอด24  ตุลาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01629สมทบ3550900022604นาง บุญจวนรุ่งเรือง14  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01642สมทบ5550500036141นาง วรรณาไชยโย20  พฤศจิกายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01663สมทบ3559900033264นาง พรรณ(ธนาคาร)ทะภูมินทร์18  เมษายน  250259ชำระเอง
01667สมทบ3550900056703นาง บุญเจือตระกูลสันติไมตรี9  พฤศจิกายน  250754ชำระเอง
01729สมทบ4530700002047จ.ส.อ. ประทีปนนท์คลัง9  มิถุนายน  250358ชุมชนบ้านเจดีย์เชียงโคม2
01735สมทบ3199900499062ร.ต. สงวนหมื่นคำเรือง9  สิงหาคม  250358บ้านดอนสบเปือ2
01751สมทบ3550900050217นาง ละมัยโนราช13  มีนาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01752สมทบ3550900332921นาง เรือนคำนิลคง2  กรกฎาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01764สมทบ3500900079185นาง อัมพรสันติพงศธร13  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01765สมทบ3559900215630จ.ส.อ. ยุทธยาวิราช21  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01766สมทบ3550500058938นาง สมศรีอนุกูลไพจิตร19  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01814สมทบนาง สมพรศรีเริญ31  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01853สมทบ3510600107221ด.ต. สมเดชเทพวงศ์1  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01854สมทบ3530800436903จ.ส.อ. ภาณุพงศ์ฝีปากเพราะ24  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01855สมทบ3550900209071ด.ต. ทวีศักดิ์นาชัยเวียง15  กรกฎาคม  249368ร.ร.ปางแก2
01968สมทบ3550900286385นาง วิภาภรณ์ต๊ะผัด1  มกราคม  250556บ้านเหล่าอ้อ2
01497สมทบด.ต. จรัญรัตนประภา 3  พฤษภาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01996สมทบ3550900121840ด.ต. สง่าอินทำ17  เมษายน  250457บ้านดอนแท่น2
00396สมทบ3551100100113นาย วุฒินันท์สุริยะพรหม25  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00364สมทบ3551100115471นาง ทองดีบังเมฆ1  มกราคม  249863ชำระเอง
00998สมทบ3160101612030ส.อ. ณัฐชัยมากพงษ์20  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00393สมทบ3551100041460นาง ปา(ธนาคาร)คำนาน13  มิถุนายน  249368ชำระเอง
00397สมทบ3551100041567นาง สมพรไชยพงษ์30  พฤษภาคม  249170โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
00389สมทบ3551100029532นาง บัวเขียวศิริรักษา12  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01112สมทบ3551100096027นาง คำมอญขันทะพงษ์24  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01513สมทบ3550100217672นาง ขวัญทนันท์เศรษฐปิติวงศ์24  มกราคม  250457ร.ร.บ้านม่วงใหม่ 21
00355สมทบ3570900209267ส.ต.ต. สุทัศน์ธุระธรรม4  ตุลาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02067สมทบ3550400063697นาง ภัทราทรอะทะโน15  มกราคม  250952โรงเรียนบ้านทัพม่าน 21
02054สมทบ3550500059390ส.อ. ทวีอุดอ้าย11  พฤษภาคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01138สมทบ3550900316012นาง อลิสาตนะวิไชย13  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02065สมทบ3550400238837นาง วิลาวัณย์ทั่วประโคน4  กันยายน  250556โรเรียนบ้านนาบอน1
00751สมทบ3551000027741นาง พูนสุขยินดีผล14  กันยายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01654สมทบ3550600287041นาง ชฏาทิพย์ปะทิ1  พฤศจิกายน  250259ร.ร.บ้านยู้2
01391สมทบ3550100251404นาง พรรณารินท้าว6  สิงหาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01137สมทบ3550900316641นาง วรินทรขันทะสีมา22  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01139สมทบ3550900310570นาง บัวมันขันทะสีมา15  กันยายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01157สมทบ5550500560222นาง วงเดือนนวลแก้ว27  กุมภาพันธ์  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00440สมทบ3550700240691นาง สุมิตราจันต๊ะโมกข์1  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01921สมทบ3550700160132นาง หย่วนหลวงขันธุ์24  พฤษภาคม  248972สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
01894สมทบ3550700535683นาง กุศลลาดทะนุ26  กุมภาพันธ์  249071ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม 21
01516สมทบ3550700068881จ.ส.ต. ชูชาติลำขาว24  มิถุนายน  250160ร.ร.บ้านวัวแดง 21
01094สมทบ3550700030816นาง เอมอรพันธจักร์17  ตุลาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01920สมทบ3550700097945นาง รำยงค์สอนศิริ11  มีนาคม  249665โรงเรียนบ้านสองแคว 11
01714สมทบ3550900196602ร.ต.ท. สานิตพิมพ์มาศ4  ตุลาคม  250358ร.ร.พระธาตุพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01335สมทบนาง อำพรปาฟอง(วนิดา ศิริวัจน์ชัย)10  กรกฎาคม  249467โรงเรียนบ้านน้ำลัด 11
00597สมทบ3559900205995นาย อมรตั้งทรงศักดิ์กุล22  มีนาคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02063สมทบ3550700535721นาง รัตนาเฟื่องฟู5  เมษายน  249170ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02070สมทบ3550700186107นาง สังเวียนสะสม24  พฤษภาคม  251645ร.ร.บ้านนาเคียน 31
02071สมทบ3550600102912นาง บัวผันไชยมิ่ง9  มีนาคม  250655ร.ร.น้ำช้างพัฒนา2
02072สมทบ3550600007910นาง พัชรีอินปา1  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02073สมทบ5550500565950นาง จันทร์ฉายจิณะเสน1  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02074สมทบ5550190002278นาง เลิศลักษณ์สมรักษ์26  พฤศจิกายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02075สมทบ5550500592141นาง ทัศนีย์มานะกิจ7  พฤษภาคม  250952รร.บ้านปางยาง01.342
00149สมทบ3559900105702นาง นิตยามหายศนันท์19  ธันวาคม  249665ชำระเอง
02076สมทบ3550200139843นาง บัวลาสันอุดร8  ธันวาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02077สมทบ3559900018745นาง พวงพรรณสวนนิถา21  มิถุนายน  251348ร.ร.ซินจง1
02078สมทบ5550500030096นาง คนึงนิตย์เนตรทิพย์28  กันยายน  251051โรงเรียนบ้านภูคาวิทยาคม2
02079สมทบ3409900303874นาย ชูชาติสุขสงวน22  ตุลาคม  251051ชำระเอง
02080สมทบ1551000054539นาง สุทินเสนนะ10  กันยายน  254219โรงเรียนบ้านปิงใน1
02081สมทบ5550500672179นาง กลณีย์ไชยปรุง30  กันยายน  250853ร.ร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร 11
02082สมทบ3550100272134นาง ศรีถนอม(ธนาคาร)รวมศิลป์3  สิงหาคม  250259ชำระเอง
02083สมทบ3550300006535นาง นิมิตคันธรักษา22  เมษายน  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02084สมทบ3550700160655นาง บุญเรียมเชียงทา22  ตุลาคม  250655ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 31
02085สมทบ3550900232081นาง ศิริรัตน์คำจ่า10  กรกฎาคม  250754ร.ร.พระธาตุพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02040สมทบ3550700061185นาง วรรณิรัตน์เตชะบุญ5  กันยายน  250853ร.ร.ไตรธารวิทยา 31
01367สมทบ5550500400357นาย อุดมดีอุ่น19  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01508สมทบ3550900197277นาย เอนกโกลนันท์29  เมษายน  250160ชำระเอง
01863สมทบ3550700261222นาย บุญเหรียญรังกาใจ4  กุมภาพันธ์  250259ร.ร.บ้านแม่ขะนิง 31
01917สมทบ3550600122263นาง วัชราภรณ์ยาวิไชย10  พฤศจิกายน  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02066สมทบ3560100718787ร.ท. พรสุภาพ5  มกราคม  250655ร.ร.สันติสุขพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02044สมทบนาง มะลิกันทะตา17  กุมภาพันธ์  250853เทศบาลเมืองน่าน
01037สมทบ3550100258646นาง วาสนามหาวงศ์นันท์1  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00623สมทบ5550500458037นาง บัวลอย(ธนาคาร)สมณช้างเผือก3  พฤษภาคม  249863ชำระเอง
00831สมทบ3559900067959นาง วรรณธนาคำหว่าง13  มิถุนายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00965สมทบ3559900115171นาง สุรภารัตนภาค16  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02069สมทบ5550500091257นาง ปานฤทัยพรมลังกา8  มีนาคม  251051ชำระเอง
00119สมทบ3550100352341นาย ณรงค์ทะวิไชย21  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00121สมทบ3550100428614นาง เจียมจิตมหายศนันท์12  เมษายน  248873เทศบาลเมืองน่าน
00196สมทบ3550800092406นาง คำใบแหยมใส6  กุมภาพันธ์  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00231สมทบ3550600313387นาง ปริญญามูลเมือง14  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00337สมทบ3559900139721นาง อำพรรณแตงอ่อน7  กุมภาพันธ์  248081ชำระเอง
00228สมทบ3559900006151นาง บัวเขียวพูลสุข22  กันยายน  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00247สมทบ3550100188443นาง สุมาลีวุฒิสวัสดิ์3  มิถุนายน  249962พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
00265สมทบ3550100497527นาง ดวงรัตน์พิมพสุต20  กุมภาพันธ์  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00271สมทบ3550600032442นาย จรัสแปงเครื่อง16  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00456สมทบ3550700110569นาง คำใบอารีรักษ์1  มีนาคม  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00508สมทบ3550900290480นาง เกี๋ยงคำสวนแก้ว30  พฤศจิกายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00535สมทบ3550400055511นาง บัวลอยโนทะวงศ์5  มีนาคม  247982โรงเรียนบ้านศาลา 11
02086สมทบ3550400014599นาง แสงดาวปันอิน8  มิถุนายน  251150ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
00062สมทบ3550900399031นาง อัจฉราภรณ์กันทะวงศ์13  กุมภาพันธ์  250358ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01075สมทบนาง บัวจันทร์บริคุต24  สิงหาคม  249764ชำระเอง
01755สมทบ3540300117876นาง อนงค์น้ำเย็น3  มีนาคม  251348โรงเรียนบ้านธงหลวง 21
00499สมทบนาย ประสพสุขพันธ์ประยูร1  มกราคม  255011ชำระเอง
02087สมทบ3551100002944นาย ปกรณ์เสนนันตา1  มกราคม  251645ชำระเอง
02088สมทบ3550900322896นาง สมพรแสงสุข1  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02089สมทบ3539800033165นาย อนนต์นันทแลบ15  พฤษภาคม  250952โรงเรียนบ้านปรางค์01.022
00127สมทบ3559900019741นาง คำใบพญาพรหม1  สิงหาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01498สมทบ3550100507930นาง วันทนาหมื่นเป็ง1  มกราคม  251150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01557สมทบ3310300690993นาย สรรโชคศุภวิมลพันธุ์20  พฤษภาคม  250457ร.ร.เพียงหลวง2
01492สมทบ3550600105679นาง จุฑาทิพย์พงษ์ศารารักษ์25  ธันวาคม  249962รร.บ้านท่าวังผา2
01644สมทบ5550500143192นาย สรศักดิ์เสมอใจ8  กุมภาพันธ์  250556ร.ร.ศรัทธาศิลาเพชรฯ สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01725สมทบ3559900171306นาง นฤมาศวงศ์รักไทย26  สิงหาคม  251249โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 21
02017สมทบ3550600148076จ.ส.อ. สมบัติโลราช1  กุมภาพันธ์  251051สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02091สมทบ3550100407757นาง ดวงจันทร์มหายศนันท์5  ธันวาคม  251051เทศบาลเมืองน่าน
08444สามัญ3550900072181นาง รัตนาพรไชยศิลป์1  ตุลาคม  251843ร.ร.เฟือยลุง2
02093สมทบ3520800161220ด.ต. จรัญนันตาดี5  มกราคม  251051ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02094สมทบ3679800103600นาย อุทัยโพธิ์ทอง6  กันยายน  250655ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02095สมทบ3551000031438นาง สาครประเทศรัตน์21  พฤศจิกายน  250754ร.ร.ซินจง1
00568สมทบ3550100009662นาง บัวกลิ่นรักษี16  กุมภาพันธ์  248477โรงเรียนราชานุบาล 21
02098สมทบ3550600197565นาย แดนชัยแก้วต๊ะ1  มกราคม  251447ชำระเอง
02099สมทบ3550100779727นาง วาสนาคำใจดี27  พฤษภาคม  250853ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02100สมทบ3550400322749นาง วาสนามาไชย17  สิงหาคม  251150ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02101สมทบ3550100122523นาง ลำดวนวงศ์คำ17  สิงหาคม  250754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02102สมทบ3259800029365นาย กฤษฎาปาณะเสรี12  สิงหาคม  250952ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02104สมทบ3550800062868นาง ดวงถวิลธรรมสละ14  พฤศจิกายน  250754ร.ร.บ้านน้ำสอด2
02105สมทบ3550800132254นาง กชพรรณสะสม18  ธันวาคม  251051ร.ร.บ้านปอน2
02106สมทบ5550500324189นาง ศุภลักษณ์บุญกอง1  มกราคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02107สมทบ3550700276271นาง เจียมจิตรขันทะ16  กันยายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01239สมทบ3550700014420ด.ต. วีระศักดิ์เจริญดี17  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01029สมทบ5550500037660ร.ต.ท. สมบูรณ์สวนยศ21  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02108สมทบ3550100438687ด.ต. วสันต์คำวัง14  มิถุนายน  251447วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
02110สมทบ3550700063129นาย พรศักดิ์เตชะบูรณ์5  มิถุนายน  250853ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02111สมทบ3550900059605ด.ต. พีระวัฒน์ยศอาลัย8  มิถุนายน  250853บ้านดอนแท่น2
02113สมทบ3550900215593ด.ต. สมเดชอินทำ14  กันยายน  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
02114สมทบ3550700016007ด.ต. ทัศน์มหาวงศ์นันท์26  ธันวาคม  251150ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02115สมทบ3550100349153นาง อรญาฝั้นเฝือ1  เมษายน  252140วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02116สมทบ5550500282877นาง ดวงเดือนจิตอารี10  กรกฎาคม  250754โรงเรียนบ้านส้าน 01.162
02118สมทบ3551000075630นาง แสงเดือนวิชัยต๊ะ23  สิงหาคม  251843โรงเรียนบ้านน้ำแพะ1
02119สมทบ5550190002243นาง รัตนาเกิดไชย10  มกราคม  250754โรงเรียนบ้านถืมตอง 11
02120สมทบ3540400482011ด.ต. วิสุทธิ์มั่งคั่ง8  มีนาคม  250853บ้านดอนสบเปือ2
02121สมทบ5550500196661นาย นิเทศลัทธกาญจน์13  เมษายน  250754โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
02122สมทบ5550500349190นาง อำภรยะแสง7  มิถุนายน  250952โรงเรียนบ้านพาน 01.142
02123สมทบนาย ประเสริฐสุวรรณ15  สิงหาคม  250061โรงเรียนบ้านขอน 01.042
02124สมทบ5550500252137นาง สุพินพิศมร11  สิงหาคม  250853โรงเรียนบ้านไร่01.412
02125สมทบ5550500585993นาง พิรดีคำพุฒ16  มิถุนายน  250754โรงเรียนบ้านส้าน 01.162
02126สมทบ3530800407539จ.ส.ต. นิกรศรีริ6  มิถุนายน  251546สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02127สมทบ5550500627904นาง โสภาชาวส้าน30  กันยายน  251546โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร2
02128สมทบ3550100533361นาง กนกวลีจักริลา16  ธันวาคม  251744สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02129สมทบ3550700576533นาง แปงแก้วอิสละ5  มิถุนายน  251051ร.ร.บ้านส้านนาหนองใหม 11
02130สมทบ5550700002410นาง เรณุเขื่อนเพชร4  กรกฎาคม  250853ร.ร.บ้านนาไลย 21
02131สมทบ3640600449016นาย ธีระยุทธยนต์นิยม30  มิถุนายน  251150โรงเรียนบ้านสองแคว 11
02132สมทบ3550400126443นาง เวณิกาวิชัยทา27  มกราคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00612สมทบ5550500132026นาง ประภัสสรวรรณภพ27  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02290สมทบ3550700314164นาย อดุลย์หลวงเทพ22  มกราคม  250853ร.ร.บ้านครกคำ 31
02133สมทบ3530700188771นาย ประวินมั่นเหมาะ1  มกราคม  250259สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02134สมทบ3550100638708นาง กัญญาบุญศรี9  พฤษภาคม  250952โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา1
02135สมทบนาง สุกัลยาสนธิ 4  มีนาคม  251051วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02136สมทบ3550700273123นาง รัศมีกาวี18  มีนาคม  249863ร.ร.นันทบุรีวิทยา1
02137สมทบนาย นาวินจิตตธรรม18  กันยายน  249863สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02139สมทบ3550200068873นาง สมหมายคำมงคล12  เมษายน  250853ชำระเอง
02140สมทบ3550100145523นาง ปริญดาบุญถาวร1  มกราคม  251051เทศบาลเมืองน่าน
02141สมทบ3550600056783นาง อารีย์วงค์ม่าน20  พฤศจิกายน  250952รร.บ้านวังว้า2
02142สมทบ2551200004533นาง วศินีจันธี14  สิงหาคม  252239บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02143สมทบ3500900186976นาย พงศกรงามล้ำ28  มกราคม  251447โรงเรียนบ้านปรางค์01.022
02144สมทบ3551100091700นาง ทองม้วนยะกันทะ30  กันยายน  250754ร.ร.ศรีนาม่าน1
02145สมทบ3550600027651นาง ลัดดาจันต๊ะวงค์6  กรกฎาคม  251051ชำระเอง
02146สมทบ3341600861701นาง ภัทรวดีปรารมภ์27  ธันวาคม  250853ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
02147สมทบ3550500308241นาง ชนกเนตรทิพย์1  กันยายน  251051ร.ร.เมืองแงง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02148สมทบ5550500061293นาง อุไรรัตน์สุทธหลวง5  สิงหาคม  250853ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02149สมทบ3550900132795นาง เตือนใจอินทำ13  เมษายน  250061ชำระเอง
02150สมทบ3550600387810นาง อุบลศิริวงค์25  สิงหาคม  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02151สมทบ3550400132028นาง สุดธิดาสิทธิฤาชัย13  สิงหาคม  250853โรงเรียนบ้านหนองบัว 11
02152สมทบ5550500031424นาง ศิริกรจันทร์กำเนิด29  กันยายน  250952ร.ร.ไตรธารวิทยา 31
02153สมทบ3590101097930นาง วิลาสินีก้อนสมบัติ25  กรกฎาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02154สมทบ3560101099797นาง วิจิตรากำธรกุล8  มิถุนายน  250754โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
02156สมทบร.อ. สัมฤทธิ์เย็นทรวง22  ธันวาคม  249467เทศบาลเมืองน่าน
02158สมทบ3549900141881นาย บุญธรรมแก้วเทพ1  มีนาคม  250457โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02159สมทบ3559900146646ร.ต. อนันต์คำทิพย์30  มิถุนายน  249368โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02160สมทบ3550400014441นาง เฉลิมขวัญภูผาผุย31  ธันวาคม  250556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02161สมทบ3550700083464นาย สงการนต์หนักป้อ9  มกราคม  250457ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02162สมทบ3800100336130นาง สมบูรณ์อิสสระ15  เมษายน  250358สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
02163สมทบ5550500156243นาง สนองโนพวน25  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02164สมทบร.ต.ท. ฉรัศม์เจริญศิริ7  กันยายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02165สมทบ3550600107434ร.ต.ท. สุพจน์ไชยเสน27  มีนาคม  250358ร.ร.ชุมชนศิลาเพชร01.382
02166สมทบ5550500406509นาย ประสงค์เทพอาจ19  ธันวาคม  250457ร.ร.จตุราษฏร์ศึกษา01.172
02167สมทบ3501400618452ร.ต.ท. อนันต์จิโน9  สิงหาคม  250160ร.ร.ซินจง1
02168สมทบ3550100379397นาย ณรงค์กองคำ1  เมษายน  250556ร.ร.ซินจง1
02169สมทบ3509900044371พ.ต. นพดลนะประสิทธิ์1  มกราคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02170สมทบ3550700112758ด.ต. สมชายกาซาว23  มกราคม  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02172สมทบ3550100572499นาง นริศราแก้วเตชะ7  กรกฎาคม  250556วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
02171สมทบ3559900058836นาย วิชิตจิตตวงศ์พันธ์28  พฤศจิกายน  249764วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
02173สมทบ3559900182669ด.ต. นิยมทองตา10  มกราคม  249863สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02174สมทบ3909800883734นาย ประธานเกิดกล่ำ8  กุมภาพันธ์  250457สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02175สมทบ3559900175719นาง สุนันทาปินตา7  พฤศจิกายน  249665ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02176สมทบ3409900641753นาย ฉัตรชัยเหมภัทรสุวรรณ15  กรกฎาคม  250556ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02177สมทบ3550800050207นาง อรพินอิ่นพันธุ์15  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02178สมทบ3559900001834นาย พัลลภมะโน14  มีนาคม  250160ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
02179สมทบ3530100589065จ.ส.อ. วัลลภณ เชียงใหม่7  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02180สมทบ3550100056342นาย ประสพสำอางค์อินทร์19  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02181สมทบ3550100634150ด.ต. สัมพันธ์กันทะอุโมงค์27  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02182สมทบ3550900038209ร.ต. เชาว์จิตตรง5  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02183สมทบ3550100288600นาง ทองใบทิศเป็ง8  มีนาคม  249962โรงเรียนบ้านห้วยเฮือ 11
02184สมทบ3559900073487นาง ปราณีด่านผาทอง22  ธันวาคม  249665วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
02186สมทบ5550500363281นาง สุพินแปงเครื่อง6  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02187สมทบ3550100575528นาย เอกชิตอินน้อย13  ธันวาคม  250556ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02188สมทบ3559900122879นาย ศิริพลสมเกียรติ25  พฤษภาคม  250358ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02189สมทบ3550100432042นาย ชวลิตร์วรรณวัตร21  กันยายน  250457ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02190สมทบ3102000843780พ.ต.อ. ประกฤติยามานนท์7  สิงหาคม  250061ชำระเอง
02191สมทบ3550100496563นาง อารีรัตน์(ธนาคาร)เพชรพ่วง21  ตุลาคม  249665ชำระเอง
02192สมทบ3550900139030ร.ต. ศุภพงษ์คำฟองเครือ22  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02193สมทบ3559900188411นาง พรรณีการินตา18  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02194สมทบ3550100105645นาง บัวลอย(ธนาคาร)พาศรี3  กันยายน  250259ชำระเอง
02196สมทบ5550190002952นาง ทองมีปัญญาสิทธิ์18  ธันวาคม  250358สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02199สมทบ3550100027792นาง สมกันบุญ10  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02200สมทบ3550100228496นาง สุพรรณอัทธยศ1  พฤษภาคม  248873ร.ร.บ้านนน้ำลัดสบแก่น 21
02201สมทบนาง วันเพ็ญล้อมลังกา1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02202สมทบ5110199040460พ.ต. พยอมบุญทร29  ตุลาคม  249764ร.ร.บ้านทุ่งน้อย(ใหม่)1
02204สมทบ3559900179889ด.ต. จิรศักดิ์จันทรวิทา19  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02205สมทบ3559900072855นาง เครือวัลย์ดอนอินไชย14  เมษายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02206สมทบ3550600189287ร.ต.ท. พลากรหาญต๊ะ4  พฤษภาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02207สมทบนาย ต่อศักดิ์เวชสวรรค์16  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02208สมทบจ.ส.อ. อุดมพรโคตะวีระ21  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02209สมทบ5550500270429นาง จำปีพลวัง8  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02210สมทบ5550500540370นาง เตือนใจเนตรทิพย์28  กันยายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02211สมทบ3539900024061พ.ต.ท. วัลลภชอบขุนทด10  มิถุนายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02212สมทบ3559900184891นาง นพพรธนามี19  พฤษภาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02213สมทบ5559990002076นาย สุเชาว์ช่ออัญชัญ2  พฤศจิกายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02214สมทบ5550190007270นาย สุเมษสายสูง21  เมษายน  250061สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02215สมทบ3550100774253นาง วงศ์เวียนธิศรี6  กรกฎาคม  250457ชำระเอง
02216สมทบ3550900318538นาย ตะวันสวนนันท์4  มีนาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02217สมทบ3550100435564ร.ต.ท. สมชายธินันท์28  ตุลาคม  249863โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
02218สมทบ3559900172868นาง กัลญานีอริยา1  กันยายน  250160ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02219สมทบ3550700037047นาย ประยุทธมะศักดิ์21  สิงหาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02221สมทบ5550500551673นาง จันทร์เพ็ญพิสุทธ์ธนาสาร27  มีนาคม  250358ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02222สมทบ3550600013324นาย สัมพันธ์คำยอด14  พฤศจิกายน  250556ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
02223สมทบ3550300064331นาง สุภาพรสุดสม28  ธันวาคม  250457ร.ร.บ้านหลวง สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02224สมทบ5551090011021พ.ต.อ. วิวัฒน์ตันติวัฒน์15  มิถุนายน  249863ร.ร.แม่จริม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02225สมทบ5550190001760นาง พิศมัยพิมพ์มาศ3  มีนาคม  250655ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02227สมทบ3550100363555นาง ปิยะภรณ์ศรีทุมมา5  ตุลาคม  250457ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02228สมทบ3550100487866นาย จำเริญชัยประพันธ์3  มีนาคม  250358ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02229สมทบ3530100593402พ.อ. วีระฤทธิ์แย้มเยื้อน23  มีนาคม  249368ชำระเอง
02230สมทบนาง จันทราลักษณ์ฝายนันชัย 1  ตุลาคม  250556ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
02231สมทบ3550700095217ด.ต. ชูสิทธิ์อินทรประสิทธิ์28  กรกฎาคม  249863ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02232สมทบ3550200064614นาง บัวผัด(ธนาคาร)คำมงคล7  มีนาคม  249962ชำระเอง
02233สมทบ3550600170128นาง ศรีแพรมั่นเหมาะ15  มิถุนายน  250556ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
02234สมทบ3550200001108นาง อำภา(ธนาคาร)ศรีมูล3  กันยายน  250160ชำระเอง
02235สมทบ3909800073171นาย พีระไวยประพีร์29  มีนาคม  250160โรงเรียนบ้านป่าคา 21
02236สมทบ3500900814501นาง นวรัตน์สายสูง5  กุมภาพันธ์  250556ร.ร.บ้านทุ่งน้อย(ใหม่)1
02237สมทบ3559900046404นาย สมควรสุดใจ22  พฤศจิกายน  249962ร.ร.ศรีนาม่าน1
02238สมทบ3559900217977ร.อ. ประดิษฐ์ตรรกนรเศรษฐ์20  พฤษภาคม  250358ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
02239สมทบ3550900124890ร.ต.อ. เกียรติศักดิ์ปัญญาสิทธิ์1  มกราคม  249863บ้านดอนแท่น2
02240สมทบ3550900226323นาง ศรีคำนิลคง13  พฤศจิกายน  250457ชำระเอง
02241สมทบ3150200075954นาย สิงห์แย้มศิลป์14  ธันวาคม  249863สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02243สมทบ3550900038101นาย ชวลิตสิงห์ธนะ16  กรกฎาคม  250457ธาราบรรพต2
02244สมทบ3550900102632นาง เสงี่ยมดวงสัมพันธ์15  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02245สมทบ3550900246979นาง จำเนียรณ ราช19  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02247สมทบ3640600633372นาย กรกฎภู่แก้ว1  สิงหาคม  250358โรเรียนบ้านสองแคว2
02248สมทบ3550400008581ด.ต. จรัญแตงเจริญ2  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02249สมทบ3550700266585นาง สมเพชรนันทพรสวรรค์1  มกราคม  249962ชำระเอง
02250สมทบ3550700482261นาง พัฒนาธนธีระบรรจง15  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02251สมทบ3550600015378นาง จิดาภาไชยโย25  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02252สมทบ3550600396622นาง จันทร์ศรีสองสียนต์19  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02253สมทบ3670101616715จ.ส.อ. สมศักดิ์หิรัญวิทย์13  มิถุนายน  250358ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยา2
02254สมทบ3550600259447นาง วิลาวรรณไชยปรุง31  กรกฎาคม  250556ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยา2
02255สมทบ3540200269135นาย ณัฐพัฒน์สงชู(สุภาพ โนรินทร์)1  มกราคม  250061ร.ร.บ้านฝั่งหมิ่น (รัฐราษฎร์บำรุง)21
02256สมทบ3540600361888ร.ต.อ. ไสววงสกุล18  ธันวาคม  249566ชำระเอง
02257สมทบ3550600084507จ.ส.ต. วิเชียรสุฤทธิ์12  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02258สมทบ3411900518385นาง สะไกรสุขมี2  เมษายน  250358ชำระเอง
02260สมทบ3550700100962นาย นิยมไชยเขียวแก้ว16  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02261สมทบ3550700316809นาย สมศักดิ์คำมานะ10  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02262สมทบ3550700409777นาย บุญยงค์ป้องแก้ว8  กุมภาพันธ์  249764ร.ร.บ้านนาเหลืองใน 31
02263สมทบนาย เจริญไชยธรรม3  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02264สมทบ3550700082701นาง ศิวาพัชร์(ธนาคาร)แสงวันเพ็ญ8  พฤศจิกายน  250259ชำระเอง
02265สมทบ3550700041486นาย ชำนาญนันทะเสน29  เมษายน  249863ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02266สมทบ3550700262431นาง ประนอมมูลฐี1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02268สมทบ3559900101715ร.ต.ท. นิติชัยเจริญดี5  ตุลาคม  249368ร.ร.บ้านนาเหลืองไชยราม 31
02269สมทบ3550700046895ด.ต. บุญยงค์ใจแปง10  พฤศจิกายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02270สมทบ3539900224051นาย วินัยผิวพรรณ10  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02271สมทบ3551000007065นาง สังเวียนสิทธิ1  มกราคม  250259ชำระเอง
02272สมทบ3550700474021นาย เกริกไกรสายวงศ์6  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02273สมทบนาย พนมไชยชนะ4  มิถุนายน  253526บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02274สมทบ5550500583451นาง จามรีเผือทะนา13  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02275สมทบ3540400183641นาย สุนทรพงศ์พุฒิ14  มกราคม  249863ชำระเอง
02277สมทบ3550800105818นาง จันเพียน(ธนาคาร)อินยา29  มกราคม  250457ชำระเอง
02278สมทบ3550800007255นาง สมหมายปันนิตามัย8  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02279สมทบ3550800089057นาง ประทุมมาณ น่าน26  เมษายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02280สมทบ3551000094251นาง บุญเรืองสุปง2  กรกฎาคม  250160โรงเรียนปิงหลวง1
02281สมทบ3550700531327นาง แสงเดือนสมบูรณ์12  สิงหาคม  251249ร.ร.น่านปัญญานุกุล1
02282สมทบ3430600182658นาง วิลัยวรรณอินต๊ะวิชัย4  กันยายน  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02283สมทบ3550900290501นาง กาญจนาวิเศษกาศ16  สิงหาคม  250754บ้านใหม่2
02284สมทบ3550600075231นาย ภูวิศลำน้อย8  สิงหาคม  250754ชำระเอง
02285สมทบ3670300413270ด.ต. พิเศษบุญเรือง21  พฤศจิกายน  251249ร.ร.บ้านปงสนุก (วิชาไสย์)21
02286สมทบ3550100652778นาง วนัชพรปิ่นนาค27  กรกฎาคม  250853ร.ร.ศรีนครน่าน สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02287สมทบ3550600182240นาง พรเพชรธรรมราช13  ธันวาคม  251348ร.ร.หนองบัวพิทยาคมสพม.เขต37แพร่-น่าน2
02288สมทบ3550600270173จ.ส.ต. จรัสสุทธิแสน28  กรกฎาคม  251150โรงเรียนบ้านซาวหลวง 21
02289สมทบ5550500152736นาย มณเฑียรยารังษี1  กันยายน  250754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01346สมทบ3550400212765ด.ต. พินิจรัตน์น้ำหิน16  ธันวาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02291สมทบ3540400783541นาย จีรศักดิ์สวิง14  มกราคม  250952โรงเรียนปิงหลวง1
02292สมทบ3550100561489นาง นิภาบุญศรี18  กุมภาพันธ์  251348ชำระเอง
02293สมทบ3550900118172นาง ใบเทพเสน12  มิถุนายน  251249โรเรียนบ้านสองแคว2
02295สมทบ3551100099891นาง แจ่มศิริจันติ๊บ1  ตุลาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02296สมทบ5550500347651นาง จำเรียง(ธนาคาร)ยะแสง28  ตุลาคม  250853ชำระเอง
02297สมทบ5550500057385นาง อัมปารวมสุขนิรันดร(นิกร)29  ธันวาคม  250754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
02298สมทบ3550600383903นาง เพ็ชรอินไชย14  กุมภาพันธ์  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02299สมทบ5550500283571นาย วรวิทย์วีระเชวงกุล23  ตุลาคม  251150โรงเรียนสกาดพัฒนา01.192
02300สมทบ3550700308440นาง คำนึงไฝ่แจ้คำมูล7  ตุลาคม  251645ชำระเอง
01004สมทบ3559900112717นาง ภัทราพรเบญจมาลย์6  มีนาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02301สมทบ5550500677928นาย สินธุ์ต๊ะแก้ว20  มกราคม  251645ร.ร.บ้านม่วงตึ๊ด 11
02302สมทบ3550700509551นาง วราพร(ธนาคาร)กาวิชา23  กรกฎาคม  251348ชำระเอง
02303สมทบ3550900282258นาง มะลิอินทำ5  กรกฎาคม  250952บ้านน้ำคา2
02304สมทบ3550700509798นาง ยอนพุฒิมา8  เมษายน  250952ร.ร.ริมฝั่งว้าวิทยา 11
00993สมทบ3550100441041นาย ธีรชัยธราวรรณ12  กันยายน  250259ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02305สมทบ3550600020355นาง อัจฉราชินกลาง4  มกราคม  251348รร.บ้านท่าวังผา2
02306สมทบ5550500504616นาง อรนุชสุทธหลวง4  มกราคม  251645บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02307สมทบนาง พรายแพรวเขื่อนเมือง 20  กุมภาพันธ์  251150โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร2
02308สมทบ3550100654843นาย เมฆอาคมทองตีฆา22  สิงหาคม  250853โรงเรียนบ้านสองแคว 11
02309สมทบ3550900323434นาง จันทร์สมม้าอุตส่าห์9  สิงหาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00945สมทบ5550500460988นาย อำนาจรามบุตร15  พฤศจิกายน  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01840สมทบนาง สมจิตรพันธ์ุแก้ว1  มกราคม  255011เทศบาลเมืองน่าน
02053สมทบ3550600031292นาง มะลิสิงห์ไชย25  พฤษภาคม  250952ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
02310สมทบ3550500521000นาง วรินดาขันทะสีมา26  สิงหาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00624สมทบ5550500363681นาง ผ่องศรีคันทะมูล10  มิถุนายน  250061ร.ร.บ้านดอนมูล ศพ.01.402
00963สมทบ5550500555750นาง สว่างพิสุทธ์ธนาสาร22  กรกฎาคม  249962ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00978สมทบ5550500553315นาง มานิดาทนุ9  กรกฎาคม  249566ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
00996สมทบ3550600005739นาย ธนาธรใหม่คำ1  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01637สมทบ3550900196114ร.ต.ท. สายไทยวงศ์ปินตา1  กรกฎาคม  250160ชำระเอง
01665สมทบ3550300054173นาย อิทธิพลศรีเทพ20  มีนาคม  250457โรงเรียนบ้านวังยาว1
01850สมทบ3101502247490นาย สวาททองบ้านทุ่ม11  กันยายน  250061ร.ร.ป่าแลวหลวงวิทยา1
02311สมทบนาง ระยองนาทองเดช20  พฤศจิกายน  251150โรงเรียนบ้านสถาน 11
02312สมทบ3550600260399นาง ปนันท์ญาตันทอง24  กรกฎาคม  250754ร.ร.บ้านก๋ง2
02313สมทบ3550100358527นาย เชิดพิมพ์ทอง26  กรกฎาคม  251249รร.ห้วยท่าง 01.232
02315สมทบ3550100262139นาง พรทุ่งสี่30  สิงหาคม  250853ร.ร.จอมจันทร์วิทยาคาร 31
02316สมทบ3540300350422นาย นพสิทธิ์ศรีเมืองวรโชติ28  กันยายน  250457โรงเรียนราชานุบาล 21
02317สมทบ3600100408035นาย สมพงษ์จุลมุสิ11  มกราคม  250952ร.ร.ดู่พงษ์1
02318สมทบ5550500455844นาย โกวิทย์เทพสุคนธ์9  ตุลาคม  251348โรงเรียนบ้านป่าหัด 01.052
02319สมทบ3639800153305นาย ธงไชยปันสา4  พฤษภาคม  251249ร.ร.ซินจง1
02320สมทบ3550700041451นาย เฉลิมเกียรติประสิทธิวุฒิศักดิ23  กันยายน  250853สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
02321สมทบ3550100047271นาย ประสงค์ตันดี1  พฤศจิกายน  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02322สมทบ5550500614152นาง ปาริชาติสงวนศรี17  สิงหาคม  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
02323สมทบ3550900182041นาง ชนานาถสิริเดชากิจ31  มกราคม  250952บ้านดอนแท่น2
02324สมทบ5550500033176ส.อ. สมบัติจันต๊ะวงศ์16  กุมภาพันธ์  251249โรงเรียนราชานุบาล 21
02325สมทบ3550100459366น.ส. วราภรณ์พาระแพน7  มิถุนายน  251150ชำระเอง
02326สมทบ3550500443653นาย ประดิษฐ์หัวหน้า31  กรกฎาคม  250556โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02327สมทบ3550200139673นาง สุธิกานต์ม้วนทอง6  ตุลาคม  251546โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง1
02329สมทบ3550900021110พ.ต.ท. มนตรีภูริปัญญาวรกุล17  มีนาคม  250952โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา1
02330สมทบ3550900312602นาง สวยเตชนันท์1  พฤศจิกายน  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02331สมทบ3550700015868นาย เด่นคดง้วน2  เมษายน  251546โรงเรียนไตรประชาวิทยา 272
02332สมทบ3550900181257ด.ต. เจริญโนราช4  กุมภาพันธ์  251150ชุมชนบ้านเจดีย์เชียงโคม2
02333สมทบ3540500224218ส.ต.ท. วีระพลแสนบูรณะพันธ์4  มกราคม  251447ร.ร.บ้านหาดเค็ด 11
02334สมทบ3501200301293นาย สากลหล้าป้อ15  มีนาคม  250952ชำระเอง
02857สมทบ3550700060294นาง รัตนามีชัย22  พฤศจิกายน  250259ชำระเอง
02336สมทบ3550800003209นาง กิ่งแก้วน้ำตอง21  มิถุนายน  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02337สมทบ3540400497638นาย วินิจปลาสุวรรณ์28  มิถุนายน  250952บ้านดอนแก้ว2
02338สมทบ5520700004773ร.ท. สมนึกทิพย์สร7  กรกฎาคม  250952โรงเรียนบ้านสองแคว 11
02339สมทบ5550500523378นาง โสพิศคำพับ28  เมษายน  251546โรงเรียนบ้านนาวงศ์ 01.112
02340สมทบ3520100683991นาย ธีระกิจสื่อสาร28  ธันวาคม  251051โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02342สมทบ3550900335033นาง ณัฐพรสิงห์ธนะ24  ธันวาคม  251051ชำระเอง
02343สมทบ3550100188427ด.ต. ธัชชัยศรีวิชัยอินทร์14  กุมภาพันธ์  251051สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02344สมทบ3550600165256นาย นิยมสุนทร26  กันยายน  251447ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
02346สมทบ3550400061236นาง สีลัยต๊ะติ๊บ25  ตุลาคม  251150โรงเรียนบ้านนาไค้ 21
02347สมทบนาย วิฑูรย์จิณะเสน26  พฤศจิกายน  251348สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02348สมทบ3550100193251นาง จำปาไชยช่อฟ้า15  มกราคม  251249บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02350สมทบ3550600122867นาย ฉัตรชัยกุศล22  กรกฎาคม  251546ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02349สมทบ3550100509304นาง อนงค์ดอนนันชัย20  สิงหาคม  251546ชำระเอง
02352สมทบ3550100723497นาง กัลยาณีวิชาเหล็ก4  สิงหาคม  251249ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02354สมทบ3550600397408จ.ส.ต. สมชายปาละ23  ตุลาคม  251447โรงเรียนบ้านสองแคว 11
02355สมทบ3650200509950นาง สำเนียงไชยเพียร24  กันยายน  251348ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02356สมทบ5550500075294นาง อำเพลินยาวิชัย9  พฤษภาคม  251051บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02357สมทบ3550700312773นาย นครผาแสง20  ธันวาคม  251447ชำระเอง
02358สมทบ3550700518339นาย เกียรติพงษ์พันธุปาล26  มกราคม  251546ร.ร.บ้านท่ามงคล 21
02359สมทบ3550900045418นาง ลมัยสมฤทธิ์5  ธันวาคม  251546บ้านน้ำอ้อ2
02360สมทบ3260400323926นาง พิสมัยทับสกุล9  กันยายน  251150ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02361สมทบ3450900482754นาง อุรารัตน์มาธิ30  มีนาคม  251150ร.ร.บ้านน้ำพาง1
02362สมทบ3550100026435นาง จุไรรัตน์ภัทรสิทธิกุลชัย16  มกราคม  251645ร.ร.ซินจง1
02363สมทบ3550900218681นาง กอบกุลขนิษฐ์น้อย8  มีนาคม  251348ชำระเอง
02364สมทบ3550800020693นาง กาญจนาทิพยศักดิ์17  กันยายน  251447ร.ร.บ้านน้ำพิ2
02365สมทบ3550100660665นาย วุฒิไกรดวงพิกุล3  เมษายน  251150วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02366สมทบ3550400030179นาย ประสงค์โนจักร28  กุมภาพันธ์  251051ชำระเอง
02367สมทบ3550700475800นาง มณฑาเมธีเสริมสกุล24  พฤษภาคม  251447วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02368สมทบ3540500055653นาง มนัสวีเวชมะโน21  กุมภาพันธ์  251051บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02369สมทบ5550500585462นาย สถาพรสิทธิชัย2  พฤษภาคม  251150สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
02370สมทบ3550900136405นาง แสงวงค์สวัสดิ์8  พฤษภาคม  251150ชุมชนบ้านเจดีย์เชียงโคม2
02371สมทบ3570300012365นาย สุเรียนวงค์เป็ง10  เมษายน  251447ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02372สมทบ3559900151208ด.ต. ศักดาสวนยศ27  กรกฎาคม  251150รร.บ้านท่าวังผา2
02373สมทบ3550100182968นาง นันท์นภัสไชยเขียว3  ธันวาคม  251645ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02374สมทบด.ต. ประเดิมปาฟอง9  เมษายน  250358โรงเรียนบ้านใหม่ 11
02375สมทบ3550100351492นาง สปันสมศักดิ์13  ตุลาคม  249665ชำระเอง
02377สมทบ3559900136829นาง ละมัยทองคำ27  พฤษภาคม  249863ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02378สมทบ3550400195861นาง บานเย็นเขื่อนเพชร12  กุมภาพันธ์  250952ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 561
02379สมทบ3550600019471พ.ต. ชนินทร์เหมือนโพธิ์25  พฤศจิกายน  250061วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02380สมทบ3559900104617นาย เอนกทิศทองดี1  มกราคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02381สมทบ3550100012680นาง เพ็ญศรีอาริยะ14  เมษายน  249269ชำระเอง
02382สมทบ3550100348360นาย อนันต์มงคลเกียรติชัย12  เมษายน  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02383สมทบ3550100723683นาง เจียมจิตอุปสม1  มกราคม  249467ชำระเอง
02384สมทบ3101000439368ร.อ. คำรณมั่งมี12  มกราคม  250259ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02385สมทบ3550100333826นาย สมบูรณ์ดอนสุวรรณ28  เมษายน  249962โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02386สมทบ3550600388565นาง วัชราภรณ์เนตรวีระ5  พฤษภาคม  250952ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา2
02387สมทบ3199900373441พ.ท. สมจิตร์เชาว์โพธิ์ทอง3  มิถุนายน  249071ร.ร.บ้ายบุปผาราม 11
02388สมทบ3520101273649นาย สมนึกมาลัย1  มกราคม  249962โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02389สมทบ3550100426948นาย เจริญอันปัญญา14  มกราคม  249764โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02390สมทบ3550300099908ร.ต.ท. กฤษดา(สมเกียรติ)อายุยืน8  พฤศจิกายน  249962สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
02394สมทบนาย สุมิตรจิตบุญ10  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02395สมทบ4520100007986นาง เจียมจิตปองแก้ว10  กรกฎาคม  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02396สมทบด.ต. จรัลรัตน์นาดี6  มกราคม  250061สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
02397สมทบ3550600354938นาง นงลักษณ์ธนะวงศ์23  มกราคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02398สมทบ3550600384667นาง นัยนาการินทร์20  สิงหาคม  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02399สมทบ3550600221881นาง ดีธนะ3  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02400สมทบ3550600105326นาง คนึงนิจวิชา15  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02401สมทบ3550600155609จ.ส.อ. ยศวริสสุเกตุ13  มกราคม  250160ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
02403สมทบ3300101083809จ.ส.อ. ไพฑูรย์ขาวจ้อย21  ธันวาคม  249962โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02404สมทบ3559900096185นาย ทอนทนันไชย4  สิงหาคม  250061โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02405สมทบ5550500021101นาง บัวลอยสุวัฒนา27  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02406สมทบ3550100787061นาย อนันต์ไชยวุฒิ23  กุมภาพันธ์  250952ร.ร.บ้านแม่ขะนิง 31
02407สมทบ5551200007359นาย สมฤทธิ์โสภา7  พฤษภาคม  250853พนักงานราชการ อ.บ่อเกลือ2
02408สมทบ3460300557613นาย ประสงค์สิงหาราช1  สิงหาคม  250556โรงเรียนบ้านไร่01.412
02409สมทบนาง อาภัสรากิตติยังกุล11  ธันวาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02410สมทบ3550900130237ร.ต.ท. อินสวัสดิ์ไชยยงค์5  มกราคม  249962บ้านสบกอน2
02412สมทบ3560300430868นาย อรรถชัยวุฒิปัณณวัฒน์4  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02413สมทบนาย เสถียรจิตตวงศ์พันธุ์15  มกราคม  249863เทศบาลเมืองน่าน
02414สมทบ3550100717217ด.ต. เบญจพลจิณะไชย4  ตุลาคม  250457สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02415สมทบ3559900130715นาย มานิตสุปริยศิลป์5  ตุลาคม  249071สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02416สมทบ3130500146661พ.อ.ท. สมจิตรธนสิริโชติ12  มกราคม  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02417สมทบ3559900022254นาง อัญชลีพรรัตนวิฑูรย์15  กรกฎาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02418สมทบ5550700005940นาง รัตนาปัตตาลี20  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02419สมทบ3101701605060นาย ชูพงษ์สมศักดิ์21  ธันวาคม  250160โรงเรียนบ้านเป้า1
02420สมทบนาง มาลีท้าวอาจ 3  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02422สมทบ5550500544839ด.ต. สมานแป้นงาม4  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02424สมทบ3570400510332ร.ต.อ. สุภาพการบุญ6  มิถุนายน  250259ร.ร.ชุมชนบ้านใหม่11
02425สมทบ3550700222839นาง ละอองอินต๊ะวิชัย16  ตุลาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02426สมทบ3550500432805นาง รัชฎาภรณ์จินดาพิทักษ์20  มิถุนายน  250556ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02427สมทบ3550900048425นาย จักรพงษ์สิงห์ธนะ11  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02428สมทบ3559900159225พ.ต.ท. จุมพลไชยวงศ์11  มกราคม  250160โรงเรียนบ้านเชียงยืน 21
02429สมทบ3550500230510ร.ต.ท. ประยุทธมินทิพย์1  กุมภาพันธ์  250358โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 21
02430สมทบ3550400011093นาย ประสิทธิ์พัฒนใหญ่ยิ่ง8  กรกฎาคม  250061โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 21
02432สมทบ5550190003649นาย วิทูรย์จิรัษฐิติพงษ์4  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02433สมทบ3500700307478ด.ต. จำนงค์เพลัย29  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02434สมทบ3530100944817จ.ส.อ. พงษ์ศักดิ์กลิ่นบุหงา10  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02435สมทบ3530900028408นาย สังคมหาญสงคราม13  พฤษภาคม  250160โรงเรียนราชานุบาล 21
02436สมทบ3550100284418นาง ศรีวัยยะหมื่น2  กันยายน  249170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02437สมทบ3320101108534นาย บุญรวมยอดศรี11  พฤษภาคม  249764โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
02438สมทบ3440100448187ด.ต. สงวนดุสิต1  สิงหาคม  250160โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 21
02439สมทบ3550100772005นาง สมสมัยณ น่าน1  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02440สมทบ3550100667252นาง ดวงใจวิเศษกันทรากร1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02441สมทบ3120600627199พ.อ. ณรงคสฤทประภาสิทธิ9  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02442สมทบ3559900001249นาย สุจิตจิตวงศ์4  ตุลาคม  250259ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
02443สมทบ3550100478123นาง นภากานต์สงสภาต12  กันยายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02444สมทบ5550100025028นาง สมพรวิเศษกันทรากร1  พฤษภาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02445สมทบ3550100498892นาง สุรางคณาสุทธการ25  พฤษภาคม  250457โรงเรียนบ้านทรายทอง 11
02446สมทบ3129900396778นาย ชัยพลโรจนวิสิฐ3  เมษายน  250457โรงเรียนบ้านสองแคว 11
02447สมทบ3550100101755นาง อำพรศรีจันทรากูล1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02448สมทบ3559900163079นาง เพลินพงศ์ปฐมกุล3  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02510สมทบ3540200303473นาย โกศัยสินธุวงค์24  มีนาคม  250754ร.ร.บ้านห้วยแฮ้ว1
02449สมทบ3540100014887นาง ประทุมวรินทร์22  เมษายน  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02450สมทบ3199900460182จ.ส.อ. ธีรศักดิ์พิชัย8  พฤศจิกายน  250160ร.ร.ชุมชนบ้านใหม่11
02451สมทบ3550700410210นาย ยนต์ป้องแก้ว16  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02452สมทบ3540200682822นาง ประภาเมืองมาน้อย1  มีนาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02453สมทบ3550700261940นาย เพลินตาแก้ว18  มีนาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02454สมทบ3550700054936นาย สมศักดิ์ชัยมิตรวัฒนา27  กุมภาพันธ์  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02455สมทบ3550700115455นาย บุญฉลองสิทธิวงศ์7  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02456สมทบ3550700083880นาง รอยพิมพ์ปาปวน25  กุมภาพันธ์  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02457สมทบ3520101265859ร.ต. สิทธิศักดิ์คุตพฤกษ์6  มีนาคม  250358โรงเรียนบ้านใหม่ 11
02458สมทบ3550800013751นาย อดุลย์นุแปงถา4  ธันวาคม  250259โรงเรียนบ้านกาใส 11
02459สมทบ3550400274213นาง พรรษาการินไชย4  ตุลาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02460สมทบ3550400288117นาง สมเหมือนภายสันใจ28  ตุลาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02461สมทบ3559900028414นาย นเรนทร์แก้วฮ่อน23  มิถุนายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02462สมทบ3550400068796นาง พิมพ์ประไพสอนเทศ20  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02463สมทบ3550400013410นาย สายยมศิริเลิศวิมล28  เมษายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02464สมทบ3550400283174นาง ละม้ายใจคำ21  ตุลาคม  250952โรงเรียนบ้านส้าน 21
02465สมทบ3550100138021นาย รณกฤตเรืองรุ่ง1  มกราคม  250556โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02466สมทบ3559900208315นาย ตี๋เพชรรักษา10  กรกฎาคม  253526โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02467สมทบ3550200127306นาง บุญหลั่นทะกา6  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02468สมทบ3670100050998ส.อ. จงรักษ์พันรัง1  กันยายน  250259โรงเรียยนบ้านวังตาว 11
02469สมทบ3629900005634นาย ชัยชอนบุรี21  มีนาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02471สมทบ3102300068994นาย บุญมากนาควัชระ12  กันยายน  249962เทศบาลเมืองน่าน
02472สมทบ3550700057951นาย สงกรานต์พาใจธรรม13  เมษายน  250655ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
02473สมทบ3559900060440นาย เรืองนามดุสิตากร22  กรกฎาคม  249467โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02474สมทบ3550100756051นาง อมราชัยพินิจ23  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02475สมทบนาย เผดิมชัยสุภาจีน13  เมษายน  250655ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา1
02476สมทบ3909900613755นาง ฉัตรจุฑาวัฒนะ16  พฤษภาคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02477สมทบนาย นครคันธเนตร1  มกราคม  251051เทศบาลเมืองน่าน
02523สมทบ3550400323443นาย มนูญอุ่นถา13  กันยายน  251348โรงเรียนนาราบ 11
02478สมทบ3650600061573นาย เกียรติศักดิ์อยู่สมบูรณ์22  พฤศจิกายน  250457เทศบาลเมืองน่าน
02479สมทบ3550700596224นาง ภัทรภรปัญญาอินทร์23  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02480สมทบ3559900033884นาง บุญธรรมแสนธิ1  มกราคม  249170สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02481สมทบ3550400258901นาง ชาแสนซุ้ง1  มกราคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02482สมทบ3559900218531ส.อ. ทรงศักดิ์จันทร์แก้ว8  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02483สมทบ3249900224623นาย สุทัศน์จินตเวชศาสตร์16  มีนาคม  250853สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
02484สมทบ3550100443460นาย สงัดทองฟู1  มกราคม  249368โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02485สมทบ5550100024919นาย จำนงยอดหล้า1  กุมภาพันธ์  250754ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02522สมทบ3550100641016จ.ส.ต. ปรเมษฐ์เวียงเก่า14  สิงหาคม  251150ไตรราษฎร์สามัคคี2
02487สมทบ3500200682326นาง สุภาพรเพ็ชรแก้ว3  กันยายน  250952วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02488สมทบ3559900145402นาย ประสงค์มงคลวิสุทธิ์21  กุมภาพันธ์  249269บำนาญองค์การน่าน
02489สมทบ3550400053136นาง จุรีศรีหน่อทอง18  ตุลาคม  250556ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02490สมทบ3559900175352นาย ภัคพลเอี่ยมอุดม4  มิถุนายน  250259ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02491สมทบ3550100251579นาง คัคคนางค์พุ่มพวง24  มิถุนายน  250853บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02493สมทบนาง พรรษานันทะน้อย 21  ตุลาคม  250754ร.ร.ตาลชุมพิทยาคม(องค์การ)1
02494สมทบ3550700493573นาง ลาวัลย์ตระกูลสันติไมตรี18  กุมภาพันธ์  250457ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02495สมทบ3560200225936ด.ต. ถนอมปันติ3  ตุลาคม  249962ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02497สมทบ3550100236618นาย เอกสุวัชร์ถาริยะวงศ์วนิช12  ตุลาคม  251051เทศบาลเมืองน่าน
02498สมทบ3551100113525นาง จุรีรัตน์ตันจันตา19  พฤศจิกายน  251645ชำระเอง
02499สมทบ3559900009801นาง สุชานันท์เพียรวิทูร5  พฤษภาคม  251546ร.ร.บ้านก้อ1
02500สมทบ5550500232331นาง สมคอยนรินทร์14  พฤศจิกายน  251051โรงเรียนบ้านน้ำยาว01.422
02501สมทบ3550900281529นาง มาลัยคันทะสาร9  มีนาคม  251249บ้านเกวต2
07584สามัญ3559900072090นาย วิทยามหายศนันท์10  กันยายน  250259ร.ร.บ้านสบมาง2
02503สมทบ3550300026005นาง ยงยุทธจันทร์ดี13  กรกฎาคม  251249ชำระเอง
02505สมทบ3550100601596นาง ทับทิมจะแวง17  กุมภาพันธ์  251744โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02506สมทบ3550700215794นาง มนทิรากันทะเสน9  มกราคม  251150โรงเรียนบ้านน้ำยาว01.422
02507สมทบ3559900143728นาย วิทย์มงคลวิสุทธิ์5  กุมภาพันธ์  251150โรงเรียนบ้านฟ้า1
02509สมทบ3559900033931นาง วรกุลยานะ4  พฤศจิกายน  251447สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02516สมทบ3730600010579นาย พัทธดนย์เถระสวัสดิ์19  สิงหาคม  251051โรงเรียนบ้านเรือง 21
02511สมทบ3550600257797นาง สุพรรณศิริ5  มกราคม  250259ชำระเอง
02512สมทบ3550600271374นาง อำพินสุภา25  เมษายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02513สมทบ3550600070557นาย ชุติพนธ์ไชยสลี9  สิงหาคม  250259รร.บ้านท่าวังผา2
02496สมทบ3550100367071นาง นงเยาว์สมจริง1  มีนาคม  250853ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02515สมทบ3550300026188นาง พิศมัยนุใจมา4  พฤศจิกายน  251843สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02517สมทบ5550500362846นาง กานต์พิชชาพรมรังกา24  พฤศจิกายน  251546ร.ร.บ้านน้ำเลียง2
02518สมทบ3540700222383ด.ต. สะอาดแสนอุด22  มิถุนายน  251150เทศบาลเมืองน่าน
02519สมทบ3550700277382นาย ธวัชชัยเมืองพรม7  มีนาคม  251348วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา
02520สมทบ3550700069194นาง อำพรยศอาลัย25  มกราคม  251249ไตรมิตรวิทยา2
02521สมทบ3550900246987นาง มาลินีหาญยุทธ13  มกราคม  251645ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02524สมทบ3550100554512ร.ต.ต. ประสงค์วิชัยยา6  กันยายน  251051ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
02525สมทบ3550300020741นาย ศุภกิจคนสูง9  มกราคม  251843ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา1
02526สมทบ3559900009185นาย เอกชัยอินทะนันท์10  กุมภาพันธ์  251447ชำระเอง
02527สมทบ3559900060385นาง ศศิวรรณขวัญสง่า1  มกราคม  255011วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02528สมทบ3551000002888นาย กชกรสารเถื่อนแก้ว1  มกราคม  251249สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02529สมทบ3550200020749นาง พัชรีย์อุตยะราช27  กันยายน  251843ร.ร.มิตรมวลชน 31
02530สมทบ3550600236897จ.ส.ต. มนตรีนันต๊ะ1  มกราคม  251150โรงเรียนบ้านสถาน 11
02531สมทบ3550100245951นาง สมพิศมีชำนาญ14  มกราคม  251744โรงเรียนบ้านธงหลวง 21
02532สมทบ3539900105940นาย อภิเชษฐศิริรัตน์2  พฤศจิกายน  251348โรงเรียนวรนคร01.072
02533สมทบ3550400115328นาย สถิตย์ปิยะโกศล30  เมษายน  251249ร.ร.บ้านส้านนาหนองใหม 11
02534สมทบ3659900538080พ.อ.อ. วรากรณ์ตันวิพงษ์ตระกูล11  กรกฎาคม  251150ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา1
02535สมทบนาง แดงสมบูรณ์17  มกราคม  251447สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02536สมทบ5550100004772นาง พลอยบุญเรือง13  สิงหาคม  251150สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02537สมทบ3540100991751นาย ธำรงศักดิ์ชุ่มใจ2  กรกฎาคม  251348ร.ร.บ้านบ่อหอย 21
02538สมทบ5550790003917ส.ต.ต. ไผทลาดทะนุ1  มกราคม  251744ร.ร.บ้านจะเข้ภูหอม 21
02539สมทบ5550990000261นาง สุณีคำชนะ10  พฤษภาคม  251150ร.ร.เชียงกลางประชาฯ สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02541สมทบ3869900074146นาย ถนัดสุขวนวัฒน์9  มีนาคม  251447สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02542สมทบ3520200188313นาย ประพันธ์กันธิยาใจ11  ธันวาคม  251348สนง.พุทธศาสนา
02549สมทบ5550500054394จ.ส.ต. นเรศทะภูมินทร์26  พฤษภาคม  251447ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02543สมทบ3550100753990นาง พิกุลปัญญา24  ตุลาคม  251249โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
02544สมทบนาย เอนกนาราศิริฤกษ์29  มกราคม  2461100โรงเรียนไตรประชาวิทยา 272
02546สมทบ3550100438644นาย ประยูร(ธนาคาร)อินราช23  กุมภาพันธ์  251447ชำระเอง
02547สมทบ3550100500731นาง จงจิตต์มาลา2  มิถุนายน  251744วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
02548สมทบ3100100684690ด.ต. วัชระเดือนเพ็ญ29  มกราคม  251744โรงเรียนบ้านห้วยมอญ 21
02553สมทบ3550100433481นาย อนุศิษฎ์พรวิสิษฎ์27  กรกฎาคม  252041โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02550สมทบ3550600214613นาย ชุมพลสุพรม30  พฤษภาคม  251249ร.ร.บ้านนาหนุน 22
02551สมทบ5550500459483นาย สุรัตน์สุทธหลวง14  มิถุนายน  251645โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร2
02552สมทบ3560500517142นาง จรรยากะรัตน์27  ตุลาคม  251843โรงเรียนชุมชนศิลาแลง01.262
01084สมทบ5550500049692นาง วิไลวรรณศศิวัจน์ไพสิฐ1  มกราคม  250556ร.ร.ปัว สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02555สมทบ5550600024250นาย เริงฤทธิ์อนัญญาวงศ์1  มกราคม  251843ร.ร.บ้านดอยติ้ว2
02554สมทบ3540200466011ด.ต. เกรียงไกรอุตเสน12  กันยายน  251645โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
02556สมทบ3539900279212นาย ภิญโญภูมิอรัญ18  เมษายน  251843ร.ร.เฟือยลุง2
02557สมทบ5550500650876นาง นภาภรณ์ศศิวัจน์ไพศิฐ29  กรกฎาคม  251249ร.ร.บ้านสว้า2
02558สมทบ3550600072193ส.ต.อ. สมศักดิ์ไชยสลี14  สิงหาคม  251348ร.ร.แสนทองวิทยา2
02559สมทบ3349900286261นาง นงนภาจรัสธิอวน3  ตุลาคม  251744ศูนย์การศึกษาพิเศษ
02560สมทบ3550100638872นาย จรกฤตย์มหายศนันท์11  พฤษภาคม  251843ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
02561สมทบ3550100654941นาง วิราพรรณสีเทา25  พฤษภาคม  251744วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02562สมทบ3550100004512นาง ปรวิศาสอนใจ30  กันยายน  251843ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02564สมทบ3559900049683ด.ต. สุเทพสวนจักร์25  มกราคม  251249โรงเรียนราชานุบาล 21
02565สมทบ3550900035552นาง พรพิไลบุญวราเดชา1  มกราคม  251447ไตรราษฎร์สามัคคี2
02566สมทบ3550400270102นาย จำเริญสอนใจ6  กุมภาพันธ์  252041โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
02567สมทบ3520700059822จ.ส.อ. วีรจักรเสริมชัย8  มกราคม  251348โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
02568สมทบ3550100550355ด.ต. วิชาญวิชัยยา22  กุมภาพันธ์  251447ร.ร.ศรีนครน่าน สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02569สมทบ3550100775683นาย คณาทิปคำใจดี24  กรกฎาคม  251348ร.ร.หาดทรายทองวิทยาฯ 11
02571สมทบ3550400162725นาง กฤษณาแก้วแสงอินทร์26  สิงหาคม  251348บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02573สมทบนาง ศิรินีย์คำอ้ายด้วง 21  กุมภาพันธ์  251348ร.ร.นาหมื่นพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02574สมทบ3640100288251จ.ส.อ. อำนาจบุญเลิศ8  ตุลาคม  251843ร.ร.ซินจง1
02575สมทบ3550100686435นาง แพรวเพ็ญบูรณกิจ27  กันยายน  251942ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02576สมทบ3101700855038ส.อ. โชคชัยสุภานิล11  กรกฎาคม  251348โรงเรียนบ้านนวราษฎร์ 21
02579สมทบ5550500529538นาง สนมจิตอารีย์13  พฤษภาคม  251348ร.ร.จตุราษฏร์ศึกษา01.172
02580สมทบ5550500435649จ.ส.ต. กฤตวิทย์อุปจักร์1  มิถุนายน  252041ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02581สมทบ3550100332048นาย สุริยะปางอินทร์16  ธันวาคม  251447ร.ร.บ้านหลวง สพม.เขต37แพร่-น่าน1
01042สมทบนาง วันเพ็ญเทพสุคนธ์18  ธันวาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02583สมทบ3330101283131นาง สวน(ธนาคาร)วิชัยยา20  ตุลาคม  250754ชำระเอง
02585สมทบ3410101445629นาง อัจฉราศิริรัตน์5  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02586สมทบ3559900184815นาย จงรักษ์ธรรมลังกา5  ธันวาคม  250754ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02587สมทบ5550500053002ด.ต. สมบูรณ์แก้วโก14  พฤษภาคม  251051ร.ร.พระธาตุพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02589สมทบ3669900141341นาง ปาริฉัตรรัตนบรรพต1  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02590สมทบ3550100657419นาง ลัดดาดีวงศ์16  เมษายน  250952ร.ร.บ้านน้ำเกี๋ยน 21
02591สมทบ3101600172222นาง พิศุภาพิมพ์มาศ30  พฤศจิกายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02592สมทบ3550100346642นาย บุญปลั่งลำมะยศ28  มีนาคม  250358โรงเรียนบ้านสองแคว 11
02593สมทบ3550900240199นาง จินตนานิลคง5  พฤษภาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02594สมทบ3320300142708จ.ส.อ. สนธยามาลาคำ18  กันยายน  250853โรงเรียนนาราบ 11
02595สมทบ5670500105290นาย เฉลิมกิตต์กฤตยาวิเศษศักดิ์18  ธันวาคม  250358โรงเรียนบ้านเรือง 21
02596สมทบ3550100119590นาง ลดาวัลย์(ธนาคาร)กันทรประเสริฐ15  สิงหาคม  249368ชำระเอง
02597สมทบ5550500539215นาย ชัยสิทธิ์พันชน5  สิงหาคม  251249โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย2
02599สมทบ3600400056282นาย กนกพล(ธนาคาร)รุ่งเรือนทอง14  ตุลาคม  250061ชำระเอง
02600สมทบ3550700605291นาง ผดุงเย็นใจ20  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02601สมทบ3530800435800พ.ต. วรายุทธเวียงทอง30  พฤศจิกายน  250061โรงเรียนราชานุบาล 21
02602สมทบ3550700122320นาง พิมลหนักแก้ว10  มีนาคม  251348ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02603สมทบ3550800117743นาย เพ็ชรพิทักษ์สันติ16  กุมภาพันธ์  250655บ้านเหล่าอ้อ2
02604สมทบ5550900002685นาง กมลพรไตรจินดา13  มีนาคม  252140บ้านตึ๊ด2
02605สมทบ3550700101594นาย วโรดมชมภูมิ่ง30  สิงหาคม  251546ร.ร.สา สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02606สมทบ3550600254879นาย แสนเจริญแสนอาทิตย์27  พฤศจิกายน  251645ศูนย์การศึกษาพิเศษ
02607สมทบ3551000127371ร.ต.ท. กฤษฎิ์วิชัยต๊ะ17  กรกฎาคม  251843โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
02608สมทบ1550400015653นาง นพคุณศรีพรม24  กุมภาพันธ์  252734โรงเรียนบ้านนา 11
02609สมทบ5160200017322นาย สมบัติสังข์ทอง12  กรกฎาคม  251348บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02610สมทบ5550500585870นาง ลักษณาภรณ์หาริกุล15  สิงหาคม  251348ชำระเอง
02611สมทบ3550700290729นาย เฉลิม(ธนาคาร)ยอดปา18  ธันวาคม  252239ชำระเอง
02612สมทบ3551100028307ด.ต. ภาคย์ภูเสนนันตา11  ธันวาคม  250754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02614สมทบ3550800008391นาง รพีพรรณ(ธนาคาร)กองผัด23  พฤษภาคม  250160ชำระเอง
02615สมทบ3550800053168นาง ขันแก้วเทพอินทร์23  สิงหาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02616สมทบ3550700445340นาง จันทร์เพ็ญแสนอาทิตย์24  กันยายน  250457ร.ร.ศรีนาชื่น 31
02617สมทบ3550700248811นาง บัวผินปิ่นตามูล5  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02618สมทบ3550600111768นาง อนงค์พงษ์นรินทร์8  กันยายน  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02619สมทบ3559900082559ด.ต. มนต์ชาติวิศววงศ์พันธ์20  มิถุนายน  250853ร.ร.บ้านสาลีก 11
02620สมทบ3540200154371พ.ต.ท. ณัฐกรดาวนันท์12  กันยายน  250853ร.ร.บ้านทุ่งน้อย(ใหม่)1
02621สมทบ3160100038640จ.ส.ต. สมพงษ์รัตนะ13  พฤษภาคม  251150โรงเรียนมัธยมทุ่งช้าง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02622สมทบ3559900217811ร.ต. ผดุงยศมงคล18  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02623สมทบ3559900199847นาย ทรงฤทธิ์มหายศนันท์27  กันยายน  251051โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ 21
02624สมทบ3550400017091นาย สุชาติสิงหราไชย13  พฤศจิกายน  251150โรงเรียนบ้านน้ำหิน 11
02625สมทบ3550500449422จ.ส.ต. ชัยสิทธิ์ชราชิต17  มีนาคม  250853โรงเรียนวรนคร01.072
02626สมทบ3559900026233นาย จันทร์แดงแสนอุ้ม29  พฤศจิกายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02627สมทบ3550700496572นาย ก่อกิตต์เขื่อนคำ2  พฤศจิกายน  250556โรงเรียนบ้านนา 11
02628สมทบ3559900020201นาย มนต์ชัยพันธุ์แก้ว3  สิงหาคม  250853ร.ร.ซินจง1
02630สมทบ3100202529961นาย สุรจิตต์นวลอนงค์28  กันยายน  250952ร.ร.บ้านพรหม-หนองแดง1
02631สมทบ3521200051858ส.อ. ศรียนต์สัญญาเขื่อน20  เมษายน  251150โรงเรียนราชานุบาล 21
02632สมทบ3550200011154ร.ต. สุริยงค์ยามานะ1  กรกฎาคม  249764ร.ร.บ้านพรหม-หนองแดง1
02633สมทบ3559900023463ด.ต. ชูเกียรติเมืองคำ14  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02634สมทบนาง ลออมงคลประเสริฐ 1  มกราคม  250556สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
02635สมทบ3550200017802นาง วไลภรณ์พรมเสน28  กรกฎาคม  250655ร.ร.ชุมชนบ้านนาคา1
02636สมทบ3550900184256นาง สุไพสุทธการ18  พฤศจิกายน  251051ร.ร.พระธาตุพิทยาคม สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02637สมทบ3100300248397นาย มนตรีปิยาพันธ์19  เมษายน  250754ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02638สมทบ5550500021861นาง ลำมูลสวนป่า17  กุมภาพันธ์  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02639สมทบ3559900031067นาง พัชนีย์ทองขาว25  สิงหาคม  250952สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02640สมทบ3550800074785นาง นงคราญอินทะรังษี14  มิถุนายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02641สมทบ5550500398379ด.ต. อัครเดชทองจริง8  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02642สมทบ5550500409877นาง ลลิดาจิตอารี14  ธันวาคม  250754โรงเรียนบ้านเสี้ยว01.242
02643สมทบนาย ธีรภพหาญภักดีรัตน์16  มกราคม  251150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
02644สมทบ3550400121816ด.ต. เสถียรคำปิงบุตร18  กรกฎาคม  249368พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
02645สมทบ5550500455666นาย ประสงค์สวนคำกอง6  ตุลาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02646สมทบ3559900166469นาง ณัฐชาชัยชนะ18  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02648สมทบ3100904503643นาย สุวิทย์พุ่มทอง1  มกราคม  250457บ้านดอนแก้ว2
02649สมทบ3550100232761นาง พวงเพชรจันทร์โนติ๊บ11  สิงหาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02650สมทบ3550700418300นาย อุไรสารถ้อย31  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02651สมทบ3550700193367นาง เทียนแปงกันทา27  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02652สมทบ3559900012704นาง วลัยพรอุบลเลิศ10  มกราคม  251150ร.ร.บ้านตอง1
02653สมทบ3550400211513นาง สุรจิตมหายศนันท์23  กันยายน  250457โรงเรียนบ้านเชียงของ 11
02654สมทบ3550800090578นาย นิวัฒน์งามธุระ1  สิงหาคม  251051ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02655สมทบ3559900138163นาย พิภพพุทธบัวถา28  พฤษภาคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
02656สมทบ3520600023206ด.ต. สมศักดิ์สมทรง25  ธันวาคม  250853สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02657สมทบ3530100744206นาย สุรพงษ์อ้วนสะอาด11  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02658สมทบ3550100205321ด.ต. เผด็จพิทาทอง6  กุมภาพันธ์  249764โรงเรียนราชานุบาล 21
02659สมทบ3550600016731นาย ธัญญาวิเศษสุข19  เมษายน  249962ร.ร.อนุบาลสุวรรณรัตน์2
02660สมทบ5550290000650นาง บัวบางศรจันทร์28  พฤศจิกายน  250754บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02661สมทบ3550700075585นาง สังวรสุนทร17  กุมภาพันธ์  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02662สมทบ3550400079828นาย ประทีปอินแสง3  พฤษภาคม  250556ชำระเอง
02663สมทบ3540200345541ด.ต. ประสิทธิ์จิตประสาร18  มีนาคม  251249โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 11
02664สมทบนาง มะลิ(ชาลี)ปัญญาสิทธิ์12  สิงหาคม  249962ชำระเอง
02665สมทบ3570900266414ด.ต. นวพลกนกน้อยหมอ7  มิถุนายน  250754ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
02667สมทบ3550100385311จ.ส.อ. อานุภาพโทนสูงเนิน18  เมษายน  250259โรงเรียนราชานุบาล 21
02668สมทบ3550100220835ด.ต. วินัยแก้วปัน17  กรกฎาคม  250457สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02669สมทบ3250500453007นาย วัฒนานครรัมย์9  พฤษภาคม  251150บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02670สมทบ3550600016986ส.อ. กิตติพงษ์แสนพิช16  ตุลาคม  252041โรเรียนบ้านสองแคว2
02671สมทบ3610700033962นาย ดรุณคล้ายแจ้ง20  กรกฎาคม  251645ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา1
02673สมทบนาง ศรีนวลถาวงศ์23  กันยายน  251348ร.ร.บ้านบ่อหยวก2
02674สมทบ3530800437284ส.ต.อ. ธนูวานิชยพงศ์21  ตุลาคม  251348โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
02423สมทบ3559900138309พ.ต.ท. เนติศักดิ์ชูสกุลนิติสินธ์6  เมษายน  251150ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
02675สมทบ3550400187639ร.อ. วิระพงศ์กันทะลือ10  กุมภาพันธ์  251447ร.ร.บ้านตอง1
01428สมทบ5550500409788นาง ลมัยแสงสุข11  สิงหาคม  249764ไตรราษฎร์สามัคคี2
01569สมทบ3550100091075นาง ฐนิตาทิพย์ปาละ30  มีนาคม  250754โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01002สมทบ5550500195192นาย ชัยกิจปาคำ8  ตุลาคม  250259โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
00974สมทบ3550400152223นาง นวลอนงค์(ธนาคาร)มาชม24  มิถุนายน  250655ชำระเอง
02676สมทบ3550700216626ส.อ. ประจวบกรรมชะนะ1  มกราคม  251744โรงเรียนบ้านน้ำงาว 11
02677สมทบ3550100477798นาง เกสรฟุ่มเฟือย3  ธันวาคม  251348โรงเรียนบ้านฟ้า1
02678สมทบ3550700601139นาง บุษบารอดเรืองคุณ29  กันยายน  251546ชำระเอง
02679สมทบ5720790021522นาย ชานุศักดิ์โพธิ์นิล13  มีนาคม  251447ชำระเอง
02680สมทบ3550700039503นาย ยุทธพงษ์ใจสุภาพ10  กันยายน  252041ศูนย์การศึกษาพิเศษ
02681สมทบ3101400402810นาง วรินทร์พรเต็งรัตน์ล้อม28  มีนาคม  251645ชำระเอง
02682สมทบ3550100210899นาย ชวลิตเจดีย์ถา18  มิถุนายน  251744ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
02683สมทบ3550700461523นาง พิมพิลาไชยโย13  พฤศจิกายน  252536ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02850สามัญ5199899000949นาย ภัทรการมย์23  มิถุนายน  248180ชำระเอง
00270สามัญ3510100276709นาง เบญจมาศสุริยานนท์16  กันยายน  253328ชำระเอง
05034สามัญ3520100469442นาย ประสงค์เทพศิริ15  พฤษภาคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05451สามัญนาย ประโชติสมฤทธิ์1  มกราคม  255011ชำระเอง
04165สามัญ3519900093780นาย คมสันคงทน11  เมษายน  248378ชำระเอง
02060สามัญ3670301231558นาง อำพรศรีพันธ์1  มกราคม  249467ชำระเอง
00324สามัญ3559900178394นาย ทวีศักดิ์สีหราช10  พฤษภาคม  249071สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
04359สามัญ3559900051491ว่าที่ร้อยตรี คมกริชดวงพิกุล1  มกราคม  250259ชำระเอง
03987สามัญ3550600112438นาย ศิลป์ชัยใจพล7  มีนาคม  250358ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
03416สามัญ3559900084438นาย สุพลธิติกุล31  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06228สามัญ3550700040161นาย สมจิตรหม่อมศรี23  กุมภาพันธ์  250655ชำระเอง
05129สามัญนาง นุชจิราสิทธิ19  กุมภาพันธ์  250754ร.ร.บ้านม่วงเจริญราษฎ์ 21
00397สามัญ3559900049152นาง บัวคำสุวรรณสิทธิ์30  กรกฎาคม  247685ชำระเอง
06267สามัญ3559900071506นาง ศิริวรรณเจนกิจเกษมวงศ์2  มีนาคม  250952โรงเรียยนบ้านวังตาว 11
00145สามัญ3550100210414นาย ส่วยเจดีย์กัน25  พฤศจิกายน  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05899สามัญ8619900094441นาย เสงี่ยมอัมภาราม14  สิงหาคม  248576สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02875สามัญ3559900015843นาง ศรีกัลยาประพันธโยธิน26  พฤษภาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06158สามัญ3509900589106พ.ต. สุรเดชรอดจินดา13  ธันวาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
05111สามัญ3559900056329นาย เสมอวีระบูลยฤทธิ์12  มีนาคม  249863ชำระเอง
04123สามัญ3669900156501นาย บุญธรรมพิทักษ์1  มกราคม  248675ชำระเอง
00003สามัญ3829900053459นาง สมบูรณ์นันท์ชัย1  สิงหาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00006สามัญ3559900141849นาง สุดานันท์ชิณะวงศ์2  พฤษภาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00036สามัญ3559900050843นาย สันติโรจนนิติ17  มิถุนายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00035สามัญ3559900050827น.ส. สุมิตราโรจนนิติ22  กุมภาพันธ์  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04503สามัญ3559900141491นาย กรวิทย์ดนตรีเจริญ14  มิถุนายน  250952เทศบาลเมืองน่าน
00039สามัญ3559900113136นาย อรุณจันทนะ2  มีนาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00043สามัญ3559900051157นาง นุชนาฎสะสม1  พฤษภาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00064สามัญ3559900155751นาง ศรีวิไลธนามี20  ธันวาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00049สามัญ3559900155742นาย บุญส่งธนามี22  มีนาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00058สามัญ3550100352359นาง บุญเพ็ญทะวิไชย3  มีนาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00051สามัญนาย บุญเลิศมณีใหม่ 4  ธันวาคม  252932บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00056สามัญ3559900019105นาย วิษิทหน่อทอง11  มกราคม  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00022สามัญ3559900048792นาง สุชาดาวัชราคม18  พฤษภาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00011สามัญ3559900017617นาง พรธิดาณ น่าน11  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00013สามัญ3550100496334นาย บริพัฒน์พุทธา16  ธันวาคม  248576ชำระเอง
00016สามัญ3550100435181นาย สงครามกุศล30  สิงหาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00018สามัญ3559900083989นาย ระวีจิรเดชากุล21  ธันวาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03689สามัญ3559900173848นาย วีรวิทย์ธารสว่างดำรงค์22  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03713สามัญ3559900173856นาง สุพินธารสว่างดำรงค์22  ธันวาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00068สามัญ3559900053664นาง พรพิมลมะโน15  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03768สามัญ3559900102550นาง มุกดาจองกว้าง1  กรกฎาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
03213สามัญ3550100497519นาย ระพีพันธ์พิมพสุต14  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03231สามัญ3559900110072นาย พายัพสวนโน8  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05089สามัญ5550600021463นาง วราภรณ์ศิริ23  เมษายน  250853สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
00045สามัญ3559900050959นาง ลักษณาพรทัศนาวลัย31  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00046สามัญ3559900021134นาย สว่างจันต๊ะยอด5  มกราคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00048สามัญ3559900021142นาง ลมัยจันต๊ะยอด14  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00023สามัญนาย จุมพจน์สุคนธวารินทร์1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04146สามัญนาง จันทรายุติธรรมสกุล26  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00020สามัญ3559900114078นาย ชัยยันต์ธนามี7  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00070สามัญ3559900117743นาง เตือนจิตช่ออัญชัญ15  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00014สามัญ3559900016211นาง กรองทองจิรเดชากุล28  พฤษภาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00017สามัญ3559900203356นาย คงไคยเรืองเดช30  มีนาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03791สามัญ3550100705031นาย บรรจบแสนธิ25  กันยายน  250457วัฒนธรรม
04063สามัญ3559900035534นาง วนิดาพูลสมบัติ1  เมษายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04250สามัญ3559900160908นาย เฉลิมรอดเฉย27  เมษายน  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04276สามัญ3559900169565น.ส. วิภารัตน์ตั้งเที่ยงธรรม1  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03119สามัญ3559900142527นาย ธีระศักดิ์จันทร์หอม18  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04507สามัญ3559900043502น.ส. ธันยาภัทร์พิพัฒน์วรไกร2  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04363สามัญ3559900173261น.ส. จิรวรรณอิศรางกูร25  กันยายน  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04882สามัญ3539900024079นาง กัลยาณีชอบขุนทด14  กันยายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05051สามัญ3559900132459นาย มงคลเมธะพันธุ์15  พฤษภาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
04511สามัญ3550100422101นาย วิจารณ์โล่ห์สุวรรณ18  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00820สามัญ3550100700799นาง ประนอมเทพเสนา3  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05499สามัญ3550800066731นาย อุดรปัญญาภู9  มิถุนายน  250061สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00010สามัญ3559900056957ส.อ. เด่นชัยเสนรัตน์2  กันยายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02107สามัญ3550900138769นาย ธวัชชัยทรงประศาสน์9  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03757สามัญ3559900216725นาง รัชนีทรงประศาสน์17  ตุลาคม  249665วัฒนธรรม
05620สามัญ3550500012440นาย สมเกียรติรัตนวิฑูรย์30  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05167สามัญ3550100012710นาย วิสุทธิ์ศรีเมือง28  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05146สามัญ3559900158792นาง ศิริพรรณยารังษี26  กุมภาพันธ์  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
04701สามัญ3550100007023นาย พิพัฒน์หมื่นเป็ง30  มกราคม  251249สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
05907สามัญ3559900030907นาย วีระชัยเทียมทินกฤต13  สิงหาคม  251051สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
05560สามัญ3550100434410นาง มยุราพรอินไชย16  พฤศจิกายน  250754สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
05923สามัญ3550100016162นาง พนิตพรไทนอ23  พฤษภาคม  251051สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
04806สามัญ3530200183427นาย คงฤทธิ์อ่อนดี26  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05940สามัญ3559900129580นาย สุชาติแก้วอินัง24  ตุลาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02955สามัญ3559900204310น.ส. ทิวาวรรณโสภากร1  พฤศจิกายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02810สามัญ3559900204298นาง ธรรมดาโสภากร29  กันยายน  246992บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01101สามัญ3559900095413นาย เดชเตชนันท์22  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00754สามัญ3550700266950นาย บุญช่วยก้อนสมบัติ9  มิถุนายน  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05914สามัญ3540200355279นาง โสภิสช่อฟ้า3  มกราคม  250853โรงเรียนบ้านสองแคว 11
01748สามัญ5550500458894นาง พรรณีช่างเงิน1  มกราคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05635สามัญ3550400152789ว่าที่ร้อยตรี เกียรติศักดิ์วงศ์รักไทย8  มีนาคม  250754โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 21
05464สามัญ5550100013640นาง เวทิการ์เหลืองเจริญรัศมี5  พฤษภาคม  250556สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
06299สามัญ3550100422721น.ส. จงรักมิ่งเมือง4  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02748สามัญ3559900045360นาง อมรธนามี21  ตุลาคม  247982บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06527สามัญ3539900296800นาง พรรณิภารุจิเรกพัฒฑนะ21  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06530สามัญ3550100643221นาง ภริตาเสนาสุทธิพร3  มิถุนายน  251546ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
06545สามัญ3551000017303นาง ศรีวิรินเวชอนุรักษ์25  สิงหาคม  250655โรงเรียนบ้านผาขวาง 11
03446สามัญ3550700023941นาง เรณูกาละดี14  กรกฎาคม  247982บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06588สามัญ3550100642781นาง จีรวรรณศรีริ16  เมษายน  251051สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
03477สามัญ3550100258638นาย วิโรจน์มหาวงศ์นันท์31  สิงหาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06326สามัญ3550100435572นาง สาครธินันท์30  พฤษภาคม  250259โรงเรียนบ้านไชยสถาน 11
06618สามัญนาย อนุชารัตนอุบล 1  มกราคม  250556สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02651สามัญ3559900156919นาง วาสนามณีนาค21  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06667สามัญ3550100480144นาง สังวาลขำคม17  กรกฎาคม  251051โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 11
03034สามัญ3559900011929น.ส. วันทนาไชยวงศ์1  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03778สามัญ3559900108086นาง ศรีตระกูลจันต๊ะยอด12  พฤศจิกายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05876สามัญ3550100703861นาง อำพรโลราช17  มกราคม  251051สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
06244สามัญ3559900092627นาง ศรีเรือนประเทือง1  มกราคม  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
01987สามัญ3550900318511นาย บุญช่วยสวนนันท์10  สิงหาคม  247982บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00026สามัญ3559900187865นาง อัจฉราบูรณกิจ30  เมษายน  246893บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03818สามัญนาง มันทนาสมมิ20  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03030สามัญ3550100642993นาง นิลวรรณกันแก้ว2  พฤษภาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03451สามัญ3550100642985นาย ด้ายกันแก้ว18  กันยายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06755สามัญ3110101777012ว่าที่ร้อยตรี สุราษฎร์ทองเจริญ1  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00021สามัญ3559900151135นาย ฉัตรชัยธนามี28  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04022สามัญ5550100001153นาย จิรวัฒน์ปัญญา23  พฤศจิกายน  250556ชำระเอง
00095สามัญ3550100145744นาง สาครสุปริยศิลป์14  พฤศจิกายน  250259สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
00099สามัญ3550600154548นาย สนั่น(ธนาคาร)อำขำ2  มกราคม  249863ชำระเอง
00103สามัญ5550500068492นาง จุฑามาศวีระพิเชฎฐ์26  กันยายน  249863สนง.พุทธศาสนา
00221สามัญ3559900045980นาย พันธ์ศิลป์วรรณวัต20  กรกฎาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02973สามัญ3559900046102นาง วรกุลสุรินทร์ยา19  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03925สามัญ5550500449984นาง คุณาภรณ์มินทร22  กุมภาพันธ์  250061ชำระเอง
03836สามัญ3550100706665นาง ธนัชพรอุดมรัตน์24  สิงหาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05285สามัญนาย เจริญฉัตรหลวง1  มกราคม  255011ชำระเอง
01668สามัญ3559900140281นาย นพไกรไชยช่อฟ้า5  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04903สามัญ5550500448325นาง พรพิมลจิณะเสน22  กันยายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04998สามัญนาง พูนศรีเกียรติกำจาย 4  มิถุนายน  250160วัฒนธรรม
00202สามัญ5559990001843นาง พรทิพย์นฤบาล2  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06544สามัญนาย สโรศรัตนมาศ3  สิงหาคม  250457วัฒนธรรม
06587สามัญนาย ประจักษ์สีหราช12  สิงหาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02513สามัญ3551100096493นาย สุทธิพจน์สุริยะพรหม20  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06696สามัญ3550100192599นาย สมชายจำปารัตน์23  สิงหาคม  250655สนง.พุทธศาสนา
05398สามัญ3449900246579นาง สิริวรรณมิตต์สัตย์สิริกุล30  มิถุนายน  248972ชำระเอง
03808สามัญ3550700108181นาง สมรพันธจักร์22  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00088สามัญ3559900068556นาง นงเยาว์ธุวะนุติ21  พฤษภาคม  247982ชำระเอง
00127สามัญ3559900069889นาง นวลละออพงษ์พรต20  กันยายน  247091บำนาญองค์การน่าน
00138สามัญ3550900196637นาง คำใบขัดขจร4  พฤศจิกายน  247091บำนาญองค์การน่าน
00622สามัญ3549900054032นาง เจียมจิตมีชำนาญ14  พฤษภาคม  247190บำนาญองค์การน่าน
00130สามัญ3559900141725นาย เกษมรักษาพล22  มีนาคม  246398บำนาญองค์การน่าน
02730สามัญ3559900077229นาย เพชรโพธิ์สุยะ30  มิถุนายน  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02732สามัญ3559900016131นาย ประศาสน์อักษรดิษฐ์11  สิงหาคม  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03549สามัญ3550400006081นาย ศักดิ์ชายรินนาศักดิ์8  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02187สามัญ3550400013720นาย วัลลภวงศ์วาน9  ตุลาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02450สามัญ3550400098024นาย มิ่งขวัญเขมหทัยกุล18  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03684สามัญ3550400022214นาย สงกรานต์ยะเคียน10  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02118สามัญ3559900196155นาง เกษรสมรรคเสวี6  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05085สามัญ3550100431763นาง ศศิณีย์ทาการ2  กรกฎาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05496สามัญ3550400020483นาย พิภพปิยศทิพย์30  กรกฎาคม  250061สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
04957สามัญ3550400057018นาย ตันปะแปง4  พฤศจิกายน  250061โรงเรียนบ้านศาลา 11
02357สามัญ3550400015579นาย ณรงค์สิทธิลภ18  สิงหาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02166สามัญ3550400015471นาง นพคุณเทพวงศ์10  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02156สามัญ3550400004453นาง อรนุชเฉลิมลาภ28  มิถุนายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02158สามัญนาง มยุเรศศักดาศรี13  พฤษภาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02163สามัญ3550400016427นาง พาทีเจริญชัย6  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02173สามัญ3550400015986นาง นิตยาจิตมานะ16  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02171สามัญ3550400136384นาง อำไพรัฐเหมภัทรสุวรรณ1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02155สามัญ3550400137658นาย อาณัติลาภมาก1  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03880สามัญ3550400141965นาย นิคมเสียงเพราะ19  กันยายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02154สามัญ3550400007339นาง พรรค์สุรางค์หาญคำ10  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02167สามัญ3550400137267นาย เสริมศักดิ์วังกระแส14  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02157สามัญ5550490009812นาง นวลลออพันธ์แก้ว11  สิงหาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02159สามัญ3550400027208นาง รัตตินันท์โปธัญพิสิษฐ์14  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02160สามัญ3550400012391น.ส. ไพจิตรเจริญพงษ์ไทย9  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02178สามัญ3550400012383นาง เพียงใจภู่มาลี27  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02161สามัญ3550400006901นาง ลั่นทมเหลี่ยมวานิช1  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02185สามัญ3550400008483น.ส. อำไพพรรณกาโน14  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04513สามัญ3550400029561นาง เสาวลักษณ์จันทร์อินทร์3  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02168สามัญ3550400021277นาย สุรพลพงษ์รัตนานุกุล11  พฤษภาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02329สามัญ3550400137232นาง นงเยาว์พันธุ์แก้ว6  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04807สามัญ3550400006120นาง ฉวีวรรณรินนาศักดิ์2  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02272สามัญ3550400004143นาง มาลาตันเกียง15  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02212สามัญ3550400020688นาย เรียงมหายศนันท์1  มีนาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06491สามัญ3501400698154นาง จันทิราเบญมาลย์13  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04244สามัญ3550400005956นาย สวัสดิ์สิงห์ทอง2  พฤษภาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02221สามัญ3550400015587นาง บวรรัตน์สิทธิลภ24  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02222สามัญ3550400021315นาง เกสรสมร14  เมษายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02215สามัญ3550400027879นาง สงกรานต์แก้วกัน12  ตุลาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02223สามัญ3550400009927นาง รัชนีศรีสงคราม16  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02214สามัญ3550400027259นาง พรรณงามกาวงศ์9  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02217สามัญ3550400025540นาง ลาวัณย์ธิสาร6  ตุลาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02224สามัญ3550400022206นาย ณรงค์ยะเคียน28  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02279สามัญ3550400105128นาง คุณากรประสมสวย16  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05450สามัญ3550400141868นาง อุดมลักษณ์เสียงเพราะ3  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02245สามัญ3550400025574นาย สงวนธิสาร16  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02398สามัญ3550400029766นาย สมบูรณ์ธิสาร9  กุมภาพันธ์  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02463สามัญ3550400004399นาย เปล่งใจตุ้ย9  มิถุนายน  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02230สามัญ3550400053101นาง จันทร์เพ็ญต๊ะโพธิ์27  พฤษภาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02284สามัญ3550400003961นาง ลำเพียรแก้วฮ่อน9  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02234สามัญ3550400136805นาง บุญเรียมธิเขียว10  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02235สามัญ3550400034255นาง อำไพมาอ้าย9  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02239สามัญ3550400053462นาง พัชรินทร์สิทธิสาร26  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02365สามัญ3550400050714นาย แปลกคำวงศ์13  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00954สามัญ3550700276459นาง สุมิตราอุทัยธวัช3  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02247สามัญ3550400047594นาง ปทุมวงศ์วิจิตร20  มกราคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02236สามัญ3550400022257นาง ทัศนีย์อยู่ดี22  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02406สามัญ3550400009153นาย วรเดชวันควร10  มิถุนายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04003สามัญ3550400136775นาย พัฒน์ภูมิธิเขียว27  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05429สามัญ3409900649070น.ส. ทัศนียาไชยสมบัติ26  ธันวาคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02373สามัญ3550400027402นาย บุญเรืองจินะแปง20  สิงหาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02658สามัญ3550400016931นาง นงเยาว์ทนันไชย3  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02250สามัญ3550400041537นาง กานต์รวีพลธนะ26  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02220สามัญ3550400052440นาย วัชรินทร์อุทัยธวัช1  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02383สามัญ3550400141876นาง รัตนาพันธ์พลธนะ9  มิถุนายน  250259โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 11
04520สามัญ3550400034174นาย เจินมาอ้าย14  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02444สามัญ3550400024403นาง ขวัญใจปัญญาวงศ์10  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06012สามัญ3540400340780ว่าที่ร้อยตรี ไชยชาญมณีกาศ13  กรกฎาคม  250655ร.ร.ชุมชนบ้านน้ำปั้ว 31
06769สามัญ3550400012995น.ส. สุมิตราวงษา12  เมษายน  250754โรเรียนบ้านบุ้ง 11
04248สามัญ3550400043599นาย จรัสพลธนะ9  กุมภาพันธ์  249467ชำระเอง
02311สามัญ3550400053454นาย มงคลสิทธิสาร10  พฤศจิกายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02456สามัญ3550400016923น.ส. สุพรทนันไชย31  สิงหาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02246สามัญ3550400004402นาง ราตรีใจตุ้ย26  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02218สามัญ3550400020700นาง พูนศิริมหายศนันท์6  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02242สามัญ3550400022249นาย พยนต์อยู่ดี15  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02270สามัญ5550490009952นาย วิชิตคำนวน1  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02252สามัญ3550400034506นาย สมบูรณ์คำนวณ1  มกราคม  247784โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
02271สามัญ3550400074681นาย สมใจใหม่จันทร์12  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03526สามัญ3550400050927นาง ทัศนาผลคำ12  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02411สามัญ3550400050943นาย วรพลผลคำ10  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02395สามัญ3550400050374นาง กัลยาสิทธิสาร29  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05503สามัญ3550400073927นาย กันตเมศฐ์วิสิฐธนนนท์8  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03883สามัญ3550400212773นาง ลาวัณย์รัตน์น้ำหิน24  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02267สามัญ3550400007592น.ส. กัลยาใจตุ้ย5  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02275สามัญ3550400069687นาย สามารถถาตุ้ย11  มกราคม  248774ชำระเอง
02440สามัญ3550400056101นาง รัตนานันฝั้น13  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03074สามัญนาย ดนัยศักดิ์สองสีโย20  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02315สามัญนาย เสน่ห์จันทร์ผง23  มกราคม  253130บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02273สามัญ3550400009129นาง อนงค์อุบลสะอาด25  ตุลาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02259สามัญ3550400004518นาง อรุณีลาภมาก3  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02257สามัญ3550400073960นาย สมเพชรเมืองมา26  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02258สามัญ3550400079046นาง สมทบคำนวน21  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02260สามัญ3550400068711นาย ทศพลเรือนดวงจันทร์13  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02261สามัญ3550400024390นาย เกตุปัญญาวงศ์22  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02348สามัญ3550400073218นาง อำไพจองไพจิตรสกุล14  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02264สามัญ3550400069253นาย ถวิลใหม่จันทร์21  มกราคม  248675ชำระเอง
05116สามัญ3550700189785นาง อำพรทาวีราช11  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02241สามัญ3550400081211นาย ชูชาติเพชรศักดา7  เมษายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02300สามัญ3550400013576นาง ลัดดาวัลย์เสนนะ14  กรกฎาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02304สามัญ3550400008637นาง ศรีเพียรแตงเจริญ3  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02305สามัญ3550400134730นาง ราตรีธนธีระบรรจง24  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02306สามัญ3550400015641นาง จงกลงานวิชา17  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02307สามัญ3550400023610นาง จีระวัลย์ณ ราช30  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02308สามัญ3550400131773นาง ประคองเรือนคำ12  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02309สามัญ3550400017911นาง บัวลองเงินแท้17  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02310สามัญ3550400067609นาง ลำดวนสอนไว10  กรกฎาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02313สามัญ3550400007240นาง โสภาศรีประดิษฐ์1  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02288สามัญ3550400029596นาง พึ่งบุญวงศ์ศาลา7  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02394สามัญ3550400007185นาง สิริพรรณแสนวงศ์26  กุมภาพันธ์  250259โรงเรียนนาราบ 11
04231สามัญ3550400043793นาง สังเวียนมะลิประหิน14  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04618สามัญ3550400073641นาง อังสุมาลีใหม่จันทร์20  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04471สามัญ3550400020254นาย สวาทวิรุฬหรัตน์27  กันยายน  250457โรงเรียนบ้านใหม่ 11
02180สามัญ3550400136376นาย อดุลย์ภัทรเหมภัทรสุวรรณ16  ธันวาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03552สามัญ5501890003014นาย บุญรัตน์ตุมพสุวรรณ16  พฤษภาคม  248576ชำระเอง
02184สามัญ3550400135701นาง ตวงพรบุลศิริ27  พฤศจิกายน  249863ร.ร.นาน้อย สพม.เขต37แพร่-น่าน1
02243สามัญ3550400021161นาง มะลิเวฬุริยพงศ์16  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05772สามัญ3540400524147นาง วรรณิตาเจริญธนพัฒน์8  กรกฎาคม  250754โรงเรียนบ้านใหม่ 11
02436สามัญ3550400067935นาง ดวงตาปันทา6  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02263สามัญ3550400153181นาย สง่าใหม่จันทร์25  เมษายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02346สามัญ3550400151804นาย สมัครณ น่าน25  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02292สามัญ3550400097915นาย อรรฆเดชน์วงศ์สารัตน์1  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02344สามัญ3550400099241นาย ศักดาแก้วแสงอินทร์7  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02347สามัญ3550400015978นาย เรวัตจิตมานะ11  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02418สามัญ3550400001241นาง กัลยาแสงประจักษ์1  มกราคม  250259โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
03527สามัญ3550400153459นาย อนันต์โรงคำ21  ธันวาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03924สามัญ3550400108101นาง สุภาพทะแสง2  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02466สามัญ3550400012201นาง ครองพันธ์ุพวงพุฒ9  พฤษภาคม  250358โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
04708สามัญ3550100352324นาย กิตติศักดิ์เขื่อนคำ6  ตุลาคม  250160โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
05327สามัญ3550400098083นาย รุ่งโรจน์ยศบุญเรือง24  มีนาคม  250952โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
03683สามัญ3550400114348นาง พิมพ์งาม(ธนาคาร)วิวัฒน์จตุรทิศ1  เมษายน  249962ชำระเอง
02464สามัญ3550400097974นาย มังกรทาวีราช25  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02303สามัญ3550400137275นาง พิกุลวังกระแส19  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02351สามัญ3550400015714นาย อำนวยวงศ์ทะเนตร30  เมษายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02353สามัญ3550400005701นาง แพรวศรีรัตนชัย10  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04578สามัญ3550400097885นาง จินดาเขื่อนคำ3  มีนาคม  250259ร.ร.หนองห้ามิตรภาพ 125 11
02342สามัญ3550400070693นาย ไพสิษฐ์แปงมา10  มิถุนายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02349สามัญ3550400098130นาย มนัสกาญจนะ4  กรกฎาคม  248873ชำระเอง
04153สามัญ3550400007363นาย สันทัดหาญคำ19  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02321สามัญ3550400021382นาง สัจจาพรใจตุ้ย29  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02341สามัญ3550400023598นาย ประสิทธิ์ณ ราช20  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02334สามัญ3550400003163นาง บัวผันปิจนำ1  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02322สามัญ3550400014882นาง นิภารัตน์หาญสงคราม26  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04570สามัญ3550400068788นาย สุรพงษ์ยะตั๋น28  กุมภาพันธ์  249764ชำระเอง
04472สามัญ3550400016419นาย กฤษฎาเจริญชัย3  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02575สามัญ3550400009994นาง นพวรรณ์งานวิชา1  มกราคม  250457โรงเรียนบ้านหนองบัว 11
02320สามัญ3550400004551นาง อำพันใหม่จันทร์23  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02396สามัญ3550400009161นาง สำเนาวันควร10  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04828สามัญ3550400330270นาย สุวิทย์มะลิประหิน21  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05326สามัญ3550400008335นาย ธนวัฒน์ปุญญมัย22  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02605สามัญ3550400110474นาย ประดิษฐ์ใจจะดี19  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02606สามัญ3550400068184นาย มงคลอาวาท15  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04898สามัญ3550200137069นาย ธีรชัยแก้วกุลฑล1  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02328สามัญ3550400097524นาง พิมพ์ผกาจันทร์ผง8  กันยายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02330สามัญ3550400137623นาง สุวพรพันธุ์แก้ว10  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02331สามัญ3550400137801นาง สมใจแสนเสนาะ11  สิงหาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02333สามัญ3550400110024นาง สมคิดสิทธิวุฒิ16  ตุลาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02336สามัญ3550400027453นาง รำเพียรขำไชโย1  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02337สามัญ3550400098628นาย สันติภาพไชยบุญเรือง17  สิงหาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02335สามัญ3550400016257นาง ประณีตบรรจบ30  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02338สามัญ3550400110059นาย เลิศพยอม20  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02356สามัญ3550400011051นาย โสภณศรีพรม12  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02451สามัญ3550400097982นาง บงกชเขมหทัยกุล26  ตุลาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04573สามัญ3550400099276นาย เจริญบริบูรณ์29  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02226สามัญ3550400039621นาง สุดาพรคำสุรันทร์26  กุมภาพันธ์  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06410สามัญ3679900011391นาง ไพสุดายาวิไชย14  ธันวาคม  249665ชำระเอง
00841สามัญ3550700085947นาย ดำรงศักดิ์นาวา21  พฤษภาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02389สามัญ3550400137224นาย สมชายพันธุ์แก้ว28  สิงหาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02363สามัญ3550400217244นาย นเรนทร์อิทธานุภาพ25  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02362สามัญ3550400134314นาย สมานณ น่าน6  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02361สามัญ3550400134373นาง นงเยาว์ณ น่าน11  กันยายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04923สามัญ3550400045834นาย ศักดาจันทร์ต๊ะวงศ์10  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02386สามัญ3550700428445นาง เนาวรัตน์ตาแก้ว14  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04307สามัญ3550400217384นาย สังวาลย์ขันต๊ะ15  เมษายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04077สามัญ3550400027721นาย เกรียงไกรไชยวุฒิ9  ธันวาคม  250160โรงเรียนบ้านสถาน 11
03903สามัญ3550400041782นาง สุภาพรกาศอินต๊ะ29  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02646สามัญ3550300031483นาง สุนทรีจันทร์ผง29  มกราคม  250457โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง1
06195สามัญ5550500391528นาง วิจิตราเพ็ชรชะนะ1  มกราคม  251249ร.ร.บ้านน้ำเกี๋ยน 21
02549สามัญ3550400008548นาง สมควรใจจันทร์25  มีนาคม  250358โรงเรียนบ้านสถาน 11
04919สามัญ3550400035910นาย ภาณุพงษ์ธิสาร11  ธันวาคม  250160โรงเรียนบ้านสถาน 11
03525สามัญ3550100183131นาย กิติศักดิ์แก้วอินทร์17  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02442สามัญ3550400056097นาย สนิทนันผั้น17  พฤศจิกายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03586สามัญ3550400006090น.ส. ศิรินารินนาศักดิ์10  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04075สามัญ3550400135264นาง ธีรวรรณเต็งสกุลดำรง5  ตุลาคม  250160โรงเรียนนาหล่าย 11
05663สามัญ3550400012936นาย ประจวบศรีพรม27  มิถุนายน  250754โรงเรียนนาราบ 11
02370สามัญ3550400027411นาง เกสรจินะแปง17  มีนาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04639สามัญ3550400015943นาง ปาริชาตหาญสงคราม20  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04076สามัญ3550100191908นาย ไสวอิ่นโดด1  มกราคม  255011บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04166สามัญ3551000126129นาง กอร์ปกุลเจริญกุล23  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02387สามัญนาย อินปันปาฟอง(วนิดา ศิริวัจน์ชัย)10  มิถุนายน  253229โรงเรียนบ้านน้ำลัด 11
05836สามัญนาง เสาวลักษณ์เวชมะโน 10  มิถุนายน  250457โรงเรียนบ้านน้ำลัด 11
02598สามัญ3550400024756นาย โสภณต๊ะรังษี7  กันยายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02297สามัญ3550400137615นาย ประภาสสิทธิลภ1  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02378สามัญ3550400070529นาย วินัยปันทา18  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02379สามัญ3550400227681นาง ศรีนวลปันทา12  ธันวาคม  250259โรงเรียนบ้านนา 11
03904สามัญ3550400221659นาง เพลินจิตใจคำ30  พฤศจิกายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02402สามัญ5550490007151น.ส. ปรีดาแก้วตัน9  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04541สามัญ3550400151791นาง พัทธ์ชาลีณ น่าน17  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04442สามัญ5550490008522นาง ดาวเรืองสินธุชัย6  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04640สามัญ3559900026250นาง เนาว์แสนอุ้ม1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04765สามัญ3551000027872นาง นิมิตราใหม่ชุ่ม3  กุมภาพันธ์  250655โรงเรียนบ้านนา 11
06492สามัญ3551000020312นาย สนศรีพรม12  ตุลาคม  250160โรงเรียนบ้านนา 11
02249สามัญ3550700428453นาย บวรทนันไชย17  ตุลาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05805สามัญ3550400211645นาง อัจฉราวรรณเขื่อนคำ7  มกราคม  250358โรงเรียนบ้านนา 11
02382สามัญ3550400221284นาย สมอุ่นพรม4  มีนาคม  248774โรงเรียนบ้านเชตวัน 21
04449สามัญ3550400046598นาง ปราณีธนเรืองสุวรรณ1  มีนาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02420สามัญ3550400016940นาย วิรุฬห์ทนันไชย30  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02283สามัญ3550400026457นาย อนุสรณ์สายนาค28  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02286สามัญ3550400103508นาง เบญจมาศณ น่าน20  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03980สามัญ3550400004844นาย บุญรวยมาเนตร14  มีนาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05690สามัญ3550400020238นาง นฤมลฟุ่มเฟือย19  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04245สามัญ3550400303094นาย ทองแดงจันทา3  สิงหาคม  248972ชำระเอง
02232สามัญ3550400044307นาย ผจญวงศ์วิจิตร1  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02319สามัญ3550400082845นาง นารีมีบัว23  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02289สามัญ3550400029898นาย ชาตวิทย์จายานะ21  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03991สามัญ3550400016877นาย ฉัตรชัยละพรม21  ตุลาคม  250160โรงเรียนบ้านใหม่ 11
02445สามัญ3550400004887นาง อาภาพรมาเนตร16  พฤษภาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05676สามัญ5501300029567นาง สุรัตน์ละพรม11  ธันวาคม  250259โรงเรียนนาราบ 11
04682สามัญ3550400023296นาย พิริยะอยู่ดี1  มกราคม  250556โรงเรียนชุมชนบ้านนาหลวง 11
04761สามัญ5559990001681นาย พงษ์ศักดิ์ดนตรีเจริญ19  พฤศจิกายน  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04762สามัญ3550700322795นาง โฉมยงค์ดนตรีเจริญ27  กรกฎาคม  250556ร.ร.บ้านท่ามงคล 21
02441สามัญ3550400104075นาง สุภาพรปานต๊ะระษี27  ตุลาคม  250160โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
05906สามัญ3550400033968นาง บุญครองอินแสง12  มกราคม  250655ร.ร.หนองห้ามิตรภาพ 125 11
05465สามัญ3550400017415นาง วราภรณ์จันทร์ต๊ะวงศ์8  สิงหาคม  250655โรงเรียนบ้านศาลา 11
05716สามัญ3550400019256นาย สมัครอริยะวงศ์3  ตุลาคม  250655โรงเรียนบ้านนา 11
00234สามัญ3559900146204นาง อรวรรณมหากณานนท์25  เมษายน  249269สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00238สามัญ3550700021655นาย มนตรีมั่งมี8  ตุลาคม  249071สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00239สามัญ3559900156811นาย วิเชียรอดุลย์ประสาทพร1  มกราคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00240สามัญ3559900168437นาย วินัยภานุสัณห์14  พฤษภาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00242สามัญ3550700057986นาง นิตยาคุ้มพงษ์14  กรกฎาคม  249863สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00248สามัญ3550100755925นาย ส่วนคำมอญ12  เมษายน  248378ชำระเอง
00249สามัญ3550100450024นาย กมลบุญยเกษตร5  มกราคม  248477สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00256สามัญ5550100026750นาย พรหมมาขวัญด้วง16  มกราคม  248279ชำระเอง
00257สามัญ3550100758967นาย ปันสายเลิศ1  เมษายน  248477ชำระเอง
00258สามัญ3550100760724นาย นิคมลำเลา24  พฤษภาคม  250259สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00259สามัญ3559900145259นาย สวาทขัดทิศ18  พฤศจิกายน  249368สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00263สามัญ3550100760031นาย บุญมีชัยลิ้นฟ้า14  พฤศจิกายน  249170สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00267สามัญ3559900044771นาย วิโรจน์วิสูตรโยธิน5  เมษายน  247883สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00268สามัญ3550100500145นาย เสน่ห์จินะ3  กรกฎาคม  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00269สามัญ3550100759726นาย สิงห์ทองบุญแปลง26  มิถุนายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00272สามัญ3559900041704นาง มัณฑนาศุภภักดี25  กันยายน  249566สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00273สามัญ3559900095162นาง สมคิดนวรัตนภิรมย์8  กรกฎาคม  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00274สามัญ3559900039548นาย เรืองเดชดุสิตากร7  พฤษภาคม  248081สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00275สามัญ3559900142802นาย จันทร์กันฟัน6  มิถุนายน  250358สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00276สามัญ3550100758860ส.อ. เชาว์อยู่รัตน์วารินทร์6  ธันวาคม  248576สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00280สามัญ3550100759874นาย สนิท(ธนาคาร)กันทะศรี1  กันยายน  248576ชำระเอง
00281สามัญ3550100760520นาย สนั่นรุณตัน1  มกราคม  248081สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00282สามัญ3559900137663นาย บุญพร้อมอ้นจร7  กุมภาพันธ์  249170ชำระเอง
00285สามัญ3559900209516นาง สุกัลยาสุริยะพรหม3  พฤษภาคม  250358ชำระเอง
00288สามัญ3550800117212นาง สำอางธนะวัติ28  กุมภาพันธ์  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00286สามัญ3559900058488นาย ชัยยุทธยะวิญชาญ26  ตุลาคม  249863สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
00284สามัญ3559900178173นาย สุชาติกาญจนพิบูลย์6  ตุลาคม  249368สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
03388สามัญ5559900001024นาย จรัสมารินทร์27  สิงหาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03815สามัญ3550100185886น.ส. เกษรกันทะตา21  พฤษภาคม  250358สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
03907สามัญ3550100407170นาย วาทรุณตัน27  มีนาคม  250358สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
03953สามัญ3559900064763นาย ชูเกียรติเต็งไตรสรณ์5  มิถุนายน  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
03182สามัญ3559900114183นาง กุหลาบมงคล10  พฤศจิกายน  248477สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
04170สามัญ3559900123972นาย จงเจตต์พานิชกุล25  ตุลาคม  249764สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
04295สามัญ5559990001703นาย ประกิจทองขาว15  สิงหาคม  247982สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
04480สามัญ3559900136438นาย สามารถไชยพันธุ์11  มีนาคม  250061สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
04524สามัญ3550100760112นาย ศิริพงศ์ปัญญาสิทธิ์2  มิถุนายน  250457สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
04964สามัญ3900700350493นาย สวัสดิ์ช่างสาร18  กุมภาพันธ์  249962สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02806สามัญ3500100523340นาง พวงพยอมเผือกพัด30  ธันวาคม  249269สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05084สามัญ3559900202449นาย สาธิตชูติกุล16  พฤศจิกายน  250061สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05196สามัญ3550100233481นาย สมคิดวิชาเป็ง3  มกราคม  250556สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05198สามัญ5550190006842นาย จำลองลำเลา11  ตุลาคม  250556สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05200สามัญ3550100759912นาย จำปีสุขคำ1  มกราคม  249863สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05202สามัญ3559900197631นาย ไพย์ลบมุตะกาศ14  มีนาคม  250457สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05225สามัญ3559900137272นาย มานพผาแก้ว3  กุมภาพันธ์  250061สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05197สามัญ3550100508791นาง วิไลลักษณ์วิชาเป็ง16  กันยายน  250655สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05203สามัญ3559900147669นาย มนัสภิบาล18  ธันวาคม  249566สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05455สามัญ3550800003195นาย องอาจส่องสี4  เมษายน  250655สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
05918สามัญ4550700001130นาย แสงแก้วคำกวน13  กุมภาพันธ์  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06000สามัญนาง กาญจนาจิตจำนงค์ 6  กุมภาพันธ์  250259สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06028สามัญ3501200417089นาย วิสุทธิ์ทาแก้ว5  มกราคม  250259สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06036สามัญ3559900138686นาย วิชัยหาดสาร14  พฤศจิกายน  250160สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06119สามัญ3340701292972นาย อัมพรนนทเสน7  เมษายน  250457สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
08395สามัญ3550600025802ส.อ. ธนากรณ์ท่วมอ้น20  มีนาคม  251744ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม เขต 22
06336สามัญ3559900007875นาย สุวัฒน์จันทร์สุวรรณ28  กรกฎาคม  249269สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06505สามัญ3559900137230นาย สมเพชรหัวหน้า8  กันยายน  248873ชำระเอง
06506สามัญ3550100759980นาย เตรียมขวัญมา1  เมษายน  249368สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06510สามัญ3550700033742นาย เผดิมศิลป์รามศิริ3  ตุลาคม  250259สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06511สามัญ3100600939107นาย วุฒิชัยแก้วศิริรุ่ง9  ตุลาคม  249566สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06508สามัญ3550100519873นาย อดิศรดีพรมกุล29  เมษายน  250556สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06509สามัญ3550100435823นาย สมบัติสุนทร11  ตุลาคม  250853สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06547สามัญ4110400003343นาย อมรพลับนิ่ม7  พฤศจิกายน  250457สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06548สามัญ3550100499228นาย ทเวศน์เชื้อหมอ5  ตุลาคม  250754สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06652สามัญ3550100499210นาย มิตรเชื้อหมอ14  มิถุนายน  250655สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06711สามัญ3670300662296นาย นาดอนคำยอดม่วง17  พฤษภาคม  250754สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
06725สามัญ3100901033921นาย พันธุ์ศักดิ์ศิริพันธุ์8  พฤษภาคม  251348สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตน่าน
02291สามัญ3550400042142นาย สุรัตน์ราชปันติ๊บ20  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02293สามัญ3550400042355นาง มาลีราชปันติ๊บ5  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02294สามัญ3550400315246นาย ภูวนาทวงศ์ศิริ8  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02295สามัญ3550400320444นาย สมพร(ธนาคาร)พลธนะ6  พฤศจิกายน  249962ชำระเอง
05701สามัญ3551000008703นาง มารศรีสายสูง28  กรกฎาคม  250457โรงเรียนบ้านเปา 11
05713สามัญ3540100786332นาย นิพนธ์ปลาลาศ10  มีนาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
08394สามัญ3550600220737นาง พัชรีท่วมอ้น24  มกราคม  251942ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
06411สามัญ3530400082845นาย นิคมมีบัว12  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05759สามัญ3550400034212นาย ปรีชามาอ้าย10  กันยายน  250556โรงเรียนบ้านเปา 11
04887สามัญ3550400181177นาย นราอัญมณีทาใจ5  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02399สามัญ3550400062925นาย โสภณโล๊ะกาแก้ว15  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04450สามัญ3550400045206นาย ธีรวัฒน์ธนเรืองสุวรรณ5  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04897สามัญ3550400247216นาย เสถียรต๊ะติ๊บ2  พฤศจิกายน  250061โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
05624สามัญ3559900159616นาง สุดจินดาวงศ์สารัตน์9  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02413สามัญ3550700422382นาย สำราญภายสันใจ3  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05533สามัญ3550400063051นาง วราภรณ์ศุภฐิติพงศ์27  กรกฎาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05646สามัญ3501200589041นาง จินดาโนอินทร์28  กันยายน  250754โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
04035สามัญ3550400058081นาย ทองเติมกองตุ้ย10  พฤษภาคม  250556โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
05662สามัญ3540100884946นาย บัญญัติงิ้วแดง8  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02400สามัญ3550400289296นาง แสงจันทร์การินไชย24  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02376สามัญ3550400024241นาย ชุมพลปริพันธ์วงศ์สกุล19  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05439สามัญ3550400041804นาง มะลิวรรณลาภมาก7  พฤศจิกายน  250457โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
06730สามัญ3550400046610นาง ฟองจันทร์งิ้วแดง24  ธันวาคม  250457โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
02182สามัญ3550400020980นาย วิเศษวีระสายันต์1  มกราคม  248774โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
04614สามัญ3550400007274นาย สุพัฒน์แสนวงศ์15  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06053สามัญ3540200308491นาง วิมลพรรณแก้วกันทา3  กุมภาพันธ์  250655โรงเรียนบ้านนาไค้ 21
02412สามัญ3550400300419นาย จันทร์ล้านเชียง7  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02407สามัญ3550400188601นาย นิคมใจบุญ6  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02408สามัญ3550400067498นาง เสมียนใจจะดี19  ตุลาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02410สามัญ3550400098326นาง อำไพประดิษฐ์สอน8  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02409สามัญ3550400063425นาง บัณฑิยาโนอินทร์1  สิงหาคม  250457โรงเรียนบ้านนาไค้ 21
02416สามัญ3550400067480นาย มนัสใจจะดี10  ธันวาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05710สามัญ3550400132001น.ส. วารีกันอิน2  พฤศจิกายน  250358โรงเรียนบ้านหนองบัว 11
05859สามัญ3550400013461นาย สามารถศิริเลิศวิมล28  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04219สามัญ3550400097940นาย ณัฐพงษ์วงศ์สารัตน์30  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02798สมทบ3530400179806ร.ต.ท. นาวินเหล็กแย้ม1  กันยายน  251744ร.ร.ศรีเวียงสาวิทยาคาร 11
02290สามัญ3550400027194นาย โชติพัฒน์โปธัญพิสิษฐ์17  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05177สามัญ3550400080052นาย บรรยายธีรเวโรจน์15  กุมภาพันธ์  250556โรงเรียนบ้านหนองบัว 11
05971สามัญ3550400193621นาย สมชายโนอินทร์10  กรกฎาคม  250061โรงเรียนบ้านส้าน 21
04912สามัญ3510600576612นาย สมบูรณ์ประดิษฐ์สอน1  มีนาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02414สามัญ3550400274485นาง ชวนชมเรือนดวงจันทร์5  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05483สามัญ3550400326949นาย กิจชัยศรีประเสริฐ14  ตุลาคม  250457โรงเรียนบ้านใหม่ 11
05469สามัญ3559900149211นาย กิตติศักดิ์กิตติพิบูลย์ศักดิ8  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05795สามัญ3550400048442นาย นพฤทธิ์จันทร์ผง18  เมษายน  250358โรงเรียนบ้านสันทะ 21
02417สามัญ3550400187612นาย วิจิตรกันทะลือ8  กุมภาพันธ์  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00297สามัญ3559900105583นาย อุทัยวนวาที6  เมษายน  248279วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00296สามัญ3550100704662นาย ประเสริฐไชยวงศ์5  สิงหาคม  247586วิทยาลัยเทคนิคน่าน
03780สามัญ3559900037901นาย สำเริงเหล็กเข็ม20  สิงหาคม  249764วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00299สามัญ3559900057236นาย เสมอสิทธิ1  พฤษภาคม  248477วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00293สามัญ3559900187032นาง จันทรดวงพิกุล9  กันยายน  247982วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00291สามัญ3559900040848นาง สมบูรณ์มหายศนันท์21  มีนาคม  248477วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00292สามัญ3550700063781นาย จอมอ่ำแจ้ง25  มกราคม  248180วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00290สามัญ3559900033477นาย สำรวยขาวฉ่ำ29  ธันวาคม  247982วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00295สามัญ3550700035702นาย ราเชนทร์กาบคำ3  เมษายน  250061วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00303สามัญ3550100706720นาย ชูชาติกันไชยคำ3  กรกฎาคม  249071วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00306สามัญ3550100660649นาย ประกายดวงพิกุล7  สิงหาคม  248081วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00298สามัญ3559900168968นาย ชูศักดิ์เอกอนันต์กุล1  ตุลาคม  249071วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00308สามัญ3559900057279นาย สนั่น(ธนาคาร)วนวาที10  สิงหาคม  249764ชำระเอง
00309สามัญ3559900185048นาย นฤทธิ์(ธนาคาร)เทพเสนา5  กุมภาพันธ์  248378ชำระเอง
00310สามัญ3559900044495นาย บุญเรืองวงส์สุดดี12  มิถุนายน  247586วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00312สามัญ3559900161815นาย อุดมพลมณียม18  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03803สามัญ3559900156650นาง นพวรรณณ น่าน15  พฤษภาคม  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
03970สามัญ5559990000766นาย จักรพงษ์บุญทัศน์2  พฤศจิกายน  249764วิทยาลัยเทคนิคน่าน
03971สามัญ3550100417647นาย กมลพัฒน์ดาชิต16  มีนาคม  250061วิทยาลัยเทคนิคน่าน
03988สามัญ3550100760252นาย ประสิทธิ์พันธุ์พาณิชย์7  ตุลาคม  249566ชำระเอง
04062สามัญ3559900057040นาย เกียรติพงษ์เครือบุญราช23  กันยายน  249764วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00197สามัญ3559900057384นาง เพลินพิศสุจริตจิตร19  สิงหาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04227สามัญ3559900030125นาง อุมาวดีไชยภักษา8  เมษายน  249467วิทยาลัยเทคนิคน่าน
04284สามัญ3550100460461นาย อิ่นแก้ว(ธนาคาร)ดานเรือง8  กันยายน  249170ชำระเอง
04290สามัญ3559900115716นาย ปรีชาสีหมนตรี30  พฤษภาคม  247784วิทยาลัยเทคนิคน่าน
04726สามัญ3559900134699นาย พงษ์มณีพรมแสนปัง26  พฤศจิกายน  249863วิทยาลัยเทคนิคน่าน
04818สามัญนาย เสวกศรีวิราช 23  ตุลาคม  250556วิทยาลัยเทคนิคน่าน
04886สามัญ3550100756638นาย สุกิตวัฒนะ7  พฤศจิกายน  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
04181สามัญ4550100002241นาง พวงพยอมพรมสาร12  กรกฎาคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05027สามัญ3240500094741นาย ไพโรจน์พอใจ1  มกราคม  250655วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05035สามัญ3909800716048นาย วชิระขัติยะสุนทร25  มีนาคม  249863วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05036สามัญ3559900161866นาย วิชาเวทรังสิการ1  มกราคม  249764วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05118สามัญ3550200039202นาง วิลาวัลย์ไชยวงศ์30  พฤษภาคม  250457วิทยาลัยเทคนิคน่าน
04690สามัญ3559900081901นาย ประทีปยศนรินทร์23  มกราคม  249863วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05136สามัญ3559900073274นาง อักษรศรีมะโน26  ตุลาคม  249962วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05127สามัญ3559900080688นาง สมจิตแสงเนตร9  กุมภาพันธ์  250655วิทยาลัยเทคนิคน่าน
03945สามัญ3559900091965นาย อุดมพานิชกุล28  พฤศจิกายน  249368วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05257สามัญ3559900057333ว่าที่ร้อยตรี ยุทธนาสุทธิพงศ์25  กุมภาพันธ์  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05258สามัญ3559900057058นาย อนุชิตชูจันทร์26  กรกฎาคม  249368วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05260สามัญ3559900121660นาง จงศิริหาญสมุทร25  เมษายน  249467วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05261สามัญ3559900039556นาง ปุบผาดุสิตากร19  ธันวาคม  248378วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05259สามัญ3539900029984นาง ผานิตชูจันทร์25  กุมภาพันธ์  249962วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05262สามัญ3559900056990นาย ชุมชน(ธนาคาร)สุขแสง1  เมษายน  249071ชำระเอง
05338สามัญ3550100040527นาย วิเชียรศิริยา13  สิงหาคม  249269วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05462สามัญ3559900161882นาย สมชายไชยเสน17  ตุลาคม  249962วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02216สามัญ3550400032767นาย สมพงษ์(ธนาคาร)สุคำ3  ธันวาคม  249368ชำระเอง
05827สามัญ3550100702139นาย ธวัชเสนนันตา7  เมษายน  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05721สามัญ3559900072308นาง อรนุชมหาคีตะ21  กรกฎาคม  251249วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05828สามัญ3409900114001นาย พิสิฐวัฒนสันติพงศ์29  ธันวาคม  250655วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05848สามัญ3551000084795นาย ผดุงอนันตกาล11  มีนาคม  250556วิทยาลัยเทคนิคน่าน
05839สามัญ3559900015436นาย สมบัติผลรินทร์24  ธันวาคม  250853วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06245สามัญ3550100208886ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐกานต์เจดีย์กัน10  มกราคม  251249วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06259สามัญ3559900048423นาย ธเรศวิบูลย์ศักดิ์21  พฤศจิกายน  250457วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06260สามัญ3550600110494นาย ทวีเฟยลุง27  เมษายน  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06319สามัญ3559900057431นาย สุทัศน์จุลนิธิ30  มกราคม  249962วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06301สามัญ3559900036441นาง บุษบาทัศณีวรรณ์8  พฤศจิกายน  249863วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06324สามัญ3550600309584นาง ศรีไพรบุญเกิด15  พฤษภาคม  250754วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06518สามัญ3540100183964นาย บัญญัติคำวังจันทร์21  มกราคม  250556วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06542สามัญ3559900060148นาง อารยานะประสิทธิ์2  สิงหาคม  250754วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06543สามัญ3559900130065นาง สุธาสินีมนต์ชัยวนะกิจ1  สิงหาคม  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06582สามัญ3559900200942นาย ปัญญาพลเมืองดี22  ธันวาคม  250358วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06593สามัญ3559900107225นาย ทักษิณยศแสน3  มีนาคม  250655วิทยาลัยเทคนิคน่าน
00201สามัญ3559900049306นาง นฤมลรื่นสุคนธ์5  สิงหาคม  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01529สามัญ5559990000502นาง พัฒนาชูติกุล2  สิงหาคม  250160วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06666สามัญ3550100438342นาย รุ่งโรจน์วรโยทร6  กุมภาพันธ์  251843วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06763สามัญ3559900207432นาย อดิศักดิ์ชิณะวงศ์1  พฤศจิกายน  251150วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06780สามัญนาย สุชาติสนธิ 31  สิงหาคม  250556วิทยาลัยเทคนิคน่าน
02425สามัญ3550400188317นาย ศรีนวลแก้วเกตุ16  พฤศจิกายน  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04475สามัญนาย เหรียญกาฝั้น9  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02438สามัญ3550400273128นาย บัณฑิตโนอินทร์5  พฤศจิกายน  250358โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
04683สามัญ3550700020624นาย บุญแต่งใจจันทร์7  มิถุนายน  250259โรงเรียนนาราบ 11
02434สามัญ3550400265672นาย นิโรจน์แก้วกันทา15  มกราคม  250358โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
05684สามัญ3550400063867นาย เครียบพรมฝั้น22  มีนาคม  250358โรงเรียนบ้านทัพม่าน 21
05685สามัญ3550400011069นาง นิภาพรมฝั้น10  ตุลาคม  250556โรงเรียนบ้านทัพม่าน 21
04306สามัญ3550400274230นาย มนัสน้องรัก6  มีนาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04749สามัญ3550400263980นาย พนัส(ธัญญารัตน์)ดอยแดง19  ตุลาคม  249071พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
06770สามัญ3540100898726นาง สุรีย์พรธรรมสรางกูร7  เมษายน  250556โรงเรียนบ้านทัพม่าน 21
04183สามัญ3540400322536นาย ประชันประเทศ13  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02430สามัญนาย ประจวบการินไชย 1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05440สามัญนาย ประภาสการินไชย12  พฤษภาคม  250457บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06358สามัญ3310200164122นาย เจนคำสุรัน24  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05911สามัญ3550400294761นาย บุญชุมต๊ะติ๊บ19  พฤศจิกายน  250259โรงเรียนบ้านนาไค้ 21
06728สามัญ3540100870040นาย สุทธิเกียรติขันคำนันต๊ะ7  กุมภาพันธ์  250556โรงเรียนบ้านศาลา 11
06519สามัญ3550400212731นาย พิทักษ์รัตน์น้ำหิน14  กันยายน  250358โรงเรียนบ้านหัวเมือง 11
02455สามัญ3550400193647นาย ศิริพงษ์โนอินทร์1  มีนาคม  250259โรงเรียนบ้านส้าน 21
02465สามัญ3550400269180นาย จรัญทองคำ1  กุมภาพันธ์  250259โรงเรียนบ้านส้าน 21
02447สามัญ3550400014696นาย บุญส่งเรือนคำ22  พฤษภาคม  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04768สามัญ3550400268795นาย ศักดิ์ชัยอิ่นอื่น20  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06573สามัญ3550400298724นาย ประวิทย์ใจคำ1  พฤศจิกายน  250358โรงเรียนบ้านส้าน 21
06649สามัญ3540200702033นาย พงษ์พันธ์ไข่ทา31  พฤษภาคม  250457โรงเรียนบ้านสันทะ 21
06061สามัญ3550400026210นาง จุฬาลักษณ์ไข่ทา9  กรกฎาคม  250655โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 21
05457สามัญ3550400256436นาย ยิ่งยศสุวรรณคีรียง5  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06791สามัญ3550400058740นาย ทรงศักดิ์อะทะโน24  กุมภาพันธ์  251051โรงเรียนบ้านทัพม่าน 21
02572สามัญ3550400029022นาย บรรลือพรหมวงศ์นันท์23  กุมภาพันธ์  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02183สามัญ3550400050951นาย วัชรินทร์ไชยบุญเรือง12  มีนาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02559สามัญ3550400329514นาง พัชนีพุ่มมาก18  มกราคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02359สามัญ3550400211301นาง ศรีไลกองคำ9  กันยายน  246992บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02151สามัญ3550400002841นาย ผดุงพจนธารี8  พฤศจิกายน  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02532สามัญ3550400035201นาง สุชาดาชาญลิขิต28  กันยายน  249665ชำระเอง
02219สามัญ3550400029553นาง บัวลอยเชิดชูเผ่าพงศ์15  เมษายน  247091บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
08397สามัญ3559900041887นาง ธัญลักษณ์จันทร์เจนจบ28  กรกฎาคม  251645ร.ร.บ้านดอยติ้ว2
02162สามัญ3550400006871นาง ประภาเหลี่ยมวานิช12  กุมภาพันธ์  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02364สามัญ3550400005174นาย ชูศักดิ์เวฬุริยวงศ์21  กันยายน  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02268สามัญ3550400215683นาย พัฒน์ปริกเพชร15  พฤษภาคม  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02287สามัญ3550400017385นาย บุญรวยเทพสุคนธ์9  ตุลาคม  247388บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02405สามัญ3550400272814นาย สุทัศน์เทพสุคนธ์13  เมษายน  247982บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02424สามัญ3550400063034นาย วัชรินทร์การินไชย6  ตุลาคม  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02401สามัญ3550400063077นาง วันทนีย์ศุภฐิติพงษ์28  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02296สามัญ3550400326914นาย เกรียงศักดิ์ศรีประเสริฐ8  พฤษภาคม  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02299สามัญ3550400003520นาย เสวียนเสนนะ7  พฤษภาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02350สามัญ3550400011425นาย หอมใจบุญ27  พฤศจิกายน  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
02132สามัญ3550400007321นาย สมศักดิ์สายนาค21  สิงหาคม  246695บำนาญองค์การน่าน
02122สามัญ3200100833104นาง เบญจมาศสเตปเนวิช23  ธันวาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00313สามัญ3559900155726นาย ชูทิศปิงเมือง1  มกราคม  248081ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00314สามัญ3550100693334น.ส. นิภาพรรณสวนคำกอง9  มกราคม  249566ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00315สามัญ3559900188934น.ส. ผ่องศรีณ น่าน4  สิงหาคม  248279ชำระเอง
00317สามัญ3559900110617นาย วีรเชษฐ์(บำนาญ)ภาใจธรรม23  กรกฎาคม  248774ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00318สามัญ3559900016459นาง เตรียมใจไชยประเสริฐ23  มีนาคม  249467ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00319สามัญ3559900071107นาย เกษมอินยง25  ตุลาคม  249665ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00321สามัญ3559900069706นาย วรพงศ์(บำนาญ)วิบูลย์ศักดิ์10  พฤษภาคม  249170ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00322สามัญ3559900070577นาย อนันต์ศุภลาภชัยกุล1  มกราคม  250160ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00328สามัญ3200100614305นาง จำปีอายะวรรณา3  มิถุนายน  247487วัฒนธรรม
00331สามัญ3550100445756นาย ถวิลกุลเจริญ7  เมษายน  247982พนักงานราชการ สพป.น่าน 11
00332สามัญ3559900068327นาย จิรวุฒิคฤหานนท์12  มิถุนายน  249665ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00334สามัญ3559900105893นาย ธงชัยณ น่าน18  ธันวาคม  249566ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00335สามัญ3550700075666นาย อดิศักดิ์ศรีเทพ23  พฤศจิกายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00336สามัญ3550100205585นาย ปรีชาปัญญา22  ธันวาคม  249863ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00339สามัญ3559900048377นาง ศรีพรรณพันธุ์พาณิชย์29  ธันวาคม  247685วัฒนธรรม
00343สามัญ3559900184475นาย มนูจันทสิทธิ์30  มกราคม  248576ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
01867สามัญ3550800060296นาง ทองม้วนแสนใหญ่9  พฤษภาคม  249863ร.ร.ไตรเขตประชาสามัคคี สพม.เขต37แพร่-น่าน2
02097สามัญ3550900187361นาย ประดิษฐ์สร้างเสริมสกุล5  มิถุนายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02146สามัญ3550400004445นาย สงบ(บำนาญ)เฉลิมลาภ10  ตุลาคม  248972ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03328สามัญ3559900148622นาย ยอดยิ่งฟ้าสาร12  พฤศจิกายน  249665ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03370สามัญ3559900184408นาง ดวงจันทร์จันทสิทธิ์20  กรกฎาคม  249665ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
05185สามัญ3559900111869นาย สมบูรณ์สิทธิ25  ตุลาคม  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03512สามัญ5550100016045นาง จงรักคำคูณ4  เมษายน  250358ชำระเอง
03530สามัญ3550100362389นาง สุมนาค่ายรังกา10  พฤษภาคม  249665ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03543สามัญ3550100772013น.ส. สายสมรปันสุยะ26  มิถุนายน  249962ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03760สามัญ5550500449224นาง จินดาแก้วจีน6  เมษายน  249764ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03773สามัญ3550700082557นาย บุญพบภูรักษา17  พฤษภาคม  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03787สามัญ3559900043472นาย อุดรไชยชนะ10  กรกฎาคม  249863ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03866สามัญ3559900216041นาง รัสรินทร์(บำนาญ)อัครสิทธิรุจน์26  ตุลาคม  249764ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04052สามัญ3559900085060นาง เกื้อกูลอันพัฒนากุล22  พฤษภาคม  250160ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04113สามัญ3559900204727นาย สกุลกามนต์22  สิงหาคม  249368ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04114สามัญ3550100003818นาย สุรพลวุฒิ27  ตุลาคม  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04149สามัญ3559900068360นาง มาลินีคฤหานนท์12  มิถุนายน  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04208สามัญ3550900207591นาง วนิดาสมุทรอาลัย6  มิถุนายน  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04287สามัญ3550600010597นาย กาจน์ดวงแก้ว5  ธันวาคม  251645โรงเรียนบ้านปางปุก2
04356สามัญ3550100153909นาย สุชาติคำพรม24  มิถุนายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04367สามัญ3559900049977นาย เสริมหิรัญวิทย์8  มิถุนายน  248378ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04443สามัญ3550900201061นาง จงจิตรอุดอ้าย28  สิงหาคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
04896สามัญ3559900050622นาย กฤษดาศรีใจวงศ์19  กันยายน  250061ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
05920สามัญ3550700039988นาย มนัสมะโน24  พฤษภาคม  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06099สามัญ3550600060551นาย สมพงษ์สุทธไชย1  มกราคม  251051ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06100สามัญ3550100552471นาย เอกลักษณ์สัตยวงค์1  มกราคม  250457ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
06125สามัญ3550600065391นาง สุกัญญาเพชรภา1  มกราคม  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06126สามัญ5550100018323น.ส. อุดมลักษณ์มีชัย27  สิงหาคม  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06131สามัญ5110199076154นาย บรรจบธรรมสมบูรณ์14  เมษายน  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06217สามัญ5550500638876นาย วิชิตแสงเขื่อนแก้ว25  กุมภาพันธ์  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06218สามัญ3550600134741น.ส. นิชชาค่ายอาจ4  พฤษภาคม  250358ชำระเอง
06219สามัญ3559900097734นาย สามารถ(ธนาคาร)สารทอง1  ตุลาคม  250754ชำระเอง
06221สามัญ3559900050517นาย วิสิทธิ์วาทิกทินกร14  พฤศจิกายน  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06226สามัญ3550700122311นาง อัมพิกาสิทธิ1  มกราคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06227สามัญ3550100127452น.ส. กฤษณาธินันท์25  มิถุนายน  251249ชำระเอง
06265สามัญ3559900149769นาย สุเมธจอมศรี27  มกราคม  249863ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06266สามัญ3559900035216น.ส. สุดหล้าศิริอินไชย1  เมษายน  250358ชำระเอง
02936สามัญ3559900069463นาง พาชื่นมาระวิชัย4  มิถุนายน  248873ชำระเอง
06320สามัญ3459900032374นาง สุภาวดีวาทิกทินกร30  กรกฎาคม  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06344สามัญ3551000003060นาย อุดมแสนยะเสนีย์27  มีนาคม  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06321สามัญ3550700120351นาย ปฎิพลนันทะน้อย4  มิถุนายน  250160รร.พนาสวรรค์01.362
06345สามัญ5550500047827นาง ธิดารัตน์แสนยะเสนีย์24  เมษายน  250853ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06405สามัญ3100203177618นาง ปราณีวงศ์เป็ง(วนิดา)21  มิถุนายน  249764ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06409สามัญ3559900211669นาง อรัญญาผาสุข1  มกราคม  251150ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06404สามัญ3100500479651นาง กรรณิการ์ฆะปัญญา4  พฤศจิกายน  250457ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00580สามัญ3550700058869นาง ละเอียดสุทธารักษ18  ธันวาคม  248576ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06553สามัญ3559900172281นาย อนุวัตรเวียงหก5  สิงหาคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06554สามัญ3550100724540นาย ศุภชลสิทธิวุฒิ22  มีนาคม  251249ชำระเอง
06555สามัญ3559900095090นาง อำพรคำลือ13  พฤษภาคม  250457ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06556สามัญ3550100222692น.ส. ธิดารัตน์สายสูง6  เมษายน  250853ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06575สามัญ3559900148631นาย นิมิตรหงสนันทน์1  มกราคม  250556ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06590สามัญ3550400208148นาง สิริญาจินะแปง20  กันยายน  250556โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห1
06614สามัญ3550100074286นาง ศิริภรณ์ปันติ25  มิถุนายน  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06615สามัญ3559900192532นาย มนตรีอินธรรม16  กันยายน  251645ร.ร.นาคอก2
06624สามัญ3550300015721นาง ทัศนีย์สมศักดิ์13  มกราคม  250754โรงเรียนบ้านเป้า1
06563สามัญ3540100726488นาย แดนชัยถิ่นแปลง22  ตุลาคม  250952บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06564สามัญ3550100569692นาง ณัฎฐนิชกาซาว1  มกราคม  250853ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06661สามัญนาย วีระวัตรฆะปัญญา26  เมษายน  250457ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06663สามัญ3550100248900นาง เบญจมาพรอินต๊ะนัย14  มีนาคม  251744ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06712สามัญ3550100652557นาย อัษฎาวุฒิอามาตย์18  กุมภาพันธ์  250754ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06277สามัญ3550100009484นาย วิโรจน์ใจบุญ4  กุมภาพันธ์  250259ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06096สามัญ3550700346643นาง มณฑาทิพย์ใจบุญ28  ตุลาคม  250457ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06723สามัญ3559900081595นาย ธวัชสวนแก้ว24  กันยายน  250655ชำระเอง
06733สามัญ3550100552358นาง มยุรีลำน้อย14  มิถุนายน  250754ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06695สามัญ3550600119483นาย สารอินต๊ะน้ย20  เมษายน  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06706สามัญ3550100017509นาย ธนบูรณ์ปันทา1  มกราคม  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06720สามัญ3550800009568นาย อภิศักดิ์ธรรมชัย5  กรกฎาคม  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
03668สามัญ3550100652336นาย ประทินมูลหงษ์4  เมษายน  250061ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06767สามัญ3550600068773นาย ณัฐวัตรศิริแก้ว1  มกราคม  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06781สามัญ3550900038110นาย ศิริวัฒน์สิงห์ธนะ30  ตุลาคม  250655ชำระเอง
06789สามัญ3540200391763นาง พิรุณทิพย์แสนวงศ์21  เมษายน  250754ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
06787สามัญ3550700489193น.ส. สุภาพ(ธนาคาร)กาวิชา15  กันยายน  250655ชำระเอง
06788สามัญ5550490000131นาย ผจญแสนวงศ์28  เมษายน  250655ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
00372สามัญ3559900047117นาง วรรณีรัตนโชติ1  มกราคม  248576เทศบาลเมืองน่าน
00375สามัญนาง ยุพินวิสูตรโยธิน 31  กรกฎาคม  251546เทศบาลเมืองน่าน
00377สามัญ3559900047621นาง ชูชื่นวิชาศิลป์10  กันยายน  246992เทศบาลเมืองน่าน
00380สามัญ3559900091833นาง เลขากุนกันไชย1  มกราคม  249566เทศบาลเมืองน่าน
00382สามัญ3559900072669นาง เพ็ญรำไพแก้วศรีวงศ์1  มกราคม  249269เทศบาลเมืองน่าน
00384สามัญ3559900048725นาง พัชนีย์จิตรวงศ์นันท์22  มกราคม  246794เทศบาลเมืองน่าน
00385สามัญ3559900049888นาง นภาพรสุริยสาร1  มกราคม  247190เทศบาลเมืองน่าน
00388สามัญ3559900098935นาง อัมพรวงศ์สงคราม9  มกราคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
00373สามัญ3559900091825นาย สะอาดกุนกันไชย1  มกราคม  249467เทศบาลเมืองน่าน
00391สามัญนาย จันทร์ผายกุมภา11  พฤศจิกายน  248576เทศบาลเมืองน่าน
00390สามัญนาง พรพรรณจักรวุฒิ21  มิถุนายน  249170เทศบาลเมืองน่าน
00381สามัญนาย พงษ์พันธ์แก้วศรีวงศ์17  ธันวาคม  253526เทศบาลเมืองน่าน
00389สามัญ3559900076877นาง ทัศนีย์นันทสว่าง2  กรกฎาคม  249863เทศบาลเมืองน่าน
00422สามัญ3559900046544นาย ประภัสร์วิชาศิลป์1  กรกฎาคม  246398บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00393สามัญ3559900178475นาง วนิดาธุวะนุติ23  ธันวาคม  248378เทศบาลเมืองน่าน
00394สามัญ3550100352472นาง ศิริพรเพิ่มผล22  เมษายน  249467เทศบาลเมืองน่าน
05478สามัญ3559900077199น.ส. วัฒนารีสวนทะ29  ธันวาคม  250556เทศบาลเมืองน่าน
04042สามัญ3550100009549นาง สมพานทองตีฆา30  มีนาคม  250061เทศบาลเมืองน่าน
03823สามัญนาง อริสาบุญสม 1  มกราคม  249665เทศบาลเมืองน่าน
04084สามัญ3550100433928นาง ศุภวรรณแก้วอินแสง19  ธันวาคม  250160เทศบาลเมืองน่าน
00327สามัญ3559900050894นาย บุญกันแก้ว13  มิถุนายน  248081เทศบาลเมืองน่าน
04579สามัญนาย สมบัติพันธุ์แก้ว 10  มกราคม  249764เทศบาลเมืองน่าน
04689สามัญ3559900142535นาง ศุภสิตาณ น่าน13  มกราคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
04909สามัญ3559900066448นาง พิมพรทองประเสริฐ17  เมษายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
04620สามัญ3550100251391นาย สมเกียรติปาระมี21  พฤษภาคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
04988สามัญ3559900156277นาย ประจักรศรีจันทร์1  มกราคม  250061เทศบาลเมืองน่าน
05028สามัญ3550100433961นาง วัชรีธรรมวงศ์20  กรกฎาคม  250061เทศบาลเมืองน่าน
05119สามัญ3559900135024นาย ดิเรกสวนพุฒิ22  มิถุนายน  249962เทศบาลเมืองน่าน
05120สามัญ3550100705766นาง งามตาธราวรรณ21  พฤษภาคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
05204สามัญ3559900181751นาง วราภาอัญชนา6  พฤษภาคม  249467เทศบาลเมืองน่าน
05283สามัญ3559900130278นาง ประนอมอินทะไชย25  สิงหาคม  248873เทศบาลเมืองน่าน
05284สามัญ3559900185463นาง วนิดาพรศรเผ่า15  กันยายน  249566เทศบาลเมืองน่าน
00399สามัญนาง สุรีรัตน์สายวงศ์ 19  ตุลาคม  249467เทศบาลเมืองน่าน
00400สามัญนาง ทองใบภิบาล 3  มีนาคม  253229เทศบาลเมืองน่าน
00401สามัญ3559900181034นาง พูนศุขผ่องชนะ6  สิงหาคม  249467เทศบาลเมืองน่าน
00406สามัญ3550100434771นาย ศักดิ์ชัยก้อนแก้ว1  มกราคม  248675ชำระเอง
00409สามัญ3559900053761นาง สมจิตรบุญช่วง25  กรกฎาคม  246992เทศบาลเมืองน่าน
00411สามัญ3559900056931นาย กฤษดากรมานะผดุงกุล2  พฤศจิกายน  249665เทศบาลเมืองน่าน
00413สามัญ3559900114159นาง เยาวพรรณมงคล10  มกราคม  246596เทศบาลเมืองน่าน
00414สามัญ3559900116411นาย จรินแก้วอินแสง15  มีนาคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
00416สามัญ3559900182987นาง ยิ่งพรรณวรรณภูมิพันธ์13  พฤษภาคม  250061เทศบาลเมืองน่าน
00417สามัญ3559900115791น.ส. ระพีวรรณดอนอินชัย18  กรกฎาคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
00418สามัญ3550100697496นาง สุธาสินีสองสียนต์6  ธันวาคม  249566เทศบาลเมืองน่าน
00420สามัญ3100503594206นาง จรรยาจันทรางศุ14  พฤศจิกายน  249269ชำระเอง
00415สามัญ3559900056973นาง จิติภัสร์มานะอัครนิรุติ์28  พฤศจิกายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
00403สามัญ3550100036392นาง วิไลวรรณวงศ์ทหาร25  กันยายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
00425สามัญนาง มุกดาสุคนธวารินทร์ 11  พฤศจิกายน  249962เทศบาลเมืองน่าน
00386สามัญ3550100384455นาย ตราวุธธุวะนุติ12  กุมภาพันธ์  249566เทศบาลเมืองน่าน
00428สามัญนาง ศรีเพ็ญสนั่นนาม12  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
00426สามัญ3559900158202นาง ผ่องศรีปันนิตามัย16  เมษายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
01672สามัญ3559900097700นาง ณัฐฐินีย์อาภาวัง2  กรกฎาคม  250160เทศบาลเมืองน่าน
01899สามัญ3559900130812นาง อำพันพุฒิบรรพ์27  พฤษภาคม  249863เทศบาลเมืองน่าน
03555สามัญ3559900115244นาง ลักษณามะโนแสน21  พฤษภาคม  250061เทศบาลเมืองน่าน
03612สามัญ3550100366228นาง บุญตุ้มดวงจินดา10  กุมภาพันธ์  250061เทศบาลเมืองน่าน
03706สามัญ3559900095383นาง เพียงนภาณ ราช11  กรกฎาคม  249863เทศบาลเมืองน่าน
01253สามัญ3550500200173นาง จิตทองนภสินธุ์21  พฤษภาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03781สามัญ3559900087909นาง อมรรัตน์ประดับราช18  พฤษภาคม  249764เทศบาลเมืองน่าน
05667สามัญ3550100010083นาง วันทนีย์ศรีสุขคำ28  เมษายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
05717สามัญ3540100034331นาย จารุพัธน์สุขวัฒนาพันธ์10  กุมภาพันธ์  248972เทศบาลเมืองน่าน
05987สามัญ3649800037232นาง นิตยาปิ่นแก้ว22  กันยายน  250457เทศบาลเมืองน่าน
06025สามัญ3559900186729นาง จันทรัชคำเกิด17  พฤศจิกายน  251249เทศบาลเมืองน่าน
06026สามัญ3559900174143นาง เยาวนีสายใจ1  มกราคม  250556เทศบาลเมืองน่าน
06027สามัญ3559900044991นาง พัชญาผลรินทร์29  ธันวาคม  250457เทศบาลเมืองน่าน
06029สามัญ3559900130405น.ส. ศัลยาวรยศ10  ธันวาคม  250556เทศบาลเมืองน่าน
06042สามัญ3649800107516นาง ขันแก้วเชื้อทอง5  ตุลาคม  250358เทศบาลเมืองน่าน
06062สามัญ3550700190023นาง วัฒจนพรหาญสงคราม6  กันยายน  250853เทศบาลเมืองน่าน
06030สามัญน.ส. วรรณดีผลรินทร์ 1  มกราคม  250556เทศบาลเมืองน่าน
00379สามัญ3559900130057นาง รำพรรณว่องไว2  สิงหาคม  247685เทศบาลเมืองน่าน
06314สามัญ3550100025226นาง นงเยาว์มีทองคำ6  สิงหาคม  249962เทศบาลเมืองน่าน
06307สามัญ3649900141996นาง วัชรีย์มีมา10  พฤศจิกายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
06308สามัญ3559900054253นาย การุณย์อินแสง21  พฤศจิกายน  250061เทศบาลเมืองน่าน
06306สามัญ3559900072685นาง อัมพรมงคลวิสุทธิ์11  พฤษภาคม  249467เทศบาลเมืองน่าน
06398สามัญนาย วินัยสวนจันทร์ 9  เมษายน  253427เทศบาลเมืองน่าน
06630สามัญ3559900005589นาย ดำเนินไชยพละ8  กรกฎาคม  251546เทศบาลเมืองน่าน
06744สามัญ3550100185908นาย คงศิลป์กันทะตา3  สิงหาคม  250655เทศบาลเมืองน่าน
06749สามัญ3550100413684นาย ทวีสงคราม7  กันยายน  250655เทศบาลเมืองน่าน
00429สามัญ3559900160495นาง วีรพรรณสมมิ17  มกราคม  249368สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00430สามัญ3559900136446นาย ประเสริฐอินทะรังษี10  มกราคม  248378ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
00432สามัญ3559900132505นาง คำมอญเมธะพันธุ์24  กันยายน  248873ชำระเอง
00431สามัญ3559900176871นาง บุปผาปาลีกุย27  กันยายน  249269สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00435สามัญ3559900011325นาง จารุวรรณวุฒิสอน15  ตุลาคม  249467ชำระเอง
00436สามัญ5550100016088นาง ธนัชพรสวนพุฒ21  มกราคม  250061สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00437สามัญ3559900058992นาง จงกลนีฟ้าสาร3  พฤษภาคม  250160สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00438สามัญ3550100706452น.ส. เพ็ญสุข(ธนาคาร)ญาติปิน3  กุมภาพันธ์  250457ชำระเอง
00439สามัญ3550100701558นาง ชุติมณฑน์แก้ววิจิตร6  เมษายน  249962สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00440สามัญ3550700499130นาย สยามเสนาสมบูรณ์11  ตุลาคม  249467สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00441สามัญ3550100706436นาย บุญช่วย(ธนาคาร)ญาติปิน19  กันยายน  252338ชำระเอง
00044สามัญ3559900176910นาง อารีรักษ์รัตนา21  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04017สามัญ3559900144759นาย ทรงพลมงคลประเสริฐ7  มิถุนายน  250061สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
05056สามัญ3550700101756นาย ชาญณรงค์ช่างเงิน24  ธันวาคม  250457สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
05886สามัญ3559900177258นาย สุเชษฐสองสียนต์22  เมษายน  250556สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
06288สามัญ3550700160159นาง พัชรินทร์แสงอาทิตย์24  ตุลาคม  251051สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
06601สามัญ3559900159632นาย กิจชัยอิสสระ9  มกราคม  250556สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน
00460สามัญ3559900024087นาย วิจิตรไชยมงคล4  ธันวาคม  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
00461สามัญ3550700187561นาย ประเทืองกาวี8  กรกฎาคม  248972ร.ร.นันทบุรีวิทยา1
00463สามัญ3559900024028นาง สุภารัตน์สุขสมจิตร12  กรกฎาคม  249170ร.ร.นันทบุรีวิทยา1
00462สามัญ3550100723241นาย ถนอมอุปสม1  เมษายน  249170ชำระเอง
03900สามัญ3550100710760นาง บำเพ็ญพงษ์รัตนนานุกุล16  พฤษภาคม  249863ชำระเอง
03730สามัญ5550100011931นาง สุวภรณ์อิ่นคำ2  มิถุนายน  249863ชำระเอง
03893สามัญ3550100365655นาง พวงทอง(ธนาคาร)ตันติ์พลาผล1  มีนาคม  249863ชำระเอง
04292สามัญ3550100012671นาย บุญยิ่งอาริยะ1  มกราคม  248180ชำระเอง
04981สามัญ3550700088865นาง สุภรัตน์วรรณวัตร19  กุมภาพันธ์  250358ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
04982สามัญ3559900024095นาง ยุคลไชยมงคล1  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04378สามัญนาย มณีมณเฑียร1  มกราคม  249962ชำระเอง
06101สามัญ3559900122887นาง ขวัญตาสมเกียรติ5  เมษายน  250259ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06057สามัญ3550100159729นาง สุภาครุฑเงิน23  กันยายน  250655ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06056สามัญ3550700174818นาง ปัทมพรกนกน้อยหมอ23  มีนาคม  250754ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06191สามัญ3559900173554นาง วีนามั่งมี25  เมษายน  250655ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06192สามัญ3550700324119นาง ละมัยหนักป้อ15  กุมภาพันธ์  250556ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06183สามัญ3550100574912นาง จันทร์เพ็ญอินน้อย16  พฤศจิกายน  250754ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06184สามัญ3560200400525นาง สีลาสารรัตนะ24  กันยายน  250853ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06254สามัญ3559900025814นาย ธวัชชัยครุฑเงิน1  มกราคม  250556ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06406สามัญ3550700183442นาย อินทรวุฒิไชย15  พฤษภาคม  250061ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06408สามัญ3559900031661นาง ประคองศรี(ธนาคาร)ประดิษฐ์พงษ์17  ตุลาคม  250061ชำระเอง
06452สามัญ3100901598732นาย มาโนชจิตตเกษม16  พฤษภาคม  249566ร.ร.ศรีสวัสดิ์ ฯสพม.เขต37แพร่-น่าน1
06595สามัญ3559900125053นาย วีระศักดิ์เขื่อนคำ15  ธันวาคม  250358ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06596สามัญ5550500620349นาง พนิดากุศล2  มกราคม  251546ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06604สามัญ3550600089711นาง ธัญลักษณ์คำรศ23  ตุลาคม  250655ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06654สามัญ3550900286407นาง กาญจนากันแก้ว19  กุมภาพันธ์  251447ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06655สามัญ3550100703496นาง วราภรณ์ยามานนท์7  พฤศจิกายน  251051ชำระเอง
04854สามัญ3559900141482นาง กนกรัตน์กันบุญ11  มีนาคม  250655ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
04853สามัญ3550100028420นาย สมคิดกันบุญ22  มีนาคม  250358สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
06680สามัญ3550100044760นาย มังกรณ น่าน14  กุมภาพันธ์  250556ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
06681สามัญ3559900139526นาย เมธาพรหมมา8  มิถุนายน  249863ชำระเอง
06054สามัญ3559900060792นาง เบญจพรเมธาฤทธิ์31  สิงหาคม  250853ร.ร.นันทบุรี สพม.37แพร่-น่าน
00457สามัญ3559900207335นาง ประนอมนาคพัฒน์5  กันยายน  249368ร.ร.ซินจง1
03574สามัญ3559900045017นาง อารยาผลรินทร์6  มิถุนายน  249566ร.ร.ซินจง1
03782สามัญ3550100777325นาง ละอองดาวผลรินทร์10  พฤศจิกายน  250259ร.ร.ซินจง1
05049สามัญ3550100703976นาง ศรีเรือนเปาป่า29  ธันวาคม  250160ร.ร.ซินจง1
05846สามัญ3550700420525นาง จีรพรสารถ้อย3  กรกฎาคม  251249ร.ร.ซินจง1
06282สามัญ5559990002505นาง ผ่องพรรณเชียงลา14  มกราคม  250556ร.ร.ซินจง1
00464สามัญ3550100188435นาย สุชาติวุฒิสวัสดิ์1  พฤษภาคม  249170พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
04269สามัญ5550690000738นาย ธนบูรณ์พิศุทธิ์วรัญญู23  ธันวาคม  250160พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
04961สามัญ3550100184031นาง พยอมกันทะ14  พฤศจิกายน  250556พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05190สามัญ3550100479197นาย บุญช่วงขันทยศ28  สิงหาคม  249665พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05265สามัญ3550100015956นาย ประสิทธิ์(ธนาคาร)ไชยเลิศ8  เมษายน  249764ชำระเอง
05266สามัญ3550100610854นาง ปรารถนาขันทยศ5  มิถุนายน  250556พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05267สามัญ3769900209956นาง ศาริสาจินดาวงษ์1  มกราคม  250754พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05294สามัญ3550900015489นาง เครือมาสกันทา18  มกราคม  250952พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05295สามัญ3550100189741นาง กล่อมจิตอานุภาเวนะวัฒน์1  มกราคม  250457พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05296สามัญ3550400022699นาง วิระพรธนะสกุล1  มกราคม  250754พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05435สามัญ3559900007735นาย เวนัยศรีใจ26  มิถุนายน  250061พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
05493สามัญ3550600307182นาย ทวีแก้วเทพ1  มกราคม  255011พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดน่าน
04343สามัญ3559900072693ว่าที่ร้อยตรี สมเดชอภิชยกุล28  มิถุนายน  248972ชำระเอง
06284สามัญ3400101344407นาง รำไพแก้วเตชะ19  กุมภาพันธ์  250655วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
06283สามัญ3550100045731นาย สมคิดแก้วเตชะ5  ตุลาคม  250556วิทยาลัยเทคนิคน่าน
06594สามัญ3559900053214นาง หน่อแก้วหิรัญวิทย์23  พฤศจิกายน  248972วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
06602สามัญ3550100056334นาย วิชัยสนธิ14  ตุลาคม  250259วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
06597สามัญ3841700734986นาย สมคิดชัยชนะ16  ธันวาคม  249665วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
05855สามัญ3559900192231นาง ดลกมลทรัพย์วัฒนากุล7  มีนาคม  250952ชำระเอง
06376สามัญ3521000270131นาง อัจฉราพรรณมาลัย4  มีนาคม  250160ชำระเอง
06579สามัญ3559900196601นาง พรรณีอินทนนท์11  พฤษภาคม  250556ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา1
06580สามัญ3550100638686นาง นิตยาไพบูลย์17  พฤศจิกายน  250556ร.ร.อนุบาลอยู่วิทยา1
06581สามัญ3559900170849นาง สุนันทาริกากรณ์1  มกราคม  251348โรงเรียนน่านครีสเตียนศึกษา1
01136สามัญ3550600124045นาย อนุวัตกุศล14  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01208สามัญ3550600356680นาย เฉลียวธนะขว้าง16  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01256สามัญ3550600132986นาง ศิวพรแก้วคงดี8  ตุลาคม  250358ร.ร.บ้านคัวะ2
01302สามัญ3550600062066นาย อดิศักดิ์จิณะ6  เมษายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01419สามัญ3550600005241นาย สัณห์จันทร์ทอง7  เมษายน  248279ชำระเอง
01422สามัญ3550600017826นาย ศักดิ์อุ่นจันทร์9  ตุลาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01427สามัญ3550700039635นาง สุธามาศมงคล12  ตุลาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01431สามัญ3550600170926นาย มีไชยวงศ์22  กรกฎาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01434สามัญ3550600009718นาย สันติสุขขัดขจร19  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01436สามัญ3550600280519นาย เขียน(ธนาคาร)ปะทิ3  มกราคม  247982ชำระเอง
01438สามัญ3550600123405นาง วราภรณ์คำวัง1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01440สามัญ3550600107973นาย สุมิตรรักษาสุข8  สิงหาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01442สามัญ3550600216098นาย ขจรจันทรักษ์26  กุมภาพันธ์  248576โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
01452สามัญ3550600160041นาย นิทัศน์ศิริรัตน์28  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01454สามัญ3550600082571นาย อุทัยสวาสดิ์วงศ์31  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01456สามัญ3550600085791นาย สมานไชยสลี19  มกราคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01466สามัญ3550600007804นาง อนงค์กุศล15  มกราคม  247289บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01471สามัญ3550600162931นาย เด่นปิ่นชัยพัฒน์13  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01473สามัญน.ส. จันทร์เพ็ญวัฒนะ17  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01479สามัญ5550690000029นาย นิธิโรจน์ศรีนเรศพงษ์26  มิถุนายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01481สามัญ3550600114627นาง นิลุบลคำวัง14  เมษายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01485สามัญ3550600173143นาย จรัญปิงยศ25  กันยายน  249269ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
00895สามัญ3550600146197นาง อำพรสินแก้ว29  มิถุนายน  250358ร.ร.บ้านคัวะ2
01178สามัญ3550600133648นาย บุญทรงท้าวฮ้าย6  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01211สามัญ3550600133010นาย ชูศักดิ์แก้วคงดี25  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01286สามัญ3550600271404นาย ธนวัฒน์สุภา25  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01421สามัญ3550600005682นาย ศรีลัยเรศมณเฑียร5  มิถุนายน  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01430สามัญ3550600395014นาย บุญธรรมสวนนันท์14  กรกฎาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01435สามัญ3550600304086นาย สมเกียรติมินทร8  พฤษภาคม  250358โรงเรียนวรนคร01.072
01441สามัญ3550600219682นาง เกษรามะลิ7  เมษายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01443สามัญ3550600220567นาย พินิจหัวหน้า25  มีนาคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01445สามัญ3550600175383นาง สุมาลีชื่นวรารักษ์9  กันยายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01447สามัญ3550600171094นาย ธีรวัฒน์นันท์ชัย2  พฤษภาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01449สามัญ3550600106632นาย สงวนหน่อคำ4  กุมภาพันธ์  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01451สามัญ3550600382745นาย อินผลอินไชย14  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01455สามัญ3550600055761นาย เมืองดีจิณะ17  พฤศจิกายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01459สามัญ3550600123391นาย สนิทคำวัง9  พฤศจิกายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01465สามัญ3559900006216นาง ปราณีพูลสุข22  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01467สามัญ3550600352544นาย สมศักดิ์ (ธนาคาร)สมเงิน1  มกราคม  248279ชำระเอง
01472สามัญ3540400291096นาย มนตรีมหานิล18  กรกฎาคม  250061ชำระเอง
01476สามัญ3550600166899นาย คำยาวิละ8  เมษายน  247982ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
01478สามัญ3550600186881นาย ชวภณกวีคุณานนท์5  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01482สามัญ3550600099504นาง วันเพ็ญจันต๊ะยอด26  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01484สามัญ3550600107931นาง อำพรรักษาสุข30  พฤศจิกายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01488สามัญ3550600117570นาย จันทร์วิยา20  มิถุนายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01491สามัญ3550600259943นาย สาครคำวัง2  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01495สามัญ3550600266940นาง เกษศิรินทร์แบ่งทิศ16  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01497สามัญ3550600306372นาง สีดาวรรณรัตน์14  กุมภาพันธ์  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01499สามัญ3550600313913นาง จงดีมหานิล19  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01502สามัญ3550600342778นาย เชาวรัตน์อิ่นอ้าย11  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01506สามัญ3550600328554นาย สมบูรณ์คำแสน6  มีนาคม  249566ร.ร.สารธรรมวิทยาคาร สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01508สามัญ3550600026604นาง สุจิตรามหายศนันท์18  ตุลาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01510สามัญ3550600023249นาง บานเย็นสัมพันธวงศ์1  กุมภาพันธ์  247487บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01514สามัญ3550600006018นาย ผดุงศักดิ์ปราบริปู7  เมษายน  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01518สามัญ3550600010317นาย ปรีชามงคล15  สิงหาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01520สามัญ3550600006107นาย อุทัยห่านตระกุล1  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01522สามัญ3550600017834นาง รวิวัลย์อุ่นจันทร์17  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01524สามัญ3550600262324นาง สังวาลย์ถาวงศ์10  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01526สามัญ3550600023028นาง หวังฤทัยปรารมภ์24  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01530สามัญ3550600313981นาง วิไลวรรณมหานิล19  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01534สามัญ3550600313905นาย วัชระพงษ์มหานิล2  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01538สามัญ3550600164161นาย ผนึกโลราช22  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01544สามัญ3550600009891นาย สมัครอนุรักษ์8  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01546สามัญ3550600397068นาย สำราญปาละ2  กรกฎาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01549สามัญ3550600313492นาย วิทยามหานิล3  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01551สามัญ3550600310876นาย จำเนตรพรหมวังขวา12  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01553สามัญ3559900050258นาง มุกดาบัณฑิต9  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01555สามัญ3550600099431นาย เดชชาติรัตนวรชาติ22  ตุลาคม  253922บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01559สามัญ3550600018440นาง สุดาสกุลสุวัฒนา21  พฤศจิกายน  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01562สามัญ3550600404129นาย เสนาะอะทะ28  พฤศจิกายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01494สามัญ3550600313972นาย ทรงศักดิ์มหานิล14  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01496สามัญ3550600303993นาง เสาวณีย์ทาวรรณ6  พฤศจิกายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01501สามัญ3550600309533นาย สนั่นวงศ์ซื่อสัตย์1  พฤษภาคม  247289บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01503สามัญ3550600305147นาย มงคลแดนโพธิ์21  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01507สามัญ3550600020711นาง สิริพรจันทร์ทอง17  พฤษภาคม  249269ชำระเอง
01509สามัญ3550600023095นาง จำปีพันธุ์แก้ว7  มิถุนายน  247685บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01513สามัญ3550600020274นาง ละมัยโคกกระเทียม30  มีนาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01515สามัญ3550600013715นาง อนุรักษ์เมธะพันธุ์14  กรกฎาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01519สามัญ3550600018431นาย วัฒนชัยสกุลสุวัฒนา1  พฤศจิกายน  248873บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01521สามัญ3550600006026นาง สุพรปราบริปู9  เมษายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01523สามัญ3550600271951นาง เมทินีเหล่ากาวี9  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01525สามัญ3550600308839นาย รามแก้วเทพ17  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01527สามัญ3550600258726นาง กรุณาเทแก้ว1  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01533สามัญ3550600260542นาย ทำนองรัตนพิกุล22  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01541สามัญ3550600260429นาง ยุพินรัตนพิกุล15  เมษายน  250259ร.ร.บ้านยู้2
01543สามัญ3550600081672นาย ประหยัดวิทยาภัค17  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01545สามัญ3550600009904นาง บัวหอมอนุรักษ์1  กุมภาพันธ์  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01547สามัญ3550600271943นาย คงศิลป์เหล่ากาวี9  พฤศจิกายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01552สามัญ3550600304361นาย ธนาไชยสลี1  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01554สามัญ3550600304329นาง พวงมาลาไชยสลี15  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01558สามัญ3550600039242นาย สุขนันทเสน30  เมษายน  248675ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์2
01561สามัญ3550600022846นาง จำปีสวนยศ10  กุมภาพันธ์  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01563สามัญ3550600388361นาย ทองดีเนตรวีระ6  พฤษภาคม  250259ร.ร.บ้านนาหนุน 22
01564สามัญ5550690007490นาย ชวนถาวงศ์1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01567สามัญ3550600020746นาย เอนกวิเศษสุขวรกุล26  มีนาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01569สามัญ3550600023290นาง ทองมันชินกลาง4  เมษายน  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01572สามัญ3550600175375นาย ประพัฒน์ชื่นวรารักษ์15  ธันวาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01575สามัญ3550600260780นาง ฟองคำตนะทิพย์5  ธันวาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01577สามัญ3550600259897นาง วัฒนาคำวัง13  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01579สามัญ3550600258751นาย สัมพันธ์เทแก้ว3  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01583สามัญ3559900214994นาง บานเย็นอาวรณ์5  ตุลาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01585สามัญ3550600215768นาย คำนึงกุลสุทธิ์3  กันยายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01590สามัญ3550600032361นาง มัลลิกาทิพย์บุญศรี20  สิงหาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01602สามัญ3550600126358นาย ปันภิบาลย์2  สิงหาคม  246794บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01604สามัญ3550600051129นาย เผชิญจิณสิทธิ์2  ตุลาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01606สามัญ3550600134661นาย ปกรณ์ลาภา2  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01608สามัญ3559900022297นาย สะอาดอินต๊ะวิน1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01610สามัญ3550600131581นาย พงศ์สุข (นิยม)กุลจิตติพงศ์ (ท้าวฮ้าย)1  พฤษภาคม  249566ร.ร.บ้านนาหนุน 12
01612สามัญ5550690006043นาง ประนมพรภิบาลย์20  มีนาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01614สามัญ3550600253767นาย สนองอินยา18  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01616สามัญ3550600214443นาย ไพศาลอินน้อย7  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01618สามัญ3550600190188นาย สุทัศน์อุทธิยา5  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01633สามัญ3550600260372นาย วีรพงษ์รัตนพิกุล15  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01644สามัญ3550600294421นาย ทวีคำแสน7  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01646สามัญ3550600398595นาง พีชานิกาทองแพง16  กันยายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01648สามัญ3550600154599นาย สมานอินปา27  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01650สามัญ3550600256642นาย อดุลย์ถาวงศ์5  ตุลาคม  248972สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01652สามัญ3550600049230นาย คำมูลไชยช่อฟ้า19  สิงหาคม  249368ร.ร.มัธยมป่ากลาง สพม.เขต37แพร่-น่าน2
01654สามัญ3550600354393นาย เจริญศักดิ์ศรีทองอินทร์15  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01656สามัญ3550600007022นาง ปารวีเดี่ยวตระกุล13  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01565สามัญ3550600399371นาย เชิดเมธาเกษร6  มิถุนายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01568สามัญ3550600093824นาย เสน่ห์โค้วตระกุล28  พฤษภาคม  249764ชำระเอง
01570สามัญ3550600013308นาง เพียรจิตคำยอด3  มีนาคม  248675บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01574สามัญ3550600262316นาย สำราญถาวงศ์8  มิถุนายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01582สามัญ3550600170888นาย ทวีอารีมิตร9  กุมภาพันธ์  248081ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
01586สามัญ3559900043928นาง สุกานดากรองทอง29  พฤศจิกายน  250160ร.ร.บ้านปง2
01605สามัญ3550600133605นาย กำธรท้าวฮ้าย1  สิงหาคม  247190บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01607สามัญ3550600136990นาง ปราณีศิริรัตน์2  มีนาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01609สามัญ3550600131599นาง กาบซ้อนกุลจิตติพงศ์ (ท้าวฮ้าย)13  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01613สามัญ3550600221911นาย เอกชัยธนะ3  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01615สามัญ3550600133052นาย ประสิทธิ์อินต๊ะวิน14  ธันวาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01617สามัญ3550600134784นาย สะอาดธรรมราช10  สิงหาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01619สามัญ3550600137597นาย สว่างอินต๊ะแสน1  กรกฎาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01621สามัญ3550600023966นาย แทนภิราญคำ13  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01632สามัญ3550600127338นาย เปล่งปรารมภ์24  กรกฎาคม  246497บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01634สามัญ3550600396614นาย ประสิทธิ์สองสียนต์13  กันยายน  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01637สามัญ3550600122832นาย อนันต์กุศล17  พฤศจิกายน  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01643สามัญ3550600273041นาย ชูชาติพรหมวังขวา1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01645สามัญ3550600174662นาง สุภาพอินต๊ะ20  มิถุนายน  250358ร.ร.บ้านถ่อน2
01647สามัญ3550600006409นาย ไสวช่างเงิน21  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01649สามัญ3550600370615นาย ศรีนวลมงคล1  มิถุนายน  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01653สามัญ3550600027015นาง ศุภลักษณ์บูรณพันธ์23  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01655สามัญ3550600313506นาง ชูจิตมหานิล1  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01670สามัญ3550600221873นาย วินัยธนะ4  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01682สามัญ3550600306950นาย ปิยะถาวงศ์24  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01688สามัญ3550600266273นาง ผ่องใสเสาร์สูง2  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01692สามัญ3550600009114นาย สามารถเมืองมูล14  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01698สามัญ3550600261361นาย พินิจตนะทิพย์17  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01702สามัญ3550600165779นาย บุญทรงนันท์ชัย3  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01705สามัญ3550600104940นาย สาครอริยบุรุษ26  กันยายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01708สามัญ3550600023974นาง อนงค์ภิราญคำ17  เมษายน  249863ร.ร.บ้านฝายมูล2
01713สามัญ3550600039439นาย ประสิทธิ์บูรณศรี20  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01715สามัญ3550600116123นาย พนมพรหมรักษ์3  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01720สามัญ3550600039803นาง ฟองศรีอินต๊ะวิน10  มกราคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01724สามัญ3550600057721นาย สง่าอินยา15  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01727สามัญ3550600013707นาย สมนึกเมธะพันธุ์4  มกราคม  248774บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01730สามัญ3550600060951นาย สมบูรณ์วีระ6  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01737สามัญ3550600313379นาย ชูรัฐมูลเมือง1  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02083สามัญ3550600017109นาง จรุณีพิมเสน9  กันยายน  250259ร.ร.บ้านสบเป็ด2
02542สามัญ3551000145883นาง ทัศนีย์วงศ์ซื่อสัตย์30  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02982สามัญ3559900152204นาง เพ็ญศรีไชยวุฒิจักร3  ตุลาคม  247982บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03532สามัญ3550600258424นาง รำไพมหานิล25  เมษายน  249863ชำระเอง
03677สามัญ3550600215687นาง อุบลกุลสุทธิ์7  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01669สามัญ3559900070712น.ส. ดวงเดือนอภิไชย3  พฤษภาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01671สามัญ3550600108244นาย สมัยพุฒหมื่น19  กันยายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01678สามัญ3550600419673นาง วันดีศิริเดชากุล18  มิถุนายน  250259ร.ร.บ้านแหน2
01680สามัญ3550600271277นาย สมบัติสุทธิเสน1  เมษายน  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01684สามัญ3550600354962นาย ใหม่ธนะวงศ์17  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01686สามัญ3550600399478นาย แสวงอะทะไชย15  พฤษภาคม  248576บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01689สามัญ3550600266265นาย เสรีเสาร์สูง19  กุมภาพันธ์  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01697สามัญ3550600294439นาง ระเบียบคำแสน4  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01704สามัญ3550600017893นาย วิถีท้าวฮ้าย28  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01707สามัญ3550600017907นาง ประทุมวันท้าวฮ้าย10  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01710สามัญ3550600006115นาง จุฑามณีห่านตระกุล1  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01712สามัญ3550600022838นาย สมุทรสวนยศ19  สิงหาคม  247883บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01714สามัญ3550600039447นาง พิกุลบูรณศรี3  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01716สามัญ3550600026418นาย ศรีเดชไชยช่อฟ้า10  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01719สามัญ3550600003434นาย ภัทรผลผลอิ่นแก้ว2  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01721สามัญ3550600122891นาง คำมวนกุศล30  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01726สามัญ3550600009742นาง วิไลวรรณขัดขจร18  ตุลาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01728สามัญ3550600022978นาง สุดาพรลือชา18  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01731สามัญ3550600132447นาย ศักดิ์โนศรี4  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02042สามัญ3550700186557นาย นิติพัฒน์มหาวงศ์21  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
02070สามัญ3550600020215นาง สุรีพรหิรัญกุล20  สิงหาคม  250358รร.บ้านท่าวังผา2
02115สามัญ3550600212874น.ส. เกษรแก้วทิตย์14  ตุลาคม  250259ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
02609สามัญ3550600163423นาง วันพรเล็กพานิช1  มกราคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03698สามัญ3550600103544นาง จารุพันธ์พิยะ4  มิถุนายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03710สามัญ3550600287017นาง รัตนาภรณ์มหานิล23  เมษายน  249962ร.ร.บ้านยู้2
03756สามัญ3550600114503นาย รักสิทธิ์เชี่ยวพานิช20  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03800สามัญ3559900095758นาง นุชนาฎดุกสุขแก้ว1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
03830สามัญ5550500594429นาย ณัฐพลมาณกิจ6  มกราคม  250259ร.ร.อนุบาลนิธากร2
03850สามัญ3550600116662นาง แจ่มใสไชยวงศ์10  มิถุนายน  250259โรงเรียนราชานุบาล 21
03855สามัญ3550600026795นาง พรพิมลทะวิไชย27  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03881สามัญ3550600361942นาย สวาทอินต๊ะวิน24  กรกฎาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03961สามัญ3550600138356นาย สมเพชร(อรพินธ์ คำรศปาโน7  กันยายน  249764ร.ร.บ้านสบขุ่น2
03992สามัญ3550600174395นาย สุนทรราชภัณฑ์6  มีนาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03996สามัญ3550600079406นาง นิตยาลำกุล20  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04008สามัญ3550600026141นาง สาหร่ายไชยช่อฟ้า1  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04021สามัญ3550600174654นาย จำนงค์อินต๊ะ26  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04032สามัญ3550600258521นาย นิเวชตนะทิพย์4  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04044สามัญ3550600222454นาย ณรงค์ยาวิชัย16  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04072สามัญ3550600397734นาย อุดมเนตรวีระ1  กันยายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04118สามัญ3550600093883นาย ศิริ(ธนาคาร)ศิริแก้ว8  ตุลาคม  249566ชำระเอง
04120สามัญ3550600082946นาย ศรศักดิ์เขื่อนอ้น25  มิถุนายน  249566ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยา2
04130สามัญ3550600283798นาง ดวงนภากรุณาดวงจิตร2  พฤษภาคม  250358ร.ร.บ้านนาฝ่า2
04160สามัญ3550600131548นาย เสนาะเทพเสน23  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04210สามัญ3550600107078นาย สุรินทร์พวงดอก8  มิถุนายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04233สามัญ3550600026426นาง นวลสวาทไชยช่อฟ้า11  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04235สามัญ3550600035301นาง ยุพาพะมิตร4  กันยายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04242สามัญนาย เฉลิมพลวงศ์สาระ25  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04265สามัญ3550600024938นาง ทองศรีพงษ์สุภษะ2  พฤษภาคม  248378บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04279สามัญ3559900130545นาย สมบูรณ์ราชภัณฑ์21  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04321สามัญ3550600127877นาย สว่างภิมาลย์7  ธันวาคม  249071ชำระเอง
04325สามัญ3550600032639นาย มนูญขันรินทร์17  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04332สามัญ3540200251805นาง ศรีปันจันทรางกูร5  มกราคม  249566ชำระเอง
04387สามัญ3550600033112น.ส. ศรีแพรวงศ์สาระ19  กันยายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03754สามัญ3550600114511นาง รัชนีกรเชี่ยวพานิช8  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03769สามัญ3550600105318นาย สมานวิชา24  กุมภาพันธ์  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03801สามัญ3550600107558นาย ชูชาติอุ่นจันทร์12  ตุลาคม  250160รร.บ้านท่าวังผา2
03849สามัญ3550600064930นาย อรัญไชยช่อฟ้า16  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03852สามัญ3550100048404นาง พิกุลจิณสิทธิ์5  พฤศจิกายน  250259ร.ร.บ้านหนองบัว2
03854สามัญ3550600173941นาย อรุณคำครุฑ2  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03921สามัญ3550600085945นาง จำปีกุศลส่ง16  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03986สามัญ3550600258734นาง กรรณิการ์มาณกิจ6  กุมภาพันธ์  250259ร.ร.อนุบาลนิธากร2
03993สามัญ3550600174409นาง อรุณีราชภัณฑ์25  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03995สามัญ3550600108091นาง อนงค์มะโนวรรณ27  มีนาคม  250259รร.บ้านท่าค้ำ2
04011สามัญ3550600026132นาย สนิทไชยช่อฟ้า11  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04020สามัญ3550600266737นาย เอี่ยมตนะทิพย์3  ตุลาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04031สามัญ3550600266931นาย ทวีศักดิ์แบ่งทิศ12  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04043สามัญ3550600219674นาย องอาจมะลิ24  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04045สามัญ3550600104869นาง ประนอมตาลาว4  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04090สามัญ3540400741806นาง เสวียนใจแก้ว14  มีนาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04119สามัญ3550600162940นาง จุฬารัตน์ปิ่นชัยพัฒน์4  มีนาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04129สามัญ3550600283755นาย ณัฐกฤษฏิ์ปะทิ1  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04159สามัญ3550600338703นาย ปรีชาต๊ะผัด29  มิถุนายน  250061ชำระเอง
04178สามัญ3550600066894นาย สุรศักดิ์ศิริแก้ว28  กุมภาพันธ์  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04209สามัญ3540400152827นาง แสงมอญทัศนไทย1  มกราคม  250457ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
04224สามัญ3550400329581นาย เสริมพาสุริยันต์18  ธันวาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04234สามัญ3550600035336นาย อินส่องพะมิตร10  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04278สามัญ3559900130553นาง วนิดาราชภัณฑ์14  กันยายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04280สามัญ3550600340236นาย นิพนธ์มหานิล19  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04324สามัญ3540200251791นาย สมชายจันทรางกูร7  ตุลาคม  249467ชำระเอง
04428สามัญ3550600212912นาง รัตน์จิภรณ์แก้วทิตย์9  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04429สามัญ3550600212904นาย สมศักดิ์สร้อยนาค1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04431สามัญ3550600150330นาย สว่างปินตา1  กรกฎาคม  250259ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
04456สามัญ3550600161391นาง ธันยธรณ์เทพสุคนธ์17  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04485สามัญ3559900201361นาง นิลาวรรณวิชา1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04535สามัญ3550600390101นาย สมเพชรใบยา3  พฤศจิกายน  250259ร.ร.บ้านแหน2
04568สามัญ3550600306925นาง วาสนาถาวงศ์5  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04598สามัญ3550600130304นาย มณูท้าวฮ้าย25  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04600สามัญ3550600266974นาง นิวาลย์ตนะทิพย์20  มิถุนายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04628สามัญ3550600324354นาง บัววรรณตนะทิพย์14  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04630สามัญ3550100640290นาย ยงยุทธบุญตัน29  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04632สามัญ3550600107043นาง ลัดดาวัลย์พวงดอก23  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04684สามัญ3550600137023นาย สมบัติอินต๊ะวิน17  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04686สามัญ3550600077993นาง ปราณีธนะวงศ์25  ธันวาคม  250259รร.บ้านเชียงแล2
04734สามัญ3550600162737นาง เฉลิมพรศิริ3  กันยายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04739สามัญ3550600124118นาย สุทัศน์ภิรัญคำ8  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04752สามัญ5550690006396นาง ทัศนาภรณ์ดอกเกี๋ยง5  สิงหาคม  250358ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
04754สามัญ3550600021092นาย สนองคำตัน29  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04771สามัญ3559900022246นาง นงลักษณ์อินต๊ะวิน1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04793สามัญ3550600016846นาง มุกดาต๊ะยศ31  กรกฎาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04812สามัญ3550600016421นาง จงรักษ์จันทร์ทอง4  ตุลาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04824สามัญ3550600161960นาย สมานยอดสาร24  มีนาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04827สามัญ3559900150970นาง ระวิพรรณวงศ์สกุล3  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04842สามัญ3550600354407นาง มาลีศรีทองอินทร์5  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04860สามัญ3550600021882นาง รัชนีกรเขื่อนอุ่น9  พฤษภาคม  249863รร.บ้านท่าวังผา2
04873สามัญ3550600078141นาย ประหยัดลำน้อย1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04891สามัญ3550600026094นาง พรธิรัตน์ศิรพงศ์วรกุล23  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04915สามัญ3550600161048นาย ชวนอินต๊ะ4  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04917สามัญ3550600050173นาย สมสมเงิน10  สิงหาคม  249962โรงเรียนบ้านน้ำโมง2
04942สามัญ3550600175057นาง รัชฎาภรณ์ยานะ1  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04430สามัญ3550600150348นาง รังษีปินตา15  กรกฎาคม  250259ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
04448สามัญ5550500087667นาย อรุณกันบุญ6  กุมภาพันธ์  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04122สามัญ3550600397742นาง ละมัยเนตรวีระ27  พฤษภาคม  250259ร.ร.แสนทองวิทยา2
04567สามัญ3550600294498นาย อรัญวิเศษสุข1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04597สามัญ3550600285669นาย นิวัฒน์ปะทิ5  ตุลาคม  250358ร.ร.บ้านยู้2
04599สามัญ3550600130258นาง นิพรท้าวฮ้าย2  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04627สามัญ3550600009360นาง สุทธิดามั่นเหมาะ23  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04629สามัญ3550600285146นาง อำนวยจันทรักษ์25  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04631สามัญ3540400417731นาย ประดิษฐ์ทรัพย์ทวี27  พฤศจิกายน  249764ร.ร.บ้านนาหนุน 22
04633สามัญ3559900200497นาง เบญจวรรณพันธุ์แก้ว (สมเกียรติ)18  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04685สามัญ3550600137520นาย มนัสอินต๊ะวิน1  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04687สามัญ3550600289974นาง ถนอมศรีนันท์ชัย17  พฤษภาคม  250556ร.ร.บ้านนาฝ่า2
04735สามัญ3550600165299นาง ภัทราภรณ์ยานะ28  กรกฎาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04738สามัญ3550600124126นาง บรรจบภิรัญคำ15  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04751สามัญ3550600324346นาย บุญเรืองตนะทิพย์17  มิถุนายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04753สามัญ5550690006388นาย จักรกริชดอกเกี๋ยง9  พฤษภาคม  250259ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
04755สามัญ3550600216144นาย สว่างยาวิไชย8  ตุลาคม  248873ร.ร.หนองบัวพิทยาคมสพม.เขต37แพร่-น่าน2
04772สามัญ3550100695361นาง นัฎธิยาพรมจักร์26  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04811สามัญ3559900133536นาง ปวีณ์มาสจิรกุลอรุณวัชร์24  มีนาคม  250259ร.ร.บ้านนาหนุน 22
04823สามัญ3550600020851นาง รัตนาสิทธิหาญ4  มกราคม  250259รร.บ้านท่าวังผา2
04825สามัญ3550600161986นาง รัชนียอดสาร14  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04841สามัญ3559900014472นาย โกวิทย์ต้นผล13  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
04859สามัญ3550600021866นาย เกรียงศักดิ์เขื่อนอุ่น11  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04872สามัญ3550600073785นาย สมานจิณะไชย15  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04874สามัญ3550600165990นาย เธียรคำเขียว28  ธันวาคม  250160ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
04892สามัญ4540100001198นาย สุพัฒน์กัณฑเดช31  กรกฎาคม  249764ชำระเอง
04894สามัญ4550600001197นาง อำไพคำวัง31  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04916สามัญ3540200304224นาง สายหยุดอินต๊ะ2  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04941สามัญ3550600078001นาง ปรานอมบุษดาคำ9  ตุลาคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04945สามัญ3550600388166นาย นิกรเนตรวีระ14  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04962สามัญ3550600003442นาง กนกภรณ์คำครุฑ8  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05022สามัญ3550600165281นาย ทรงยานะ8  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05047สามัญ3540100690726นาย พิพัฒน์ริกันต์1  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05063สามัญ3550100583971นาง เบญจมาศหาญสงคราม26  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05065สามัญ3550600119521น.ส. พวงเพชรยาวิไชย18  กุมภาพันธ์  249170ร.ร.ชุมชนไตรคามฯ2
05067สามัญ3550600380394นาย นาเคนทร์ใบยา30  มกราคม  250358ร.ร.บ้านแหน2
05071สามัญ3550600007014นาย โสภณเดี่ยวตระกุล12  พฤศจิกายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05100สามัญ4540100001201นาง จุฑารัตน์กัณฑเดช19  ตุลาคม  250061ชำระเอง
05130สามัญ3550100107311นาย ชุมพลวิชา19  พฤษภาคม  250259ร.ร.บ้านนาหนุน 22
05154สามัญ3550600053733นาย วินัยธรรมจักร9  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04669สามัญ3100602866930นาย อดิศักดิ์พิยะ24  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05207สามัญ3550600162681น.ส. วิไลราชภัณฑ์13  กรกฎาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05209สามัญ3540400210924นาย สุนทรหมื่นกัน24  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05232สามัญ3550600189988นาย จำเริญจันต๊ะยอด5  พฤษภาคม  248576ร.ร.บ้านสว้า2
05286สามัญ3550600071405นาย แสวงเพชรภา7  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05303สามัญ3550600283691นาย บุญยืนเทพกัน1  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05427สามัญ3550600175251นาง อำนวยนันท์ชัย8  กรกฎาคม  250457ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
05442สามัญ3110200036614นาง วาสนาปินตา3  ธันวาคม  250457ร.ร.ชุมชนไตรคามฯ2
05444สามัญ3550600059332นาย เชษฐ์สุทธไชย4  มกราคม  250259ชำระเอง
05446สามัญ3550600266028นาง บุษบาตนะทิพย์19  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04530สามัญ3550600261387นาย ทวีตนะทิพย์20  กันยายน  250259ร.ร.บ้านแหน2
05498สามัญ3670700474896นาย พรเทพศรีหร่าย1  มกราคม  250358โรงเรียนบ้านปงสนุก 01.102
05516สามัญ3550600347117นาง สุภาณินีป้องคำรด1  มกราคม  250655ร.ร.แสนทองวิทยา2
05518สามัญ3560400071657นาย นิมิตรบุญขยาย25  ตุลาคม  250457โรงเรียนบ้านสะเกิน2
05529สามัญ3550600204812นาย ฉัตรมงคลชัยการินทร์5  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05550สามัญ3559900077989นาง สุวารีวิชารักษ์14  พฤษภาคม  250358รร.บ้านท่าวังผา2
05581สามัญ3550600116611นาย สวัสดิ์สารกอง8  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05583สามัญ3550600044092นาง จันทราผาแก้ว11  มกราคม  250556ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์2
05576สามัญ3550600009181น.ส. ปัทมาฟ้าสาร10  กุมภาพันธ์  251051ร.ร.บ้านสบเป็ด2
04970สามัญ3550600325083นาง กมลรัตน์ชัยภิบาล16  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05046สามัญ3540200146611นาง สุพัตราอิ่นอ้าย1  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05048สามัญ5550690000606นาง บำเพ็ญริกันต์2  สิงหาคม  250259ร.ร.บ้านแหน2
05064สามัญ3550600388832นาย วิรัตน์เนตรวีระ6  มกราคม  250556ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา2
05066สามัญ3550600397076นาง อัมพันปาละ6  เมษายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05068สามัญ3550600350584นาง เจษฎาภรณ์ใบยา30  ธันวาคม  250457ร.ร.บ้านนาหนุน 12
05070สามัญ3559900133498นาง จารุวรรณหิรัญกุล26  กุมภาพันธ์  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05099สามัญ3550600100511นาย พงษ์ศักดิ์ยาวิไชย17  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05101สามัญ3550600205479นาย สมบูรณ์คำหว่าง6  เมษายน  251150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
05131สามัญ3550600108031นาง นงนภัสเข็มอนุสุข11  พฤษภาคม  250259ร.ร.บ้านแหน2
04636สามัญ3550600007499นาง ยุพินตั้งเจียมศรี8  สิงหาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05205สามัญ3550600006158นาย นิคมปราบริปู21  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05208สามัญ3559900156897นาย อินทรศักดิ์สมณช้างเผือก5  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05231สามัญ3550600097170นาย อภัยธิมา3  สิงหาคม  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05233สามัญ3550600349896นาย ชาญณรงค์ปาละ20  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05301สามัญ3550600070735นาย เจริญไชยช่อฟ้า6  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05304สามัญ3550600068366นาย สมานไชยสลี27  เมษายน  251150รร.บ้านเชียงแล2
05397สามัญ3540300311222นาย สังเวียนกุศลส่ง17  มีนาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05441สามัญ3550600144801นาย สมัยปินตา5  ธันวาคม  250358ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา2
05443สามัญ3500900840196นาง อุไรวรรณสุทธไชย22  เมษายน  250556ชำระเอง
05445สามัญ3550600266010นาย ไสวตนะทิพย์1  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04529สามัญ3510100290655นาง อารีตนะทิพย์5  เมษายน  250358ร.ร.บ้านถ่อน2
05461สามัญ3550600263410นาย เฉลิมตนะทิพย์1  มกราคม  250952ร.ร.เมืองยมวิทยาคาร สพม.เขต37แพร่-น่าน2
05515สามัญ3550600231283นาย เปรื่องกิติต๊ะวิไชย31  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05517สามัญ3550900100818นาง สุชาดาจันทร์ทอง1  มกราคม  250259รร.บ้านวังว้า2
05519สามัญ3570900083115นาง นุชนาฎวิทยา14  ธันวาคม  250754ร.ร.บ้านปง2
05530สามัญ3550600107779นาง ประครองศรีปรารมภ์16  สิงหาคม  250556ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา2
05580สามัญ3550600217477นาง พรรณทองสิริกาญจนขจี3  พฤศจิกายน  250556ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
05582สามัญ3550100153640นาง ศศิประภาอุ่นเรือน1  มีนาคม  250655โรงเรียนบ้านปางเป๋ย 11
05584สามัญ3550600130495นาย ไสวพรหมปัญญา9  มีนาคม  250457ร.ร.บ้านหนองบัว2
05601สามัญ3550100112269นาย สนองผาแก้ว14  มีนาคม  250358ร.ร.บ้านสบหนอง2
05602สามัญ3550600309045นาย ประดิษฐ์ขันเขื่อน19  ตุลาคม  251150ร.ร.บ้านยู้2
05656สามัญ5550690008666นาย สมานฆะปัญญา1  มกราคม  251546ชำระเอง
05706สามัญ3550600161862นาย เชิดศักดิ์สุนทร25  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05708สามัญ3551100041664นาง วิไลรัตน์สุทธะ9  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05014สามัญ3550100366759นาง เนาวรัตน์ธราวรรณ19  ธันวาคม  250457เทศบาลเมืองน่าน
05761สามัญ3539900188756นาย สาธิตชินกลาง28  มกราคม  250259รร.บ้านท่าวังผา2
05822สามัญ3550600124550นาย ถวิลพุฒหมื่น12  มิถุนายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05865สามัญ3501500480771นาย วิทยาทาคำส่าง1  ตุลาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05424สามัญ3550600120716นาง ผ่องศรีภูคา22  เมษายน  251051ร.ร.ชุมชนไตรคามฯ2
05729สามัญ3549900028376นาง ยุวดีคันธะเรศย์9  กรกฎาคม  250259รร.บ้านท่าวังผา2
05891สามัญ3550600123162นาง ชนัฎตาปินตา13  พฤศจิกายน  250754ร.ร.ชุมชนไตรคามฯ2
05958สามัญ3550600132960นาย เสถียรอินยา8  ธันวาคม  250655รร.บ้านท่าค้ำ2
05974สามัญ3550600351637นาย พรชัยธนะขว้าง20  มิถุนายน  250952ร.ร.บ้านนาหนุน 22
05996สามัญ3550300430191นาง สุพรรณมณีวัฒนเศรษฐ์9  มีนาคม  250457รร.บ้านท่าวังผา2
04944สามัญ3550600144810นาย ฐิติเชาว์ปินตา8  กรกฎาคม  250754ร.ร.บ้านสบหนอง2
06020สามัญ3551100034293นาง ปริฉัตรธนะ3  ตุลาคม  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01493สามัญ3559900079515นาง ทัศนาภรณ์ณ น่าน1  กุมภาพันธ์  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06037สามัญ3500500216614นาง นิภาริเป็ก25  กรกฎาคม  251150ร.ร.บ้านสบเป็ด2
06066สามัญ3480500302732นาง เสาวลักษณ์ชนะเกษม5  มิถุนายน  250259ร.ร.แสนทองวิทยา2
06109สามัญ3550600023168นาง สัจพรโอมอ้อม9  ธันวาคม  250259รร.บ้านท่าวังผา2
05039สามัญ3550600165841นาง ปราณีหารต๊ะ25  มีนาคม  250457ร.ร.บ้านเสี้ยว2
01162สามัญ3550600306615นาง เสาวลักษณ์รัตนวรากร12  ตุลาคม  250259ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยา2
05532สามัญ3550100443915นาง วาสนาธนะ27  กันยายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06130สามัญ3550600200710นาง ปราณีจงบวรวิวัฒน์2  มิถุนายน  250655ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
06216สามัญ3550600001041นาง มาลีอุ่นจันทร์25  มีนาคม  250655รร.บ้านท่าวังผา2
06230สามัญ3550100496849น.ส. วจีมูลหงษ์1  มกราคม  250853ร.ร.บ้านฝายแก้ว 11
06232สามัญ3550600054985นาย สุรกานต์ธรรมสอน6  ธันวาคม  250754ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์2
06317สามัญ3540300288085นาย สิรวิชญ์เกียรติศิริถาวร31  มีนาคม  250358ร.ร.บ้านสบหนอง2
01463สามัญ3559900006160นาย ศักดิ์ดาพูลสุข8  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06350สามัญ3650100199835นาย พัฒนวิชญ์พงษ์ธนรินทร์21  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05631สามัญ3550600182975นาง ปิลันธนีสากล1  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05679สามัญ5550500454368นาย ทินกรอินบรรเลง28  กุมภาพันธ์  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05707สามัญ3550600161226นาง พินผกาอินต๊ะ15  พฤษภาคม  250259ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
05013สามัญ3550100441092นาย ชุมพลธราวรรณ14  กันยายน  250160เทศบาลเมืองน่าน
05789สามัญ3550600016439นาย เดชาจันทร์ทอง1  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05823สามัญ3550600124568นาง อุไรพุฒหมื่น10  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05879สามัญ3550600175731นาง สมศรีธรรมราช3  มิถุนายน  250457ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
05950สามัญ3550600111521นาย สมุห์มงคล8  กรกฎาคม  250259ร.ร.บ้านสบเป็ด2
05466สามัญ3550600059987นาย รุ่งโรจน์ริเป๊ก13  กุมภาพันธ์  251051ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา2
05957สามัญ5570690001157นาง ณัฐกานต์คำภีระ28  มีนาคม  250457ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
05959สามัญ3550600171299น.ส. เกศราหลวงทะ7  เมษายน  250556ร.ร.ชุมชนบ้านดอนตัน2
05553สามัญ3550600081184นาง สดใสสวนยศ5  มิถุนายน  251150รร.บ้านท่าวังผา2
06021สามัญ3550600133427นาย อวยชัยจิณสิทธิ์25  กันยายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06065สามัญ3550600111946นาง ฉัตรสิณีย์เหล่าสุนทรียา25  พฤษภาคม  250556ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์2
06067สามัญ3550500268657นาง อารีย์อิ่นแก้ว12  ธันวาคม  250556ร.ร.แสนทองวิทยา2
06116สามัญ3550600393640นาย คำปันต๊ะมา5  กันยายน  250259ร.ร.บ้านดอยติ้ว2
04054สามัญ3550600167097นาง นงเยาว์หาดเพชร15  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05531สามัญ3550600215695นาย สุนทรธนะ1  มกราคม  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06129สามัญ3550600017125นาง จินตนาจันทร์ไตร1  มกราคม  250754ร.ร.บ้านก๋ง2
06146สามัญ3550300015755นาย ณรงค์ศักดิ์เชื้อหมอ24  กุมภาพันธ์  251447โรงเรียนบ้านนาซาว 21
05147สามัญ3550100648126นาง แคทลียาปราบริปู28  กันยายน  250655สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
03727สามัญ3550100704697นาย ประสิทธิ์ไชยวงศ์8  มิถุนายน  250358ชำระเอง
06231สามัญ3550600393721นาง เขมจิราเนตรวีระ9  พฤศจิกายน  250358รร.บ้านเชียงแล2
06250สามัญ3550600055272นาย มงคลวีระ1  มกราคม  250952ร.ร.สารธรรมวิทยาคาร สพม.เขต37แพร่-น่าน2
06318สามัญ3550600200931นาย วีระศักดิ์คำหว่าง4  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06351สามัญ3550600083853นาง ประภาศรีธนะขว้าง22  มีนาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06352สามัญ3550600083845นาย สมานธนะขว้าง3  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04831สามัญ3550600216578นาย ไพฑูรย์มณเฑียร11  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06373สามัญ3571100059440นาง กฤตพรสิงห์ไชย19  ตุลาคม  250259ร.ร.บ้านทุ่งกวาง 01.132
06531สามัญ3550600321606นาง สุภารักษ์ขันสลี1  กันยายน  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
00670สามัญ3550700564993นาย ประยูรสุริยสาร29  มีนาคม  248180บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05006สามัญ3540300273762นาย ประเวศโทสุรินทร์14  ธันวาคม  250358ร.ร.บ้านน้ำเกี๋ยน 21
06456สามัญ3640600613177นาย สมเจตบุญทวี24  ธันวาคม  250358ร.ร.บ้านดอยติ้ว2
06606สามัญ3550600200957นาง จันทร์ทองอวนศรีสุข5  มีนาคม  250457ร.ร.บ้านหนองบัว2
06664สามัญ3550600323633นาย สมชายสุยะตา16  กันยายน  251051ร.ร.บ้านนาฝ่า2
06121สามัญ3550600040976นาง ศิรินาถ(สุวรินทร์ )สุวรรณ(ณ ฝั้น)27  พฤศจิกายน  251249โรงเรียนบ้านขอน 01.042
06690สามัญ3520400067501นาย ยงยุทธ(มนฤดี อินปา)เขื่อนแก้ว1  สิงหาคม  250754ร.ร.บ้านน้ำโมงปางสา2
05992สามัญ3430100115765นาง นงนุชเลี้ยงเพชร30  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06736สามัญ3550600135926นาย ประสิทธิ์ค่ายอาจ8  มิถุนายน  250655ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
06401สามัญ3550600148041นาย ปฐมพงษ์โลราช30  มีนาคม  250853ร.ร.บ้านม่วง2
05558สามัญ3550600153088นาย ประยูรกิติวงศ์4  ธันวาคม  250556ร.ร.บ้านสบหนอง2
06355สามัญ3520100188397นาง ชนม์นิภา (ณัฐฐา)จาตุประยูร30  กรกฎาคม  251447ร.ร.บ้านคัวะ2
06114สามัญ3550600156923นาง อัณณ์ญาดาวิชา1  กรกฎาคม  250358ร.ร.พัฒนานิคมวิทยา2
06532สามัญนาย ณรงค์ศักดิ์จันทร์สุข26  ธันวาคม  251051ร.ร.บ้านก๋ง2
05007สามัญ3550600199029นาง วรีลักษณ์โทสุรินทร์5  ธันวาคม  250457ร.ร.บ้านดอยติ้ว2
05559สามัญ3550600148068นาง อัจฉราภรณ์กิติวงศ์5  กรกฎาคม  250655ร.ร.บ้านสบสาย2
06591สามัญ3550600054471นาย ชูวิทย์วิทยา7  กันยายน  250655รร.บ้านวังว้า2
06675สามัญ3550100379711นาง พิมพ์ลดาตนะทิพย์1  มกราคม  250556ร.ร.ไตรราษฎร์วิทยา2
06689สามัญ5550690010415นาย ประการเลาหล่าย31  พฤษภาคม  250655รร.บ้านท่าวังผา2
01257สามัญ3550600034054นาง วัชรากุลสุทธิ์8  มีนาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04019สามัญ3550600025373นาง ดวงพรขัติยศ8  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05900สามัญ3551000023826นาย ประยูรเวชมะโน28  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01464สามัญ3550600072827นาย สมบูรณ์ไชยสลี26  กุมภาพันธ์  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01744สามัญ3550800009711นาย อดิศักดิ์ศรีวรรณ10  มกราคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05143สามัญ3550800018443นาย คะนึงสุกใส6  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01785สามัญ3550800008782นาย ประเสริฐทิพย์ศักดิ์30  มกราคม  247289บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05495สามัญ5550500378700นาย สมเพ็ชรสิทธิชัย11  กุมภาพันธ์  250160สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
01794สามัญ3550800090527นาย สนั่นงามธุระ1  เมษายน  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06305สามัญ3559900057732นาง ชลธิชาเฟยลุง24  สิงหาคม  250952สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 11
02061สามัญ3550800023668นาย ถนัดขันไชย6  กรกฎาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01749สามัญ3550800002831นาง สุภาภรณ์รัตนวงศ์7  มกราคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01751สามัญ3550800055233นาง ลำดวนพรหมเทพ5  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01752สามัญ3550800066201นาง บุญตุ้มสะสม19  พฤษภาคม  248279บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01757สามัญ3550800056116นาย อำนวยสัตยวงศ์24  กันยายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01755สามัญ3550800065352นาย ประวิตรก้อนบาง2  มกราคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01756สามัญ3550800065344นาง นิลวรรณก้อนบาง1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01853สามัญ3530100589073นาง ไพรวรรณณ เชียงใหม่1  ตุลาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01854สามัญ3550800060091นาง ทัศนีย์ขัดสี1  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01824สามัญ3550800116399นาย ศุภชัยสะท้าน5  เมษายน  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03510สามัญ3550800001630นาง วัฒนาจันเสนา1  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03958สามัญ3550800066031นาย สมคิดนายมอญ14  เมษายน  249566ร.ร.เฟือยลุง2
04221สามัญ3550800060041นาง ปรานอมอินชูใจ10  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05024สามัญ3550800063902นาย วิโรจน์ทะกอง1  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05318สามัญ3550800055349นาง สุจิตยานการ10  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05649สามัญ3559900099451นาย ชาญวิทย์โพธิ์สุยะ6  ธันวาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
06316สามัญ3550800009541นาง เพียรจิตคำทอง6  พฤศจิกายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03957สามัญ3550900293683นาย เกรียงศักดิ์ก่อเกิดธนวัชร์1  มกราคม  249962สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
01764สามัญ3550800011775นาย ดุสิตมณีรัตน์5  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04220สามัญ3550800060032นาย จิรศักดิ์อินชูใจ27  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01766สามัญ3550800063457นาย บุญส่งจักรแก้ว10  กันยายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01769สามัญ3550800065492นาย วีรพงษ์ชมภูศักดิ์29  เมษายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05096สามัญ5550800018610นาง พวงพยอมคันทะ11  ตุลาคม  250358ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
05108สามัญ3550100076831นาง พัชรนันท์วิสุทธิอัมพร5  ธันวาคม  250457ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
06303สามัญ3550100574904นาย นิกร(ธนาคาร)กองผัด10  มิถุนายน  249962ชำระเอง
01762สามัญ3550800003179นาย ศรีนุ่นส่องสี4  กรกฎาคม  247784บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04536สามัญ3190600079051นาง อัชนิทัยเพ็งเที่ยง9  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01786สามัญ3550800008057นาย บุรินทร์สายทอง17  กรกฎาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01864สามัญ3550800009053นาง สัจจพรกันฟอง15  พฤศจิกายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03541สามัญ3550800025431นาง ฉลองขวัญกันตะนา13  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03660สามัญ3550800008537นาง บานเย็นคำแฮ15  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03826สามัญ3550800053192นาย สมานเทพอินทร์16  มีนาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04621สามัญ3550800014308นาง บุญน้อมสอนกระสินธุ์16  พฤษภาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04641สามัญ3550800019539นาง ยอดหล้าสุชาติ15  เมษายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04729สามัญ5550800001059นาย จรัสขนิษฐ์น้อย24  พฤศจิกายน  250160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 22
04730สามัญ3550800007999นาง ธีระวรรณสายทอง1  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04742สามัญ5550890006730นาง สุภาพคำมอญ21  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05315สามัญ3550800009282นาง รสสุคนธ์ณ น่าน7  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01863สามัญนาย พิบูลย์เหล็กชาย5  กรกฎาคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
05628สามัญ3550800009100นาย เมธารัตนวงศ์27  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06120สามัญ3550800008880นาย ชัยยันต์กันฟอง16  กรกฎาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01774สามัญ3550800009037นาย บุญช่วยคำยันต์16  มีนาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01773สามัญ3550800001524นาย สรศักดิ์น้ำตอง28  กันยายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06048สามัญ3550100696261นาย ทวีธิขวัญ31  มีนาคม  250754ร.ร.ชุมชนบ้านทุ่งช้าง2
06356สามัญ5550500635095นาย วีระจันทร์ต๊ะวงศ์23  มิถุนายน  250853โรงเรียนบ้านส้าน 01.162
06646สามัญ5550500532938นาง ทัศนีย์นันทะน้อย7  สิงหาคม  251150รร.พนาสวรรค์01.362
01777สามัญ3550800063465นาง นภาพรรณจักรแก้ว11  มิถุนายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01783สามัญ3550800065506นาง สุภานีชมภูศักดิ์28  พฤศจิกายน  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01851สามัญ3550800055225นาย ทวีพรหมเทพ12  มิถุนายน  248477บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03703สามัญ3550800045793นาย เกษมขัติยะปัญญา2  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01807สามัญ3550800047010นาย สมพรปานทอง21  เมษายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01780สามัญนาย วิสุทธิ์เทพชา16  สิงหาคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01810สามัญ3550800052048นาย จรัญคำมอญ11  ตุลาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01808สามัญ3550800074700นาย ถวิลอินทะรังษี24  ธันวาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06756สามัญ3570900213272นาง จินดาส่องสี20  กุมภาพันธ์  250853ร.ร.แพะกลาง2
06758สามัญ5550500041225นาง พิศมรปริกเพชร7  มีนาคม  250556โรงเรียนศรีสระวงศ์01.222
06747สามัญ3550800013875น.ส. ประกายอุทุมพร22  มิถุนายน  250655ร.ร.แพะกลาง2
01821สามัญ3550800110161นาง อัมพรพิมสาร13  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01855สามัญ3550800012739นาย อินศรีวรรณ10  กุมภาพันธ์  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03540สามัญ3550800025423นาย สมพงค์กันทะตา26  มิถุนายน  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06302สามัญ3550800138368นาย เอนกยาวุธ7  พฤษภาคม  250259ร.ร.เฟือยลุง2
01995สามัญ3550900218258นาง นงนุชพิมพ์ดี7  พฤษภาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06175สามัญ3550800009321นาง ชฎาพรคำทอง20  มีนาคม  250358ร.ร.แพะกลาง2
05621สามัญ3550600306135นาง ชวนพิศเพาะจะโป๊ะ5  พฤษภาคม  251249โรงเรียนชุมชนศิลาแลง01.262
01775สามัญ3550800032969นาย เทพพิทักษ์วัดคำ26  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01806สามัญ3550800056159นาย สุทนคำรังษี19  มีนาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05023สามัญ3550800046277นาย สงวนคำผล27  ตุลาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05955สามัญ5550500141394นาย ชัยณรงค์ธรรมสละ10  กันยายน  250556ร.ร.บ้านน้ำสอด2
01779สามัญ3550800005937นาย สถิตย์หน่อทอง13  มิถุนายน  249071ร.ร.บ้านน้ำสอด2
03508สามัญ3550800007247นาย ยงยุทธปันนิตามัย23  มิถุนายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01405สามัญ3559900017510นาง อรุณียศศิริพันธุ์16  พฤศจิกายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01406สามัญ3559900017501นาย ปิยพลยศศิริพันธุ์23  ตุลาคม  250160ร.ร.บ้านน้ำสอด2
06214สามัญ3550100377068นาง จินตนาปันทะลา13  กรกฎาคม  251546โรงเรียนบ้านศรีเกิด 11
01856สามัญ3550800046056นาย อินเมืองสระคำ10  มีนาคม  248081บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01868สามัญ3550800064968นาย สนั่นคัญใหญ่29  พฤษภาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01765สามัญ3550800002849นาย ศิริทัศน์รัตนวงศ์14  มิถุนายน  249170บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04642สามัญ3550800065719นาย ชัยพงษ์วิสุทธิอัมพร9  กรกฎาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05094สามัญ3550800009002นาง พิกุลอินทะรังษี15  ตุลาคม  250160ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
05110สามัญ3550800050312นาง สุภาพปาอินทร์7  มีนาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05317สามัญ3550800060474นาย สง่าปันนิตามัย16  มกราคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05093สามัญ3550800062086นาย สมบูรณ์คันทะ25  ธันวาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06304สามัญ3550800009312น.ส. กรรณิกาณ น่าน2  เมษายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01784สามัญ3550800039823นาง จิดาภาอิงควาฤทฐากูร5  เมษายน  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01787สามัญ3550800005082นาย รุ่งระวีส่องสี24  กรกฎาคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01790สามัญ3550800104706นาย มนัสพรสมประสงค์4  พฤษภาคม  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01791สามัญ3550800092881นาง เฉลิมศรีทุ่งเก้า3  ธันวาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01793สามัญ3550800091876นาย ดุสิตอินทะรังษี9  เมษายน  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01797สามัญ3550800116054นาย สุพจน์รัตนะ10  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01799สามัญ3550800092414นาย พยุงศักดิ์เหยมใส22  พฤศจิกายน  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01795สามัญ3550800091248นาย วิฑูรอินยา30  ตุลาคม  249071บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03789สามัญ3550800074106นาย อร่ามอรุณานันท์9  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03790สามัญ3550800074050นาง ประนอมอรุณานันท์9  กรกฎาคม  250259ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
04163สามัญ5550500040164นาย เสมอคำรังษี3  พฤศจิกายน  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05618สามัญ3550800090730นาง อำนวยสุขคำรังษี27  กุมภาพันธ์  250259ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
05606สามัญ5550500036221นาง จงจิตรจิณเสน17  พฤษภาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05746สามัญ3559900023129นาง นิยะดานันทะสว่าง23  กรกฎาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03681สามัญ3550800074831นาย สังข์สิทธิ์อินทะรังษี3  มิถุนายน  249566บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03509สามัญ3550800107209นาย อนันต์จันทร์ยงยศ11  สิงหาคม  249368บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05638สามัญ3550600163288นาง อรทัยวงค์สอาด25  มิถุนายน  250853ร.ร.ตาลชุมมิตรภาพที่ 1862
01789สามัญนาง สุพรทิพย์จันทร์แก้ว1  มกราคม  255011บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04454สามัญ3550800103190นาย เอกนรินทร์อินทะรังษี16  พฤษภาคม  250259บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06738สามัญ3100200313723นาง สุนทรีพันชน20  พฤศจิกายน  250556บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01800สามัญ3550800084080นาย ศิริพงศ์จินดากุล19  พฤศจิกายน  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05511สามัญ3559900140001นาย ทรงชัยทิพยศักดิ์1  มกราคม  249863บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01804สามัญ3550800091256นาง ศรีแพรอินยา2  สิงหาคม  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06330สามัญ3550800108507นาง สุพันธ์จิตรชนะ12  กุมภาพันธ์  250556ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 982
05619สามัญ3550800090721นาย ยงคำรังษี19  กันยายน  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
03788สามัญ3550800110153นาย วราวุฒิพิมสาร24  มกราคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01770สามัญนาย เสงี่ยมตามัย6  สิงหาคม  249863ชำระเอง
05744สามัญ3550800101294นาง เวณิกากัลยาวงศ์30  พฤศจิกายน  250358ร.ร.เพียงหลวง2
06149สามัญ3411400563837นาง สุพรรณีมะโน19  มีนาคม  250952ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
06357สามัญ3559900105451นาง ปริญญาพรกาทุ่ง26  พฤษภาคม  251051โรงเรียนบ้านน้ำงาว 11
06541สามัญ3550900269570นาง มิตรทิรากาบนันทา16  มีนาคม  251348ร.ร.สตรีศรีน่าน ม.1เขต 11
02008สามัญ3550900209178นาย ธนเดชพยอม17  กันยายน  249467บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01803สามัญ3550800089138นาย สถิตย์ร่อนทอง5  ธันวาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01812สามัญ3550800099761นาย สนั่นอินทะรังษี14  กันยายน  248774ชำระเอง
04342สามัญ3550800019547นาย สุทัศน์สุชาติ14  มกราคม  249269บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04703สามัญนาย วิรัตน์โทปุรินทร์1  มกราคม  250655บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05335สามัญ3200100779011นาง เรไรท้าวอาจ16  กุมภาพันธ์  250358ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
05505สามัญ3550700516085น.ส. มุทิตาขัติยา10  มกราคม  250457ร.ร.บ้านน้ำลาด2
05605สามัญนาย บรรจงจิณเสน28  สิงหาคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01260สามัญ3550800116585นาง วิริยากาวิชา21  พฤษภาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01822สามัญ3550800116402นาง พิกุลสะท้าน1  มกราคม  249764บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01798สามัญ3550800091884นาย สมควรอินทะรังษี17  กรกฎาคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04678สามัญ3550800118413นาย ประยงค์แสงศิริโรจน์25  ธันวาคม  250259ร.ร.บ้านปอน2
04679สามัญ3550800008154นาง วรวรรณแสงศิริโรจน์1  พฤษภาคม  250556ร.ร.บ้านห้วยฟอง2
04741สามัญ3571200280423นาง นงรีโทปุรินทร์8  เมษายน  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04797สามัญ3340300079968นาย ประดิษฐ์วงศ์สุวรรณ26  มกราคม  250061บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
04728สามัญ3550800122534นาง พวงพรรณร่อนทอง1  มกราคม  255011ร.ร.บ้านดอน(ศรีเสริม) 11
03828สามัญ3550800117263นาง เบญจพรเคร่งครัด17  กุมภาพันธ์  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 11
01815สามัญ3550800118600นาง ทิวาวัลย์วังวิทยะวงศ์10  พฤษภาคม  250358บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01819สามัญ3550800118570นาง ทัศนาสะท้าน9  มกราคม  249962บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01827สามัญ3550800118553นาย สงัดสะท้าน8  ธันวาคม  249665บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
01829สามัญ3550800116305นาย จำนงค์(ธนาคาร)คำรังษี1  มกราคม  249665ชำระเอง
04459สามัญ3550800005431นาย สมพรอ่อนสุวรรณ8  กันยายน  249566ชำระเอง
05640สามัญ3550800111435นาย นิกายอบเชย12  สิงหาคม  250457โรงเรียนบ้านทุ่งเฮ้า01.422
05504สามัญ3310800087587ว่าที่ร้อยตรี สุธนพะยอม19  พฤศจิกายน  250061ชำระเอง
01857สามัญ3550800129555นาย วุฒิชัยสะท้าน1  พฤษภาคม  247784ชำระเอง
01826สามัญ3550800117026นาย บุญเหลี่ยมสะท้าน28  ตุลาคม  248972บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
06196สามัญ3550900059401นาง ชมเดือนคำผัด25  กุมภาพันธ์  251447ร.ร.พระพุทธบาทวิทยา2
05954สามัญ3540500197601นาย อุทัยรัตนกันทา2  สิงหาคม  250160บำนาญกรมบัญชีกลาง เขต 22
05788สามัญ5550500237995นาย สมฤทธิ์จันขันธ์3  กันยายน  250259โรงเรียนบ้านไร่01.41